Sí a la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans! por Enda­vant [Bideoa]

Ani­mem les cata­la­nes i cata­lans a votar que “sí” a la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Catalans.

Boltxe Kolek­ti­boa

El pro­per dia 13 de des­em­bre diver­ses enti­tats cata­la­nes han con­vo­cat una con­sul­ta popu­lar per la inde­pen­dèn­cia en més de 160 muni­ci­pis del país. Davant aques­ta fita i el debat que ha gene­rat, Enda­vant (Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’Alliberament Nacio­nal) vol fer públi­ques les següents consideracions:

Cele­brem la con­vo­ca­tò­ria d’aquestes con­sul­tes per­què les cata­la­nes i els cata­lans hem de tenir el dret d’ex­pres­sar lliu­re­ment si com a nació volem cons­ti­tuir-nos com a Estat inde­pen­dent res­pec­te d’Espanya i França.
No ens sor­prèn que, com va suc­ceir a Arenys de Munt, l’Es­tat inten­te evi­tar la cele­bra­ció d’a­ques­tes con­sul­tes popu­lars, ja que fa segles que inten­ta des­truir-nos com a poble.

Davant de la impo­si­ció actual i his­tò­ri­ca dels estats, l’e­xer­ci­ci de la desobe­dièn­cia és un camí que ens per­me­trà rebel·lar-nos davant les prohi­bi­cions injus­tes i come­nçar a cons­truir un futur en llibertat.

Des de la transició polí­ti­ca, els par­tits polí­tics autòc­tons amb repre­sen­ta­ció ins­ti­tu­cio­nal (CiU, ERC, IC, BNV, EUPV, EUIB, PSM o UM) han res­pec­tat sis­te­mà­ti­ca­ment l’ordre cons­ti­tu­cio­nal. És per això que des d’Endavant (OSAN) des­con­fiem de la seua apos­ta sobi­ra­nis­ta i els empla­cem a que, si veri­ta­ble­ment la volen mate­ria­litzar, desobeis­quen l’Estat i impli­quen les ins­ti­tu­cions muni­ci­pals i auto­nò­mi­ques en tots els refe­rèn­dums que es con­vo­quen. En la matei­xa línia, espe­rem que una vega­da obtin­guts els resul­tats avant­po­sen la volun­tat de la nació cata­la­na a la lega­li­tat espan­yo­la i francesa.

Els estats espan­yol i fran­cès han fomen­tat secu­lar­ment i amb èxit la divi­sió del nos­tre poble. Aques­ta divi­sió ens afe­bleix i tre­ba­llar per la inde­pen­dèn­cia de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya al mar­ge de la res­ta del país no con­tri­bueix a unir-nos com a poble sinó tot el con­tra­ri. La nos­tra nació va de Sal­ses a Guar­da­mar i de Fra­ga fins a Maó i per tant aquest ha de ser el àmbit de deci­sió polí­ti­ca, el terri­to­ri que cal inde­pen­ditzar, i totes i tots els cata­lans han de poder participar-hi.

La pre­gun­ta d’al­guns dels refe­rèn­dums con­vo­cats vin­cu­la la inde­pen­dèn­cia a la Unió Euro­pea. Aquest plan­te­ja­ment no només ens sem­bla inge­nu (con­vé recor­dar que aques­ta ins­ti­tu­ció ni tan sols ha reco­ne­gut la nos­tra llen­gua) sinó que a més no és desit­ja­ble. En una estruc­tu­ra com la Unió Euro­pea, on el poder polí­tic, els ser­veis i la pro­duc­ció estan al ser­vei del capi­tal, les tre­ba­lla­do­res i tre­ba­lla­dors cata­lans no tin­drien la capa­ci­tat de deci­dir sobre el model eco­nò­mic, social i cul­tu­ral que desit­gen per al país.

Més enllà de cele­brar els refe­rèn­dums que s’han con­vo­cat i que es volen organ­ti­zar els pro­pers mesos, volem recor­dar que cal seguir tre­ba­llant per acon­se­guir que els Paï­sos Cata­lans puguem exer­cir el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció en el futur. Espe­rem que les con­sul­tes popu­lars sobre la inde­pen­dèn­cia siguen un espe­ró per con­ti­nuar lluitant.
Així doncs, des d’Endavant (OSAN) ani­mem les cata­la­nes i cata­lans a votar que “sí” a la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans, a orga­nitzar-se i a impli­car-se en el pro­cés de cons­truc­ció nacio­nal. Un pro­cés que no es pot dur a ter­me sen­se prac­ti­car la desobe­dièn­cia civil als estats espan­yol i fran­cès i que per tant supo­sa­rà la con­fron­ta­ció amb les seues lleis i estruc­tu­res de poder. Aquest no és un camí fàcil però és l’únic camí.

Per la ple­na inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Catalans!

Enda­vant (Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’Alliberament Nacional)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *