Comu­ni­cat en rela­ció a les deten­cions del jovent basc

Un total de 34 com­panys inde­pen­den­tis­tes de diver­ses loca­li­tats d’Hego Eus­kal Herria han estat detin­guts la pas­sa­da mati­na­da per la Poli­cia espan­yo­la i la Guàr­dia Civil, per ordre del jut­ge Fer­nan­do Gran­de-Mar­las­ka. És la darre­ra macro-ope­ra­ció efec­tua­da per les for­ces repres­si­ves espan­yo­les con­tra el jovent que s’organitza i llui­ta per la lli­ber­tat d’Euskal Herria. L’Estat espan­yol, un estat que obser­va impo­tent com la llui­ta del jovent basc creix dia a dia i es reno­va a si mateix tot i les con­tí­nues agres­sions fei­xis­tes que rep, ha hagut de fer ser­vir 650 agents de les For­ces de Segu­re­tat Espan­yo­les per efec­tuar 34 deten­cions irre­gu­lars i un cen­te­nar de regis­tros de viven­des, gaz­tetxes, herri­ko taber­nes i asso­cia­cions vei­nals. Davant d’aquest fet, des de la Coor­di­na­do­ra d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta manifestem

- El nos­tre total rebuig a l’operació polí­ti­co-judi­cial repres­so­ra que ha efec­tuat l’Estat espan­yol i, en repre­sen­ta­ció seua, el PSOE, per tal de tan­car les por­tes de la solu­ció al con­flic­te que viu la socie­tat bas­ca i de cri­mi­na­litzar una llui­ta tan legí­ti­ma com és la llui­ta del jovent per l’alliberament social i nacio­nal d’Euskal Herria.

- La cer­te­sa de que l’Estat espan­yol empra la repres­sió com a únic mit­jà per fer min­var la força que aga­fen la mobi­litza­ció de l’esquerra aber­tza­le i l’organització de les seues bran­ques polí­ti­ques. L’Estat espan­yol se sent feble i es que­da cada vega­da amb menys argu­ments per sos­tin­dre les seues ànsies per eli­mi­nar tot allò que qües­tio­ne la seua unitat.

- La incon­gruèn­cia que supo­sa fer-se ano­me­nar gover­nants d’un Estat de Dret i alho­ra anar efec­tuant deten­cions i judi­cis irre­gu­lars on no hi ha pro­ves ni garan­ties pels acu­sats, i on la pres­sump­ció d’innocència es dei­xa com­ple­ta­ment de banda.

- L’evidència cada vega­da més pal­pa­ble de què la jus­tí­cia cami­na de la mà de l’aparell polí­tic de què està dotat aquest Estat fei­xis­ta, repres­sor i antidemocràtic.

- Que les deten­cions irre­gu­lars i sen­se fona­ments, junt a la seua media­titza­ció, que inclou foto­gra­fies i iden­ti­fi­ca­cions públi­ques, pot cau­sar danys irre­pa­ra­bles en la vida de tots els joves que enca­ra no han estat for­mal­ment acusats.

- Una cri­da a crear meca­nis­mes de reac­ció i res­pos­ta con­tra agres­sions d’aquest tipus, que no fan més que pro­vo­car la nos­tra ràbia més com­ba­ti­va i la nos­tra més ten­dra camaraderia.

Per totes aques­tes raons, des de la CAJEI ofe­rim tot el nos­tre suport als 34 com­panys bas­cos detin­guts i a tota la mili­tàn­cia aber­tza­le d’Eus­kal Herria per aquest nou atem­ptat con­tra la llui­ta juve­nil orga­nitza­da i legí­ti­ma, i con­dem­nem amb fer­me­sa l’actuació dels governs espan­yol i basc i la dels gos­sos que els ser­vei­xen. Des de la nos­tra orga­nitza­ció enco­rat­gem tot l’independentisme basc a seguir en peu de gue­rra, a no defa­llir en el seu pro­cés per solu­cio­nar el con­flic­te amb mires a asso­lir l’autodeterminació com a pri­mer pas indis­pen­sa­ble en el camí a la inde­pen­dèn­cia i el socialisme.

Front als atacs i les repres­sions, res­pos­ta amb més contundència!
Lli­ber­tat per tots i totes les detingudes!
Fora les for­ces d’ocupació d’Euskal Herria!

Coor­di­na­do­ra d’Assembleesde Joves de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta (CAJEI)
Paï­sos Cata­lans, 24 de novem­bre de 2009.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *