[Pai­sos Cata­lans] Milers de per­so­nes es mani­fes­ten a Per­pin­yà per la uni­tat del país

Més de 5.000 mani­fes­tants van recó­rrer dis­sab­te els carrers de Per­pin­yà, en una de les majors mani­fes­ta­cions de la Dia­da del 7 de Novem­bre a la Cata­lun­ya Nord. La capi­tal ros­se­llo­ne­sa recor­da­va els 350 anys del Trac­tat dels Piri­neus, que divi­dia els Paï­sos Cata­lans, que tam­bé són 350 anys de resis­tèn­cia. L’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta fou pre­sent a la mobi­litza­ció, que aple­gà cata­lans i cata­la­nes dels dos cos­tats de la fron­te­ra impo­sa­da: Mau­lets del Ros­se­lló hi for­ma­ren un nom­brós bloc, tam­bé Enda­vant hi fou pre­sent, així com mili­tants de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar i la CAJEI. 

Des de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta es rei­vin­di­cà la uni­tat terri­to­rial dels Paï­sos Cata­lans i la volun­tat de resis­tèn­cia, els lemes de les pan­car­tes eren prou explí­cits: «350 anys d’o­cu­pa­ció, 350 anys de resis­tèn­cia!», «Auto­no­mies, regio­na­lis­mes, depar­ta­ments, pro­vín­cies… Una nació, cap renún­cia: Paï­sos Cata­lans».

 perpinyà perpinyà

Durant la mani­fes­ta­ció i el par­la­ment final al Cas­te­llet tam­bé es van recor­dar les darre­res rei­vin­di­ca­cions popu­lars al nord de la fron­te­ra: la denún­cia de la línia de Molt Alta Ten­sió, l’im­mi­nent tall de les emis­sions de TV3 en aques­tes comar­ques arran del des­ple­ga­ment de la TDT, la man­ca de pla­ces per cobrir l’al­ta deman­da d’es­co­la en cata­là, o la direc­ti­va del foc que s’a­pli­ca­rà a par­tir del 4 de gener i que a la Cata­lun­ya Nord impe­di­rà la cele­bra­ció de corre­focs i altres balls populars.

Al llarg del dia s’ha­vien fet tam­bé nom­bro­ses acti­vi­tats, i la jor­na­da es clo­gué a la nit amb un con­co­rre­gut concert.

[+] Gale­ria d’i­mat­ges (Mau­lets del Rosselló)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *