Aska­pe­na­ren oha­rra: larun­ba­tean Altsasun

Basel Zayed (myes​pa​ce​.com/​b​a​s​e​l​z​a​y​e​d​t​u​rab) kan­ta­ri pales­ti­na­rra gon­bi­da­tu genuen elkar­ta­su­nez-tour-ean par­te har­tu zezan hain­bat kon­tzer­tu­tan, bes­teak bes­te, Anje Duhal­de, Pet­ti, Mikel Urdan­ga­rin, Txu­ma Muru­ga­rren eta “eus­kal­du­nak” tal­dea­re­kin, larun­ba­tean berriz Jose­ba Tapia­re­kin Altsa­su­ko Inter­na­zio­na­lis­ta egu­nean. Azke­nean larun­ba­tean sala­tu genuen beza­la ez dio­te etor­tzen utzi eta pasa den astean sala­ke­ta egin bazuen ere, orain kan­tatxo bate­kin eta bideo mezu bate­kin egin du bere ekarpena…

Pac­bi mani­fes­tuan dioen gisan Israe­li Boi­kot egi­teaz gain, garran­tzitsua da pales­ti­na­rre­kin harre­ma­nak bul­tzatzea, area­go beren jar­dun artis­ti­koak, aka­de­mi­koak edo kirol arlo­koak garatze­ko nola­ko zai­latsu­nak dituz­ten iku­si­ta (isrrael­dar artis­ta, kiro­la­ri edo aka­de­mi­koak, berriz, izu­ga­rriz­ko lagun­tzak eta esta­tua­ren bul­tza­da jasotzen dituz­ten bitartean).

Jose­ba Tapia berretsi digu bere kon­pro­mi­soa eta Nabil Mon­sour-ekin bate­ra Altsa­sun egon­go da gaue­ko 9etan Ior­tia aretoan.

Hona hemen bere­me­zua eta kanta

Gaz­te­sa­rea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *