Jus­to de la Cue­va en Barcelona

El pen­sa­dor mar­xis­ta Jus­to de la Cue­va visi­ta Bar­ce­lo­naA­quest dis­sab­te 12 de des­em­bre el pen­sa­dor mar­xis­ta Jus­to de la Cue­va visi­ta­rà Bar­ce­lo­na per a dues con­fe­ren­cies a la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fabra con­vi­dat per la Uni­ver­si­tat Comu­nis­ta dels Paï­sos Cata­lans per a impar­tir les clas­ses del seu pri­mer i segon curs​.De la Cue­va, pen­sa­dor mar­xis­ta i mili­tant aber­tza­le és cone­gut per la seva con­tun­dèn­cia i rigorositat.

Des de la seva for­ma­ció com a sociò­leg par­la­rà en la con­fe­ren­cia del matí sobre les con­tra­dic­cions impe­ria­lis­tes a l’actualitat i de la teo­ria leni­nis­ta al vol­tant d’aquest, en segon lloc farà un trac­ta­ment crí­tic de la reali­tat inter­na­cio­nal actual i de les últi­mes ràtzies a Eus­kal Herria. A la tar­da, traça­rà una expli­ca­ció deta­lla­da des d’una pers­pec­ti­va mar­xis­ta la inter­re­la­ció entre el capi­ta­lis­me i la des­truc­ció de la natu­ra, par­la­rà des de la crí­ti­ca sobre les noves corrents eco­lo­gis­tes, decreixentistes,…Recordem que ja és el ter­cer any que De la Cue­va ve al nos­tre país per impar­tir matè­ria a la UCPC i que hi ha pocs mar­xis­tes que s’expressin amb tan­ta cla­re­tat i ho puguin fer des d’una pers­pec­ti­va nacio­nal a Europa.Nota Bio­bi­blio­grà­fi­ca de Jus­to de la Cue­va­Ma­dri­leny de nai­xe­ment i basc des de fa ja molts anys va come­nçar la seva vida polí­ti­ca al PSOE que va aban­do­nar quan va pas­sar de ser una eina per la defen­sa dels pobles i els tre­ba­lla­dors migrant a Eus­kal Herria on resi­deix des de lla­vors. Ha mili­tat a Herri Bata­su­na, a les dife­rents orga­nitza­cions aber­tza­les i a la il•legalitzada Bata­su­na. Ha estat un dels pen­sa­dors que des d’anàlisis socio­lò­gics de la socie­tat bas­ca ha des­en­vo­lu­pat millor teo­ries sobre la conur­ba­ció, sobre la des­truc­ció de la natu­ra pel capi­ta­lis­me i mèto­de per ensen­yar el mar­xis­me des de la pràc­ti­ca teò­ri­ca al jovent independentista.

Va ser edi­tor de la pla­na web clau­su­ra­da pel jut­ge Gar­zón Bas​que​Red​.net (Red Roja Bas­ca), arti­cu­lis­ta als dia­ris bas­cos EKIN (clau­su­rat) i actual­ment a GARA i als dia­ris digi­tals Kao​sen​la​red​.net i Lahaine.netTé publi­cats a part de dece­nes d’articles i anà­li­sis:- Comu­nis­mo o Caos, car­ta abier­ta a una joven aber­tza­le– La Esci­sion Del PNV: EA, HB, ETA Y La Des­le­gi­ti­ma­cion Del Esta­do Espa­nol En Eus­ka­di Sur– Esos Ase­si­nos Que Impu­ne­men­te Matan Cada Dia a Miles De Per­so­nas: Los Auto­mo­vi­les– Nega­cion Vas­ca Radi­cal Del Capi­ta­lis­mo Mun­dial– La teo­ria del impe­ria­lis­mo de Lenin y las con­tra­dic­cio­nes impe­ria­lis­tas, notes per la UCPCConferències:Dissabte 12 de des­em­bre de 200910 – 14h. – La teo­ria de l’im­pe­ria­lis­me en lenin i les con­tra­dic­cions interimperialistes
15.30−19.30 – La pro­ble­mà­ti­ca eco­lò­gi­ca en el capitalisme
A la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fabra (Cam­pus Ciutadella)Agreguem l’arxiu d’estudi pre­vi a la con­fe­rèn­cia sobre l’imperialisme:- La teo­ria del impe­ria­lis­mo de Lenin y las con­tra­dic­cio­nes impe­ria­lis­tas, notes per la UCPC

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *