Dia­da de Mallor­ca per COS

Aquest dime­cres 30 de Des­em­bre se cele­bra la ja tra­di­cio­nal Fes­ta de
l’Es­ten­dard, o Dia­da Nacio­nal de Mallor­ca, en com­me­mo­ra­ció de l’entrada
de les tro­pes de Jau­me I el 31 de Des­emr­be de 1229 a la Medi­na d’Al
Mayur­qa, fet que inte­grà defi­ni­ti­va­ment l’i­lla de Mallor­ca a la catalanitat.

Enguany, de nou, la Pla­ta­for­ma 31 de Des­em­bre (inte­grant entre d’altres
a: ERC, Es Pin­zell, Gent Acti­va, Grup Blan­quer­na, Joves de Mallor­ca per
la Llen­gua, Lobby per la Inde­pen­dèn­cia, Mau­lets, OCB, PSM, SEPC, etc.)
Cal des­ta­car, a més, la con­vo­ca­tò­ria per pri­me­ra vega­da, i presentació
públi­ca, de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca, com a expressió
uni­tà­ria de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta mallor­qui­na orga­nitza­da, i
for­ma­da per Enda­vant-OSAN, Gent Acti­va, Mau­lets i SEPC.
A més, amb la Dia­da d’en­guany s’hi com­me­mo­ra el 20è anniversari
d’a­ques­ta con­vo­ca­tò­ria inde­pen­den­tis­ta, com­ba­ti­va i unitària.

La con­vo­ca­tò­ria de la Pla­ta­for­ma 31 de Des­em­bre, sota el lema «Espan­ya i
Fra­nça són cri­si: Deci­dim Paï­sos Cata­lans!», serà el dime­cres 30, a les
18h al Pas­seig del Born de Palma.
Al mateix indret i hora, ha con­vo­cat l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de
Mallor­ca amb bloc pro­pi sota el lema: «Des de Mallor­ca cap a la Unitat
Popu­lar» En aca­bant hi hau­rà una balla­da amb Carum­bau i con­cert amb
Eixut i Brams.

A més dels actes cen­trals de la Dia­da, del dia 30 a Pal­ma, i dels ja
cele­brats a l’UIB, Binis­sa­lem, Lluc­ma­jor, Sant Llo­re­nç, Algai­da, Sant
Joan, Andratx, Cam­pos, Mon­tuï­ri, Vall­de­mos­sa, Mana­cor, Sineu, Artà,
Puig­pun­yent, Fela­nitx, Cam­pa­net, San­ta Mar­ga­li­da, Petra, Sa Pobla,
Pal­ma, Inca, Sen­ce­lles, Cal­vià, Vila­fran­ca o Deià, cal comp­tar amb els
actes que es con­ti­nua­ran fent fins al 2 de gener, que seran:

*Pal­ma* – Dimarts, 29 de des­em­bre (orga­nitza: Maulets)
Xerra­da a les 13h al Casal Popu­lar Vol­tor Negre (Pal­ma) sobre “el jovent
davant la cri­si”, amb la par­ti­ci­pa­ció d’un repre­sen­tant de la CAJEI, i
un sopar al casal a les 21h30.
Durant l’horabaixa, des de les 18h, Mau­lets ha orga­nitzat un cercavila
juve­nil titu­lat “La nos­tra terra, el nos­tre poble. El jovent per la
Inde­pen­dèn­cia i el Socia­lis­me”. El cer­ca­vi­la cul­mi­na­rà a Can Alco­ver cap
a les 19h30, quan come­nça­rà l’Acte Polí­tic orga­nitzat per Endavant-OSAN
i en el qual inter­vin­dran mem­bres de totes les orga­nitza­cions de
l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca. A més, hi hau­rà demos­tra­cions de
cul­tu­ra popular.

*Vila­fran­ca* – Dimarts, 29 de des­em­bre (orga­nitza: OCB)
A les 17h, a la plaça Major de Vila­fran­ca, Fes­ta de l’Es­ten­dard per a
infants. Acti­vi­tats per als més petits, con­ta­con­tes i ron­da­lles sobre el
Rei Jau­me I.

*Pal­ma* – Dimarts, 29 de des­em­bre (orga­nitza: OCB)
A les 21h, al Tea­tre Prin­ci­pal de Pal­ma. Espec­ta­cle «Pro­to­col
Esten­dard», amb guió i direc­ció de Fran­cesc Ribe­ra «Titot» i direcció
escè­ni­ca de Joan Tomàs Mar­tí­nez i Joan Fulla­na. Actua­cions de Pep Toni
Rubio i Mique­la Lla­dó (Músi­ca Nos­tra); Feliu Ven­tu­ra i Bor­ja Penalba;
Eduard Cani­mas, Eulà­lia Ber­ga­dà, la Coral Minuet, Dept., Mar­ta Rius i
Manel Camp.

*Fela­nitx* – Dimarts, 29 de des­em­bre (OCB)
A les 21h30, a la Casa de Cul­tu­ra de Fela­nitx, pre­sen­ta­ció del llibre
Amo­rrats al teclat, de Llo­re­nç Valverde.

*Pal­ma* – Dime­cres, 30 de desembre
Mani­fes­ta­ció 30 de des­em­bre a les 18 h, pas­seig del Born, Palma.
Balla­da de Carum­bau i con­cert amb Eixut i Brams!

*Pal­ma* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (JEN-PSM)
A les 11.00h a la seu del PSM: «Acte públic de fir­ma de pro­to­cols de
cola­bo­ra­ció amb Gali­za Nova i Iratzarri

*Cap­de­pe­ra* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (Asso­cia­ció Cap Vermell )
Com­bat de glo­sa­dors. Pre­sen­ta­ció a càrrec de Felip Munar. Amb l’actuació
de Cata­li­na For­te­za, «Bla­va»; Mar­ga­li­da Cor­tès, «Mana­co­ri­na»; i Toni
Gal­més, «Prim».

*San­ta Maria* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (OCB)
A les 20h, Biblio­te­ca de Cas Met­ge Rei. Pro­jec­ció del docu­men­tal Jaume
I, l’a­ven­tu­ra de Mallorca.

*Llo­ret* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (OCB)
A les 20h30, Cen­tre Juve­nil. Lec­tu­ra de tex­tos sobre el Rei en Jaume
(frag­ments del /​Llibre dels Fets/​i ron­da­lles) i pre­sen­ta­ció del
calen­da­ri de l’OCB 2010.

*San­ta Mar­ga­li­da* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (OCB)
A les 23h, a l’Au­di­to­ri Muni­ci­pal: Glo­sa­da Nada­len­ca a càrrec de Mateu
Matas, Xurí, i de Macià Ferrer. Pos­te­rior­ment, hi hau­rà xoco­la­ta­da de
Cap d’Any.

*Muro* – Dijous, 31 de des­em­bre (OCB)
A les 11h, plaça de la vila: Amo­lla­da de la sen­ye­ra des del cam­pa­nar de
l’església.

*Búger* – Dijous, 31 de des­em­bre (OCB)
A les 18h30, a la plaça de l’Es­glé­sia: Pen­ja­da de la sen­ye­ra des del
cam­pa­nar i xoco­la­ta­da popular.

*Ariany* – Dimarts, 2 de gener (OCB)
A les 15h, a la plaça Major. Cafè per la Llen­gua amb el Grup de Joves
d’Ariany.

Des de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS, sin­di­cat per
l’a­lli­be­ra­ment de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, us
ani­mem a par­ti­ci­par acti­va­ment de les acti­vi­tats orga­nitza­des per la
Dia­da d’en­guany, així com ava­nçar sin­ce­ra­ment en la coor­di­na­ció i unitat
de l’in­de­pen­den­tis­me com­ba­tiu, per asso­lir les bases neces­sà­ries per fer
front a la cri­si que de for­ma tant dura ens està col­pe­jant al Poble
Tre­ba­lla­dor de tots els Paï­sos Cata­lans, i ava­nçar així amb pas ferm i
segur cap al nos­tre alli­be­ra­ment complert.

Vis­ca Mallor­ca, vis­quen els Paï­sos Cata­lans, Vis­ca la Terra!!

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sindical
http://​www​.sin​di​cat​cos​.cat/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *