Aska­pe­nak Saha­ra­ren alde mobli­za­zioe­ta­ra dei egin du

prentsaurrekoa0615

Aska­pe­nak dei egi­ten die eus­kal­dun inter­na­zio­na­lis­ta guz­tiei eta oro har herri­ta­rar guz­tiei egu­no­tan Eus­kal Herri­ko hain­bat herri­tan dei­tu diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tu deza­gun. Mobi­li­za­zioak RASD-en lagu­nak deitzen ari dira eta ber­tan par­te har­tuz zera alda­rri­ka­tu nahi dugu:
Aurre­na: Ami­ne­tu­ri, bere fami­lia­ri eta lagu­nei gure elkar­ta­su­nik beroe­na hela­raz­ten die­gu, aska­pen borro­kan ari den gure herri­tik neba-arre­ba beza­la sen­titzen gara bere lurre­ra itzul­tze­ko esku­bi­dea­ren alde borro­kan ari den Ami­ne­tu­re­kin, eta saha­rar gai­non­tze­ko ihes­la­ri zein kan­po­ra­zi­ta­koe­kin. Zure ere­duak, Ami­ne­tu, bes­te behin ere zera era­kus­ten digu: borro­ka da bide baka­rra uka­tur­ko herriok gure aska­pen pro­ze­suan aurre­ra pau­su errea­lak eman ditza­gun. Zure borro­kak saha­rar herri osoak bizi duzuen uka­zioa agen­da poli­ti­koan koka­tu du berri­ro indar handiz.
Maro­ko­ren oku­pa­zioa salatzen dugu lehe­nik eta behin: ate­ra zuen oku­patzai­le-botak saha­rar lurral­de­tik!!! Bes­tal­de Esta­tu espai­no­la, bere­zi­ki bai­na bai­ta esta­tu fran­tse­sa eta men­da­bal­de zibi­li­ta­tua­ren utzi­ke­ria eta maro­koar esta­tua­re­ki­ko kon­pli­zi­ta­tea salatzen ditu­gu, ezin­bes­te­koak bai­ti­ra saha­ra­ta­rren esku­bi­de nazio­na­len urraketan.
Gataz­ka hau kon­pon­tze­ko saha­ra­ta­rren auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea da bide baka­rra. Azke­nal­dian Maro­ko (Esta­tu fran­tse­sa­ren sos­ten­gua­re­kin) bul­tzatzen ari den auto­no­mi-esta­tua sasi­kon­pon­bi­dea baino ez da.
Bes­tal­de, gataz­ka honen ingu­ru­ko jar­due­rak asis­ten­tzia­lis­moan ero­ri dira asko­tan. Ziu­rre­nik, guta­ko asko­ren ingu­ru­ko udal edo elkar­tee­tan erre­fu­xia­tuen ere­mue­ta­ra lagun­tza huma­ni­ta­rioa bidal­tze­ko kan­pai­nak izan­go dira. Ondo dau­de, ber­tan gabe­zi uga­ri dituz­te­la­ko, bai­na jato­rri poli­ti­koa eta kon­pon­bi­de poli­ti­koa duen gataz­ka baten aurrean gau­de­la izku­tatzen dute maiz. Bes­tal­de, honek alde posi­ti­bo bat ere izan deza­ke, ze Saha­ra­ko haur uga­ri eto­rri izan dira Eus­kal Herri­ra urteen pode­rioz, eta honek Eus­kal Herri­tik gataz­ka hau ger­tu­ta­su­nez ikus­tea eka­rri du.
Beraz, saha­ra­ta­rren auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea alda­rri­katzen duten eta Ami­na­tu Hai­da­rre­kin elkar­ta­su­na adie­raz­ten duten eki­me­ne­tan sos­ten­gua eskein­tzen dugu.

Aska­pe­na

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *