Elkar­ta­sun Den­da (Inper­nu­ko Hauspoa)

Elkar­ta­sun Denda.
Inper­nu­ko Hauspoa

Noiz: 2009ko aben­dua­ren 4tik 8ra
Ordu­te­gia: 10:30 – 20:00
Mon­te­bi­deo kalean, 1
Duran­go * Bizkaia.

Egu­be­rri haue­ta­ko zure elkar­ta­sun opariak…
Nazio­gin­tza, Anti­fa­xis­moa, Inter­na­zio­na­lis­moa, Femi­nis­moa, Sozia­lis­moa, Eko­lo­gis­moa, Eus­kal Lite­ra­tu­ta, Komu­nis­moa, Anar­kis­moa, Gaz­te Mugi­men­dua, Eus­ka­ra, Elkar­ta­su­na, Eus­kal Kul­tu­ra, Kon­train­for­ma­zioa… (libu­ruak, dis­koak, arro­pa, bideoak, aldizkariak…).

TLF 94 – 4395735
inpernukohauspoa@​gmail.​com
http://​inper​nu​kohaus​poa​.org/

Sare Info:
http://​sarean​ti​fa​xis​ta​.blogs​pot​.com/​2​0​0​9​/​1​2​/​e​l​k​a​r​t​a​s​u​n​-​d​e​n​d​a​.​h​tml
http://​www​.kao​sen​la​red​.net/​n​o​t​i​c​i​a​/​e​l​k​a​r​t​a​s​u​n​-​d​e​n​d​a​-​d​u​r​a​ngo
http://​www​.gaz​te​sa​rea​.info/​i​n​f​o​/​b​e​r​r​i​a​.​p​h​p​?​i​d​=​1​5​921
http://​eus​kalhe​rria​.indy​me​dia​.org/​e​s​/​2​0​0​9​/​1​2​/​6​4​9​8​3​.​s​h​tml

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *