Erre­kal­de­ko Josu Mugu­ru­za 20 urte­rre­na herri ekima.

Erre­kal­de­ko Josu Mugu­ru­za 20 urte­rre­na herri ekima.

Bart, faxis­tek auzoan dagoen Josu Mugu­ru­za­ren hor­mi­ru­dia era­so­tu dute. Zoritxa­rrez era­so faxis­ta hauek oso ohi­koak dira gurean, Esta­tuak , faxis­ta hauek Josu eta San­ti­ren hil­tzai­leak beza­la, babes­ten baititu.

Bai­na ez dute herria­ren ahot­sa ixi­la­ra­zi­ko eta gure auzo­ki­dea­ren iru­dia eta oroi­me­na gogoan zein auzoan gor­de­ko ditu­gu beti.

FAXISMOAREN AURREAN HERRIAREN INDARRA

60 eta 70. hamar­ka­de­tan auzo hau izan­da­koa eta Josuk berak, bes­te hain­bes­te auzo­ki­dek beza­la, auzo honi egin­da­ko ekar­pe­nak gogo­ra eka­rri nahi ditu­gu. Hauek, txi­kiak bai­na ezin­bes­te­koak ziren gau­zen alde borro­ka­tu zuten, auzo­ko bizi­bal­din­tzak hobe­tuz. Euren lana­ri esker, auzo­ko elkar­teen mugi­men­duak auzo­ki­deen one­ra­ko izan ziren hamai­ka lor­pen lor­tu zituen. Josuk aisial­di tal­dean, Eus­kal­te­gia­ren eta Herri Uni­ber­tsi­ta­tea­ren sorre­ran par­te har­tu zuen.

Orain dela hogei urte, herriak demo­kra­ti­ko­ki hau­ta­tu zuen dipu­tatu bat erail zuten, hala­ber, bere auzoa­re­ki­ko, bizi zuen errea­li­ta­tea­re­ki­ko, jen­dea­re­ki­ko eta garai horre­tan bizi ziren ara­zoe­ki­ko kom­pro­me­zu han­di­ko per­tso­na hil zuten.

Jakin bada­ki­gu auto-anto­la­kun­tza­ren bidea­ri ekin behar dio­gu­la, hau bai­ta gure abot­sa ixi­la­ra­zia ez iza­tea, eta auzoak bere etor­ki­zu­na­ren jabe iza­tea ber­ma­tu­ko duena.

Jon erail zute­ne­ko hogei urte pasa­tu dire­nean auto-anto­la­kun­tza­ren bidea­ri eki­tea Josu­ri egin die­zaio­ke­gun ome­nal­di­rik one­na da.

Hau dela eta, Erre­kal­de­ko era­gi­le ezber­di­nek hila­ren hogei­ta­ba­te­ra­ko ber­to­ko pla­zan anto­la­tu ditu­gun eki­men ezber­di­ne­tan par­te har­tze­ko deia luzatzen dizuegu.

Josu Mugu­ru­za­ri Erre­kal­de­ko Omenaldia.
Aza­roak 21

Goi­zean:
Argaz­ki Erakusketa.
Josu­ren Mura­la Birgatzea.

13:00
Josu­ren Mono­li­toa­ren Aurrean Auzo­ko Ekitaldia.

15:00
Baz­ka­ri Herri­kioa Plazan.

Baz­kal­du ondo­ren: Fre­di Paia bertsolaria

Musi­ka Erre­zi­tal­dia: Fer­min Valen­cia­ren ezkutik

Erre­kal­de­ko Josu Mugu­ru­za 20 urte­rre­na herri ekima.

A noche los fas­cis­tas, han ata­ca­do el mural y el mono­li­to de Josu. Des­gra­cia­da­men­te este tipo de agre­sio­nes son muy habi­tua­les en nues­tro pue­blo. Ya que el esta­do pro­te­ge a este tipo de ele­men­tos, así como pro­te­gió a los ase­si­nos de San­ti y Josu.

No calla­ran la voz del pue­blo y la ima­gen de nues­tro vecino per­du­ra­ra siem­pre en nues­tro recuer­do y en nues­tro barrio.

FRENTE AL FASCISMO, LA FUERZA DEL PUEBLO.

Nues­tro prin­ci­pal obje­ti­vo es recor­dar lo que era este barrio en los años sesen­ta y seten­ta, en los cua­les Josu (como uno más) jun­to con otros muchos vecin@s anó­ni­mos de este barrió, lucha­ron por esas cosas peque­ñas pero impres­cin­di­bles en dis­tin­tos ámbi­tos, que die­ron una mejor cali­dad de vida a Erre­kal­de. Gra­cias a su impli­ca­ción, hicie­ron posi­ble que el movi­mien­to aso­cia­ti­vo de este barrio con­si­guie­ra gran­des logros en bene­fi­cio de tod@s l@s vecin@s del barrio. Recor­da­ros que Josu par­ti­ci­pó como moni­tor de tiem­po libre, en la crea­ción del Eus­kal­te­gi, en la Uni­ver­si­dad popu­lar, etc.

Hace 20 años no solo mata­ron a un dipu­tado demo­crá­ti­ca­men­te ele­gi­do, sino que mata­ron a una per­so­na que se impli­ca­ba con su entorno, su gen­te, su barrio y con las pro­ble­má­ti­cas socia­les que le toco vivir.

Somos cons­cien­tes de que el camino acer­ta­do para este barrio es seguir por la sen­da de la auto-orga­ni­za­ción y con­sen­so para que sea nues­tra voz la que lide­re los cam­bios y modi­fi­ca­cio­nes opor­tu­nas. Con­ti­nuar con un aso­cia­cio­nis­mo impli­ca­do y que da res­pues­tas a las pro­ble­má­ti­cas de este barrio, es el mejor home­na­je que se pue­de ren­dir a la figu­ra de Josu, vein­te años des­pués de su asesinato.

Por esto mis­mo que­re­mos invi­ta­ros a tod@s a par­ti­ci­par en los actos que las dis­tin­tos gru­pos del barrio hemos pre­pa­ra­do para el día 21N en la pla­za de Errekalde.

Josu Mugu­ru­za­ri Erre­kal­de­ko Omenaldia.
Aza­roak 21

Goi­zean:
Argaz­ki Erakusketa.
Josu­ren Mura­la Birgatzea.

13:00
Josu­ren Mono­li­toa­ren Aurrean Auzo­ko Ekitaldia.

15:00
Baz­ka­ri Herri­kioa Plazan.

Baz­kal­du ondo­ren: Fre­di Paia bertsolaria

Musi­ka Erre­zi­tal­dia: Fer­min Valen­cia­ren ezkutik

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *