Cam­pan­ya pel SI a la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans pel CUP

ImageLa Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar ha anun­ciat, aquest dis­sab­te 12 de novem­bre des del Cas­tell de la Gel­trú, el seu com­pro­mís amb les Con­sul­tes Popu­lars que se cele­bra­ran els pro­pers mesos i la volun­tat que aques­tes Con­sul­tes siguin un pri­mer pas cap a la con­se­cu­ció de la inde­pen­dèn­cia de la Nació Cata­la­na: els Paï­sos Cata­lans. La CUP tam­bé ha vol­gut recor­dar que només un poble dis­po­sat a desobeir les lleis injus­tes pot acon­se­guir la seva lli­ber­tat i per això ha fet una cri­da a par­ti­ci­par mas­si­va­ment en les Con­sul­tes i a dipo­si­tar milers i milers de vots a favor del SÍ.
Eduard Pini­lla, ex-regi­dor de la CUP de Vila­no­va i la Gel­trú, ha vol­gut donar les grà­cies a totes les per­so­nes que tre­ba­llen per tal que les Con­sul­tes esde­vin­guin un èxit i ha des­ta­cat que «les Con­sul­tes popu­lars són una mos­tra de la capa­ci­tat del nos­tre poble per mobi­litzar-se i orga­nitzar-se en defen­sa d’a­quest dret bàsic que als cata­lans i cata­la­nes se’ns nega, que és el dret demo­crà­tic a deci­dir lliu­re­ment el nos­tre futur nacio­nal: el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció».

Pini­lla ha remar­cat que la CUP entén que «aques­tes Con­sul­tes hau­rien de ser un acte de ple­na nor­ma­li­tat demo­crà­ti­ca orga­nitza­da per les ins­ti­tu­cions», però ha afe­git que «per Espan­ya això no és pos­si­ble i ho hem de fer de mane­ra mig clan­des­ti­na, sen­se cap lega­li­tat que ens empa­ri i, per tant, desobeint l’or­dre cons­ti­tu­cio­nal espanyol».

ImageAina Baraho­na, com a por­ta­veu nacio­nal de la CUP, ha lle­git el comu­ni­cat de l’or­ga­nitza­ció, en què es des­ta­ca que la CUP ja havia par­ti­ci­pat en l’im­puls de la Con­sul­ta cele­bra­da a Arenys de Munt i que «de la matei­xa mane­ra que alesho­res, la CUP con­ti­nua pen­sant que el pro­ta­go­nis­me no ha de corres­pon­dre als par­tits» sinó que «el pro­ta­go­nis­ta de l’or­ga­nitza­ció d’a­ques­tes Con­sul­tes és el tei­xit popu­lar i asso­cia­tiu cata­là», ja que «són milers les per­so­nes que, lluny de la lògi­ca de la clas­se polí­ti­ca cata­la­na, tre­ba­llen dia rere dia per orga­nitzar les Con­sul­tes, mal­grat les ame­na­ces de la judi­ca­tu­ra espan­yo­la, i mal­grat les ame­na­ces dels feixistes».

El comu­ni­cat remar­ca que «la ver­te­bra­ció d’u­na demo­crà­cia popu­lar i par­ti­ci­pa­ti­va i el tre­ball des del muni­ci­pa­lis­me per a la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans són uns dels pilars bàsics del pro­jec­te polí­tic de la CUP i les Con­sul­tes en són una cla­ra expressió».

La CUP es diri­geix a «la judi­ca­tu­ra espan­yo­la, als fei­xis­tes, i tam­bé als par­tits unio­nis­tes per anun­ciar que els refe­rèn­dums no s’a­tu­ra­ran» i fa una cri­da «a tots els alcal­des i regi­dors per­què es pres­tin a col·laborar en l’or­ga­nitza­ció i posin tots els ajun­ta­ments al ser­vei de les Con­sul­tes popu­lars per tal que aques­tes gau­dei­xin de la màxi­ma par­ti­ci­pa­ció pos­si­ble». Final­ment, la CUP fa una cri­da «a par­ti­ci­par mas­si­va­ment en les Con­sul­tes i a dipo­si­tar milers i milers de vots a favor del SÍ».

Albert Botran, mem­bre del Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP i de la comis­sió orga­nitza­do­ra de la cam­pan­ya en favor de les con­sul­tes, ha par­lat de la impli­ca­ció de la CUP en l’im­puls de con­sul­tes a totes les viles i ciu­tats on és pre­sent. Botran ha des­ta­cat «que aques­ta par­ti­ci­pa­ció ha de ser­vir per dina­mitzar el pro­cés d’au­to­de­ter­mi­na­ció més enllà de les Con­sul­tes», i per donar «uni­tat i força al dis­curs inde­pen­den­tis­ta i d’esquerres».

Els por­ta­veus de la CUP han estat acom­pan­yats pels i les mem­bres del Con­sell Polí­tic, que ha estat reunit aquest dis­sab­te a Vila­no­va i la Geltrú.

CUP

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *