Jus­to de la Cue­va en Barcelona

El pen­sa­dor mar­xis­ta Jus­to de la Cue­va visi­ta Bar­ce­lo­naA­quest dis­sab­te 12 de des­em­bre el pen­sa­dor mar­xis­ta Jus­to de la Cue­va visi­ta­rà Bar­ce­lo­na per a dues con­fe­ren­cies a la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fabra con­vi­dat per la Uni­ver­si­tat Comu­nis­ta dels Paï­sos Cata­lans per a impar­tir les clas­ses del seu pri­mer i segon curs​.De la Cue­va, pen­sa­dor mar­xis­ta i mili­tant aber­tza­le és cone­gut per la seva con­tun­dèn­cia i rigorositat.

Des de la seva for­ma­ció com a sociò­leg par­la­rà en la con­fe­ren­cia del matí sobre les con­tra­dic­cions impe­ria­lis­tes a l’actualitat i de la teo­ria leni­nis­ta al vol­tant d’aquest, en segon lloc farà un trac­ta­ment crí­tic de la reali­tat inter­na­cio­nal actual i de les últi­mes ràtzies a Eus­kal Herria. A la tar­da, traça­rà una expli­ca­ció deta­lla­da des d’una pers­pec­ti­va mar­xis­ta la inter­re­la­ció entre el capi­ta­lis­me i la des­truc­ció de la natu­ra, par­la­rà des de la crí­ti­ca sobre les noves corrents eco­lo­gis­tes, decreixentistes,…Recordem que ja és el ter­cer any que De la Cue­va ve al nos­tre país per impar­tir matè­ria a la UCPC i que hi ha pocs mar­xis­tes que s’expressin amb tan­ta cla­re­tat i ho puguin fer des d’una pers­pec­ti­va nacio­nal a Europa.Nota Bio­bi­blio­grà­fi­ca de Jus­to de la Cue­va­Ma­dri­leny de nai­xe­ment i basc des de fa ja molts anys va come­nçar la seva vida polí­ti­ca al PSOE que va aban­do­nar quan va pas­sar de ser una eina per la defen­sa dels pobles i els tre­ba­lla­dors migrant a Eus­kal Herria on resi­deix des de lla­vors. Ha mili­tat a Herri Bata­su­na, a les dife­rents orga­nitza­cions aber­tza­les i a la il•legalitzada Bata­su­na. Ha estat un dels pen­sa­dors que des d’anàlisis socio­lò­gics de la socie­tat bas­ca ha des­en­vo­lu­pat millor teo­ries sobre la conur­ba­ció, sobre la des­truc­ció de la natu­ra pel capi­ta­lis­me i mèto­de per ensen­yar el mar­xis­me des de la pràc­ti­ca teò­ri­ca al jovent independentista.

Va ser edi­tor de la pla­na web clau­su­ra­da pel jut­ge Gar­zón Bas​que​Red​.net (Red Roja Bas­ca), arti­cu­lis­ta als dia­ris bas­cos EKIN (clau­su­rat) i actual­ment a GARA i als dia­ris digi­tals Kao​sen​la​red​.net i Lahaine.netTé publi­cats a part de dece­nes d’articles i anà­li­sis:- Comu­nis­mo o Caos, car­ta abier­ta a una joven aber­tza­le– La Esci­sion Del PNV: EA, HB, ETA Y La Des­le­gi­ti­ma­cion Del Esta­do Espa­nol En Eus­ka­di Sur– Esos Ase­si­nos Que Impu­ne­men­te Matan Cada Dia a Miles De Per­so­nas: Los Auto­mo­vi­les– Nega­cion Vas­ca Radi­cal Del Capi­ta­lis­mo Mun­dial– La teo­ria del impe­ria­lis­mo de Lenin y las con­tra­dic­cio­nes impe­ria­lis­tas, notes per la UCPCConferències:Dissabte 12 de des­em­bre de 200910 – 14h. – La teo­ria de l’im­pe­ria­lis­me en lenin i les con­tra­dic­cions interimperialistes
15.30−19.30 – La pro­ble­mà­ti­ca eco­lò­gi­ca en el capitalisme
A la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fabra (Cam­pus Ciutadella)Agreguem l’arxiu d’estudi pre­vi a la con­fe­rèn­cia sobre l’imperialisme:- La teo­ria del impe­ria­lis­mo de Lenin y las con­tra­dic­cio­nes impe­ria­lis­tas, notes per la UCPC

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *