EHA­ren geroa eztabaidagai

Mugi­men­du aber­tza­leak, Ipar Eus­kal Herria­ren geroa­ri begi­ra, momen­tu poli­ti­ko inpor­tan­te bat iza­nen du kudeatze­ko ondo­ko martxoan: Balla­dur erre­for­ma­ren ezta­bai­da­ren giroan, eskul­dee­ta­ko hau­tes­kun­deak ira­ga­nen dira eta bes­te­tik, Bate­rak Kon­tsul­tak anto­la­tu­ko ditu hain­bat herrietan.

Hor­taz, momen­tu poli­ti­koak duen garran­tzia kon­du­tan har­tuz, iku­si da beha­rra EHA­ren ingu­ruan bil­du diren mili­tan­te ezker­tiar eta aber­tza­leen mul­tzo zaba­lean haren kudea­ke­tak supo­satzen dituen ezta­bai­da eta era­ba­kien kon­par­titzea. Izan ere, joan den Euro­par hau­tes­kun­dee­tan mili­tan­te anda­nak akti­bo­ki par­tehar­tu du EHA­ren kan­pai­nan eta ehun­ka izan dira hau­ta­gaitza hori sus­ten­ga­tu duten aber­tza­le eta ezker­tia­rrak. Hala­ber, lor­tu diren mila­ka boze­kin proiek­tu aber­tza­le eta ezker­tia­rra ongi erro­tua dela Ipa­rral­dean era­kutsi da.

Hori dela eta, aben­dua­ren 12an anto­la­tua den bil­tzar nagu­siak hitza eman nahi die, EHA­ren ingu­ruan mugi­tu diren mili­tan­te ezker­tiar eta aber­tza­le guzieri

Bil­tzar nagu­si hor­tan 3 gai aipa­tu­ko dira: martxo­ko eskual­dee­ta­ko bozak, Bate­ra­ren gal­de­ke­ta eta EHA­ren geroa.

1- Martxo­ko eskual­dee­ta­ko bozak
Hel­duen den martxoan eskual­de­ko hau­tes­kun­deak ira­ga­nen dira. 2014 urtea arte era­ma­nen gai­tuen ziklo berri baten has­ta­pe­na. Aber­tza­leak, ain­tzi­ne­ko Lege­bil­tza­rre­ko eta Kan­to­na­men­du­ko hau­tes­kun­de­ta­ra­ko, EH BAI for­mu­la horren pean (3 alder­di osatzen duten koa­li­zioa AB, Bata­su­na eta EA), aur­kez­tu ziren. Euro­pa­rren­da­ko, aldiz ez da posi­ble izan. EH BAIk emaiz­tak bizi­ki onak erdietsi ditu. Eus­kal Herrian eskui­na eta zen­troa­ri balio­ga­rria den alter­na­ti­ba gisa azal­du dira aber­tza­leak. Ide­kitzen den hau­tes­kun­deen zikloa alter­na­ti­ba horren kon­kre­ti­za­zioa eta indar­tzea lor­tzea da hel­bu­rua,. Horren ondo­rioz, hel­du diren hau­tes­kun­dee­ta­ko EH BAI era­gin­ko­rre­na den for­mu­la gisa ikus­ten da. Beraz, ondo­ko eskual­dee­ta­ko hau­tes­kun­deetzat EH BAIn ingu­ruan alder­diek mami­tu deza­ke­ten akor­dioa ontzat har­tzea pro­po­sa­tu­ko da

2- Bate­ra­ren galdeketa
Balla­dur dei­tu Fran­tses ins­ti­tu­zioen erre­for­mak depar­ta­men­dua­ren des­ager­tzea­ren pers­pek­ti­ba argi­ki pau­sa­tua du. Tes­tuin­gu­ru hone­tan, azpi­ma­rra­tu behar da lehe­nik eta behin, Auto­no­mia beza­la­ko alda­rri­ka­pe­nak geroz eta sen­tsu gehia­go har­tzen duela.

Bai­nan duda­rik gabe, Bate­rak anto­latze­ko asmo duen kon­tsul­tak Ipa­rral­dean ezta­bai­da ins­ti­tu­zio­na­lak har­tu­ko duen bila­kae­ran ondo­ko urtee­tan mar­ka­tu­ko du. Hor­taz posi­ti­bo­ki balo­ra­tu behar da Bate­ra­ren bai­tan, depar­ta­men­dua­ren alda­rri­ka­pe­na gain­ditze­ko sor­tu diren ezta­bai­dak. Izan ere, depar­ta­mem­duen des­ager­tze pers­pek­ti­ba geroz eta argia­goa ema­ten ari denean, ezta­bai­da ins­ti­tu­zio­na­la mol­de ide­kian pau­sa­tu behar da, bihar Euro­pa mai­lan gau­za­ga­rriak iza­nen diren for­mu­len ingu­ruan gogoe­ta­tuz, eta gizar­tean gure herrial­deek haien geroa erai­ki ahal iza­te­ko beha­rrez­koak lituz­ke­ten pode­re ere­muen (edo esku­me­nen) ingu­ru­ko ezta­bai­da ide­ki bat zabal­tze­ko auke­ra eskainiz.

Hori dela eta, badi­ru­di ezta­bai­da bat sor­tua dela Bate­ran, martxo­ko gal­de­ke­ta­ren for­mu­la­zioa ide­kian uzte­ko, depar­ta­men­dua­ren erre­fe­ren­tzia espres­ki aipa­tu gabe.

Ari­ke­ta demo­kra­ti­koa den neu­rrian, begi onez iku­si dai­te­ke kon­tsul­ta baten alde­ko eki­men bat. Hor­tik hara­ta­go, martxoan Bate­rak pau­satze­koa duen gal­de­ra, Ipa­rral­deak behar­ko lukeen ins­ti­tu­zio­ri begi­ra mol­de ide­kian for­mu­la­tua bada poz­tu behar­ko gara, horrek Auto­no­mia beza­la­ko alda­rri­ka­pe­na defen­diatzen dute­nei eki­me­na­ren par­te iza­te­ko auke­ra eskain­tzen baitie.

3- EHA­ren geroa
Euro­par hau­tes­kun­dee­tan EHA­ren hau­ta­gaitzak age­rian utzi duen proiek­tu ezker­tiar eta aber­tza­lea­ren alde­ko sus­ten­gu zaba­la. Ehun­ka mili­tan­te­ek sus­ten­ga­tu dute EHA­ren hau­ta­gaitza eta sei mila boz­ka esku­ra­tu dira Auto­de­ter­mi­na­zioa­ren alde eta libe­ra­lis­mo basa­tia­ren aur­ka­ko jarre­ra bul­tzatze­ko eta indartzeko.

Gal­de­ra pau­sa­tua orain, nola eman auke­ra Euro­par hau­tes­kun­deen kan­pai­na den­bo­ran proiek­tu aber­tza­le eta ezker­tia­rra­ren alde lan egin dute­nei proiek­tu honen alde iraun­kor­ki lan egi­te­ko. Hau da, zer segi­da eman EHA­ren alde­ko dinamikari?

Hor­taz, aben­dua­ren 12ko Bil­tzar Nagu­sian, hau­tes­kun­de soi­le­ta­tik-at, euro­par hau­tes­kun­dee­tan EHA­re­kin abia­tu zen dina­mi­ka­ri jarrai­pe­na ema­tea pro­po­sa­tu­ko da.

Bil­tzar Nagu­sia Kan­bo­ko Larraz­ke­na gelan iza­nen da eta goi­ze­ko bede­ratzi­tan hasi­ko da.

Ezker Aber­tza­lea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *