Comu­ni­cat d´urgència davant el gra­vís­sim acci­dent del túnel de les dos vali­res del Prin­ci­pat dÁndorra

[accidente+laboral.jpg]

Ahir dis­sab­te 7 de novem­bre, cap al mig­dia, va tenir lloc un nou i gra­vís­sim acci­dent labo­ral al nos­tre país que ha arras­sat 5 vides, de 5 com­panys tre­ba­lla­dors, i n’ha ferit de diver­sa con­si­de­ra­ció a altres 6. En el moment de redac­tar aques­ta nota, 4 dels 5 com­panys morts con­ti­nua­ven sota la ferra­lla de l’estructura enfon­sa­da. I 5 nous com­panys morts que s’afegeixen al jove tre­ba­lla­dor de 23 anys que va morir en març de 2007. Tots 6 eren d’origen por­tu­guès i no tenien drets al Prin­ci­pat d’Andorra (excep­te el de “tre­ba­llar” en les con­di­cions mar­ca­des per la patro­nal d’un estat on, a títol d’exemple, no és fes­tiu el 1r de Maig).

Des de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS, sin­di­cat per l’alliberament de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, denun­ciem públicament:

1– Que mal­grat haver-se anun­ciat públi­ca­ment l’aturada de les obres fins l’anàlisi d’un infor­me tèc­nic sobre allò oco­rre­gut, ente­nem que les obres con­ti­nua­ran abans no s’aclareixi cap responsabilitat.

2– Que no s’aclariran res­pon­sa­bi­li­tats en poc més de 3 – 4 dies, ja que una inves­ti­ga­ció míni­ma­ment correc­ta de l’accident, i el con­se­qüent infor­me tèc­nic en con­di­cions, neces­si­ta mesos de tre­ball (així ha pas­sat per exem­ple amb l’accident del nou Mes­ta­lla, a Valèn­cia, en maig de 2008, on les 4 morts con­ti­nuen sen­se jut­jar-se, i l’informe va tri­gar més d’un any en fer-se públic)

3– Que no es dis­po­sa­rà del temps i dels mit­jans neces­sa­ris per la inves­ti­ga­ció i depu­rar res­pon­sa­bi­li­tats, ja que aquest túnel, una de les prin­ci­pals inver­sions en infras­truc­tu­res fetes pel govern ando­rrà, ja té un retard ofi­cial de 2 anys res­pec­te a la data ori­gi­nal d’inauguració (de 2008 a 2010)

4– Que donats els immen­sos intere­sos eco­nò­mics i polí­tics deri­vats de la “impor­tàn­cia” d’aquesta obra, òbvia­ment la fei­na es repren­drà sen­se aixe­car gai­res pro­ble­mes pels res­pon­sa­bles tèc­nics i mate­rials d’aquest accident.

5– Que, per últim, un estat com l’andorrà, on la legis­la­ció en matè­ria social i labo­ral és gai­re­bé inexis­tent, i on les per­so­nes tre­ba­lla­do­res es tro­ben en una con­di­ció real de ser “no-ciu­ta­dans”, pesa­rà més la vida

Així mateix, des de la COS ente­nem que:

1– Cal fer una pres­sió real sobre el govern ando­rrà per tal que assu­mei­xi la seva res­pon­sa­bi­li­tat indi­rec­ta en aquest, i altres acci­dents labo­rals, en no legis­lar míni­ma­ment en matè­ria labo­ral, de segu­re­tat i salut al tre­ball, etc.

2– Cal garan­tir tots els drets socials i polí­tics per totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res resi­dents al Prin­ci­pat d’Andorra (i arreu dels Paï­sos Cata­lans), per tal d’evitar aques­ta barbàrie.

3– Cal garan­tir una bor­sa públi­ca, i veri­ta­ble­ment inde­pen­dent, de tèc­nics en pre­ven­ció de ris­cos labo­rals i ins­pec­tors de tre­ball, per tal de fer un segui­ment exhaus­tiu de qual­se­vol acti­vi­tat pro­duc­ti­va, i molt espe­cial­ment d’aquestes obres de gran envergadura.

4– Cal garan­tir una for­ma­ció con­tí­nua, de qua­li­tat i gra­tuï­ta per totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res en matè­ria de pre­ven­ció de ris­cos laborals.

5– Així mateix cal forçar, per tots els mit­jans legals pos­si­bles, a les empre­ses a garan­tir la segu­re­tat i la salut dels i de les tre­ba­lla­do­res, unes con­di­cions real­ment dig­nes de tre­ball, la fi dels des­talls a la cons­truc­ció, i, sem­pre que sigui pos­si­ble, garan­tir els des­can­sos neces­sa­ris en aquells talls d’obra de més risc (enco­frats, ferra­llats, etc.)

Aquest terri­ble acci­dent mor­tal a la ram­pa d’accès del túnel de les Dos Vali­res, on s’ha esfon­sat tota l’estructura de bas­ti­des i cim­bres de suport de l’encofrat de l’accès prin­ci­pal d’aquesta obra, no fa més que demos­trar l’excasa, quan no nul·la, preo­cu­pa­ció per les nos­tres vides, que no tenen el més mínim dub­te en “sacri­fi­car” quan estan en perill els seus bene­fi­cis multimilionaris.

Des de la COS volem mani­fes­tar el nos­tre con­dol amb les famí­lies i amis­tats dels com­panys morts, i la nos­tra més rotun­da repul­sa i deman­da de res­pon­sa­bi­li­tats davant d’aquests terri­bles fets.

A la fei­na ni un mort més!!

Tre­ba­llar per viu­re si, morir tre­ba­llant mai més!!

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *