L’e­xèr­cit israe­lià deté una col·laboradora de L’ACCENT a Rama­llah por L Accent

Aquest diu­men­ge 7 de gener a les 3 de la mati­na­da ha estat detin­gu­da a Rama­llah (Pales­ti­na) l’ac­ti­vis­ta cata­la­na Ariad­na Jové. Jové ha estat detin­gu­da al seu apar­ta­ment amb una altra acti­vis­ta aus­tra­lia­na. El motiu de l’a­rrest seria que els hau­rien cadu­cat els per­mi­sos d’es­ta­da a Israel.

Ariad­na Jové és col·laboradora de L’ACCENT. Amb les seves crò­ni­ques, ha infor­mat des de Cis­jor­dà­nia sobre les con­se­qüèn­cies de l’o­cu­pa­ció israeliana.

» Crò­ni­ca publi­ca­da més recent­ment a L’ACCENT d’A­riad­na Jové: Israel i el sis­te­ma de carre­te­res de l’apartheid

Fami­liars i amics estan tre­ba­llant per impe­dir que sigui expul­sa­da per l’Es­tat israelià.

Tal com han difós els com­panys de les detin­gu­des, al moment de la deten­ció hi havia pre­sent Ryan Olan­der, acti­vis­ta d’ISM, nord-ame­ri­cà. Olan­der ha expli­cat que han esat uns deu els sol­dats que, a la força, han entrat a l’a­par­ta­ment dema­nant els pas­sa­ports de tothom i pro­ce­dint, pos­te­rior­ment, a la deten­ció de les dues acti­vists, Ariad­na i Brid­get­te, per no tenir els visats en regla.

Els sol­dats han con­fis­cat tam­bé càme­res de video, un ordi­na­dor, ban­de­res i insig­nies pro-pales­ti­nes, així com els for­mu­la­ris de regis­tre de tots els volun­ta­ris que tre­ba­llen amb el Movi­ment de Soli­da­ri­tat Inter­na­cio­nal, ISM.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *