Irlan­da eta Paï­sos Cata­lan­se­tan eus­kal gaz­teen alde­ko elkar­ta­ratzeak [Bideoa]

DublinBarcelona
Aste­bu­ru hone­tan segi­da eman zaio aurre­ko astean Segi gaz­te era­kun­dean mili­tatzea­ga­tik izan­da­ko 34 atxi­lo­tuen alde­ko elkar­ta­su­na­ri. Irlan­dan esa­te­ra­ko Irish Bas­que Soli­da­rity Com­mit­tees-ek anto­la­tu­ta bi elka­rre­ta­ratze egin ziren «Pro­ze­su demo­kra­ti­koa sus­ten­ga­tu, erre­pre­sioa gel­di­tu» lelo­pean. Dubli­nen 40 lagun bil­du ziren eta Bel­fas­ten 60. Bel­fas­ten bil­du­ta­koen artean Bel­fas­te­ko alka­te ordea eta Sinn Féi­ne­ko bi par­la­men­ta­ri eta bi zine­gotzi zeu­den. Oste­gu­nean bes­te elka­rre­ta­ratze bat egin zuten Lime­ric­ken eta dato­rren astean Cor­ken iza­nen da Irish Bas­que Soli­da­rity Com­mit­tees-ek anto­la­tu­ta ere. Ogra Shinn Féin gaz­te era­kun­deak bere elkar­ta­su­na adie­ra­zi die atxi­lo­tu­ta­koei eta dato­zen egu­ne­tan elkar­ta­sun eki­me­nak anto­la­tutze­ko asmoa ager­tu du.

Bar­tze­lo­nan bes­tal­de, pasa den aste osoan zehar eta Amics i Ami­gues d’Eus­kal Herria‑k anto­la­tu­ta, Tasio Erki­zia eta Gabi Basa­ñez bira batean ibi­li ziren. 7 hitzal­di eman zituz­ten eta gaz­teen aur­ka­ko poli­zi ope­ra­zioa tar­tean toka­tu zela­rik gçhan­go gaz­te era­kun­de asko­re­kin harre­ma­nak egin. Har­ta­ra Cajei, Mau­lets, Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans, Enda­vant, Coor­di­na­do­ra d’as­sem­blees de joves de l’Es­que­rra inde­pen­den­tis­ta, Pla­ta­for­ma per la Demo­cra­cia a Eus­kal Herria eta AC La For­mal Asso­cia­ció tadeek gaz­te era­kun­dea­ri beren babe­sa adie­ra­zi eta elkar­ta­ratzea egin­zu­ten bar­tze­lo­nan (60 lagun batu ziren), JERC ERC alder­di poli­ti­ko­ko gaz­teek ere beren babe­sa adie­ra­zi zie­ten eus­kal gazteei.

Irlan­da­ko argazkiak

Paï­sos Cata­lan­se­ko argazkiak

Hona hemen Irlan­da­tik iritsi­ta­ko bideo-lan ede­rra ere:

Aska­pe­na

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *