Mau­lets es con­cen­tra a Figue­res con­tra els prín­ceps espan­yols tot i la prohi­bi­ció d’Interior

L’As­sem­blea de Mau­lets a Figue­res es va con­cen­trar ahir a la pla­ce­ta bai­xa de la Ram­bla mal­grat que el Depar­ta­ment d’In­te­rior de la Gene­ra­li­tat prohi­bí el dime­cres l’ac­te. Tot va come­nçar quan Come­rç de Figue­res va con­vi­dar als Prín­ceps Bor­bons a la loca­li­tat de l’Alt empor­dà. Front aques­ta mos­tra d’es­pan­yo­lis­me i subor­di­na­ció, Mau­lets va con­vo­car una con­cen­tra­ció a Figue­res per refu­sar “la pre­sèn­cia dels Prín­ceps d’Es­pan­ya”. L’as­so­cia­ció juve­nil cri­ti­ca que la monar­quia “repre­sen­ta la no demo­crà­cia, la injus­tí­cia i l’o­pres­sió nacio­nal del nos­tre poble”.

La visi­ta, que havia estat qua­li­fi­ca­da de mos­tra de ser­vi­lis­me de la clas­se adi­ne­ra­da figue­ren­ca, fou res­pos­ta per l’ac­ció de Mau­lets i aques­ta, alho­ra, fou calla­da per l’au­to­ri­tat corres­po­nent al govern auto­nò­mic prin­ci­pa­tí. El Depar­ta­ment d’In­te­rior, depar­ta­ment del con­se­ller Joan Sau­ra, va negar el per­mís al col·lectiu juve­nil per poder con­cen­trar-se. Pel seu can­tó, Mau­lets va rebut­jar aques­ta deci­sió amb una roda de prem­sa la matei­xa ves­pra­da de la con­cen­tra­ció, ja que va roman­dre ferm en la seua convocatòria.

La CUP tam­bé con­tes­ta als Borbons

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar de Figue­res va escriu­re, així que va conèi­xer la visi­ta dels prín­ceps d’Es­pan­ya, un comu­ni­cat jun­ta­ment amb Mau­lets posi­cio­nant-se en con­tra de l’es­de­ve­ni­ment espan­yo­lis­ta. La can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta va mate­ria­litzar aquest opi­nió entre­gant un sac de car­bó en un acte de repul­sa i afir­mà que “por­tar a mem­bres de la monar­quia sobre­pas­sa l’àm­bit de Come­rç Figueres”.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *