Egun­ka­ria Libre infor­ma­zioa esku­ratze­ko hel­bi­de bat

Mani­fes­ta­zio Nazio­na­la Aben­dua 19 

17 : 00 etan Bil­bo­ko Auto­no­mia Kaletik

http://​egun​ka​ria​.info/

Duin­ta­su­na eta justizia

2009, aben­duak 14

Xabier Euz­kitze (Noti­cias de Gipuz­koa) (gehia­go…)

Zer zigor jaso dituz­te dagoe­ne­ko, epai­ke­ta hasi aurre­tik? (eta 14)

2009, aben­duak 14

Ima­nol Murua Uria, Sus​ta​tu​.com (gehia­go…)

Ota­men­di: «Herri honek auzi poli­ti­koe­ta­ko bat ira­baz­te­ko garaia da»

2009, aben­duak 14

(Gara). Astear­tean Madri­len abia­tu­ko den epai­ke­tan auzi­pe­tu­rik dau­den bost lagu­nek 2003an Egun­ka­ria itxi zute­nean jasan­da­ko atxi­lo­ke­ta, inko­mu­ni­ka­zio eta tor­tu­ren berri eman­go dute­la eta erru­ga­beak dire­la defen­da­tu­ko dute­la nabar­men­du du Martxe­lo Ota­men­dik. Bai­na argi du aurre­tik erru­ga­be ziren bes­te batzuk zigor­tuak izan dire­la Entzu­te­gi Nazio­na­lean. (gehia­go…)

Torreal­dai: «Guri egin digu­te­na pro­ze­su inki­si­to­rial bat izan da»

2009, aben­duak 14

Lorea Agi­rre Joan Mari Torreal­daik aku­sa­zioa­ren gal­de­rei eran­tzun behar­ko die astear­te­tik aurre­ra Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lean, Madri­len. Han abia­tu­ko da Egun­ka­ria-ren aur­ka­ko epai­ke­ta. Alboan izan­go ditu bes­te lau auzi­pe­tuak: Martxe­lo Ota­men­di, Iña­ki Uria, Xabier Olea­ga eta Txe­ma Auz­men­di. Absol­bi­tu­ko dituz­ten espe­ran­tza du, bai­na, hala ere, edo­zer ger­ta dai­te­kee­la badaki.

Zei­nek epai­tu­ko dituz­te? (13)

2009, aben­duak 13

Ima­nol Murua Uria, Non sail­ka­tua: Berriak

Zer argu­dia­tu dute abo­ka­tuek defen­t­sa idatzian? (12)

2009, aben­duak 12

Ima­nol Murua Uria, Sus​ta​tu​.com (gehia­go…)

Sisi­fo txi­mis­tak joa

2009, aben­duak 12

Xabier Men­di­gu­ren Bere­ziar­tu (Kon­tsei­lu­ko idaz­ka­ri nagu­sia) (Oroi­mi­nak, Berria)  

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *