Aska­pe­nak Saha­ra­ren alde mobli­za­zioe­ta­ra dei egin du

prentsaurrekoa0615

Aska­pe­nak dei egi­ten die eus­kal­dun inter­na­zio­na­lis­ta guz­tiei eta oro har herri­ta­rar guz­tiei egu­no­tan Eus­kal Herri­ko hain­bat herri­tan dei­tu diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tu deza­gun. Mobi­li­za­zioak RASD-en lagu­nak deitzen ari dira eta ber­tan par­te har­tuz zera alda­rri­ka­tu nahi dugu:
Aurre­na: Ami­ne­tu­ri, bere fami­lia­ri eta lagu­nei gure elkar­ta­su­nik beroe­na hela­raz­ten die­gu, aska­pen borro­kan ari den gure herri­tik neba-arre­ba beza­la sen­titzen gara bere lurre­ra itzul­tze­ko esku­bi­dea­ren alde borro­kan ari den Ami­ne­tu­re­kin, eta saha­rar gai­non­tze­ko ihes­la­ri zein kan­po­ra­zi­ta­koe­kin. Zure ere­duak, Ami­ne­tu, bes­te behin ere zera era­kus­ten digu: borro­ka da bide baka­rra uka­tur­ko herriok gure aska­pen pro­ze­suan aurre­ra pau­su errea­lak eman ditza­gun. Zure borro­kak saha­rar herri osoak bizi duzuen uka­zioa agen­da poli­ti­koan koka­tu du berri­ro indar handiz.
Maro­ko­ren oku­pa­zioa salatzen dugu lehe­nik eta behin: ate­ra zuen oku­patzai­le-botak saha­rar lurral­de­tik!!! Bes­tal­de Esta­tu espai­no­la, bere­zi­ki bai­na bai­ta esta­tu fran­tse­sa eta men­da­bal­de zibi­li­ta­tua­ren utzi­ke­ria eta maro­koar esta­tua­re­ki­ko kon­pli­zi­ta­tea salatzen ditu­gu, ezin­bes­te­koak bai­ti­ra saha­ra­ta­rren esku­bi­de nazio­na­len urraketan.
Gataz­ka hau kon­pon­tze­ko saha­ra­ta­rren auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea da bide baka­rra. Azke­nal­dian Maro­ko (Esta­tu fran­tse­sa­ren sos­ten­gua­re­kin) bul­tzatzen ari den auto­no­mi-esta­tua sasi­kon­pon­bi­dea baino ez da.
Bes­tal­de, gataz­ka honen ingu­ru­ko jar­due­rak asis­ten­tzia­lis­moan ero­ri dira asko­tan. Ziu­rre­nik, guta­ko asko­ren ingu­ru­ko udal edo elkar­tee­tan erre­fu­xia­tuen ere­mue­ta­ra lagun­tza huma­ni­ta­rioa bidal­tze­ko kan­pai­nak izan­go dira. Ondo dau­de, ber­tan gabe­zi uga­ri dituz­te­la­ko, bai­na jato­rri poli­ti­koa eta kon­pon­bi­de poli­ti­koa duen gataz­ka baten aurrean gau­de­la izku­tatzen dute maiz. Bes­tal­de, honek alde posi­ti­bo bat ere izan deza­ke, ze Saha­ra­ko haur uga­ri eto­rri izan dira Eus­kal Herri­ra urteen pode­rioz, eta honek Eus­kal Herri­tik gataz­ka hau ger­tu­ta­su­nez ikus­tea eka­rri du.
Beraz, saha­ra­ta­rren auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea alda­rri­katzen duten eta Ami­na­tu Hai­da­rre­kin elkar­ta­su­na adie­raz­ten duten eki­me­ne­tan sos­ten­gua eskein­tzen dugu.

Aska­pe­na

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *