Egun­ka­ria Libre infor­ma­zioa esku­ratze­ko hel­bi­de bat

Mani­fes­ta­zio Nazio­na­la Aben­dua 19 

17 : 00 etan Bil­bo­ko Auto­no­mia Kaletik

http://​egun​ka​ria​.info/

Duin­ta­su­na eta justizia

2009, aben­duak 14

Xabier Euz­kitze (Noti­cias de Gipuz­koa) (gehia­go…)

Zer zigor jaso dituz­te dagoe­ne­ko, epai­ke­ta hasi aurre­tik? (eta 14)

2009, aben­duak 14

Ima­nol Murua Uria, Sus​ta​tu​.com (gehia­go…)

Ota­men­di: «Herri honek auzi poli­ti­koe­ta­ko bat ira­baz­te­ko garaia da»

2009, aben­duak 14

(Gara). Astear­tean Madri­len abia­tu­ko den epai­ke­tan auzi­pe­tu­rik dau­den bost lagu­nek 2003an Egun­ka­ria itxi zute­nean jasan­da­ko atxi­lo­ke­ta, inko­mu­ni­ka­zio eta tor­tu­ren berri eman­go dute­la eta erru­ga­beak dire­la defen­da­tu­ko dute­la nabar­men­du du Martxe­lo Ota­men­dik. Bai­na argi du aurre­tik erru­ga­be ziren bes­te batzuk zigor­tuak izan dire­la Entzu­te­gi Nazio­na­lean. (gehia­go…)

Torreal­dai: «Guri egin digu­te­na pro­ze­su inki­si­to­rial bat izan da»

2009, aben­duak 14

Lorea Agi­rre Joan Mari Torreal­daik aku­sa­zioa­ren gal­de­rei eran­tzun behar­ko die astear­te­tik aurre­ra Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lean, Madri­len. Han abia­tu­ko da Egun­ka­ria-ren aur­ka­ko epai­ke­ta. Alboan izan­go ditu bes­te lau auzi­pe­tuak: Martxe­lo Ota­men­di, Iña­ki Uria, Xabier Olea­ga eta Txe­ma Auz­men­di. Absol­bi­tu­ko dituz­ten espe­ran­tza du, bai­na, hala ere, edo­zer ger­ta dai­te­kee­la badaki.

Zei­nek epai­tu­ko dituz­te? (13)

2009, aben­duak 13

Ima­nol Murua Uria, Non sail­ka­tua: Berriak

Zer argu­dia­tu dute abo­ka­tuek defen­t­sa idatzian? (12)

2009, aben­duak 12

Ima­nol Murua Uria, Sus​ta​tu​.com (gehia­go…)

Sisi­fo txi­mis­tak joa

2009, aben­duak 12

Xabier Men­di­gu­ren Bere­ziar­tu (Kon­tsei­lu­ko idaz­ka­ri nagu­sia) (Oroi­mi­nak, Berria)  

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *