Soli­da­ri­tat amb els i les tre­ba­lla­do­res de PRYSMIAN!! per COS

mg_15
Mol­tes de vosal­tres deveu recor­dar la situa­ció vis­cu­da a Vila­no­va i la
Gel­trú, al Garraf, l’es­tiu pas­sat amb la llui­ta con­tra l’E­RO a la
Prys­mian (anti­ga Pire­lli). Els seus tre­ba­lla­dors van deci­dir plantar-se
el mateix dia que l’em­pre­sa va come­nçar a fer efec­tiu l’a­co­mia­da­ment de
19 com­panys des­prés que Tre­ball els negués la neces­si­tat de l’ERO.
Des­prés de 14 dies de vaga com­ba­ti­va, en una vota­ció frau­du­len­ta, amb
les ame­na­ces de la direc­ció de l’em­pre­sa pel mig, es va acordar
desconvocar-la.

Doncs bé, aquest dijous, el comi­tè d’em­pre­sa hau­rà de fer front a un
judi­ci en què els acu­sen de vaga il·legal, i els dema­nen una milionada.
Per això us dema­nem el vos­tre suport, i que, per poc que pugueu, vingueu
a la con­cen­tra­ció que faran:

Dijous 17, a les 9 del matí, al jut­jat social de Ron­da Sant Pere,
davant del monu­ment a Rafel de Casanoves.

Feu-ne difu­sió sisplau!

Salut i solidaritat!

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sindical
http://​www​.sin​di​cat​cos​.cat/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *