Apues­tan por un espa­cio inde­pen­den­tis­ta en Aritxulegi

Tra­duc­cion de La Hai­ne-Eus­kal Herria

Txar­li Gon­za­lez y Ant­ton Gomez, en nom­bre de Ezker Aber­tza­lea han comen­ta­do esta maña­na en Aritxu­le­gi que ha lle­ga­do el tiem­po de reco­ger los fru­tos y de con­vo­car un espa­cio inde­pen­den­tis­ta, por la sobe­ra­nia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria.

Segun, los con­vo­can­tes, ese espa­cio, anti impe­ria­lis­ta, femi­nis­ta eco­lo­gis­ta, anto­glo­ba­li­za­cion, anti razis­ta y eus­kal­dun, debe dar pasos por la terri­to­ria­li­dad y la sobe­ra­nia de la patria vasca.

Segun el docu­men­to que han hecho publi­co, con esta nue­va estra­te­gia, se recu­pe­ran un buen nume­ro de herra­mien­tas en pos de la sobe­ra­nia vas­ca y reafir­man Udal­bil­tza, la pri­me­ra ins­ti­tu­cion nacio­na vasca.

Este nue­vo espa­cio, debe tener su pro­pia iden­ti­dad, al mar­gen de inje­ren­cias de fue­ra de Eus­kal Herria, y con ella se recu­pe­ra una refe­ren­cia nece­sa­ria, para la cons­truc­cion del esta­do vas­co, socialista.

Ekai­nean «ultra-kons­ti­tu­zio­na­lek» tiroz era­so­tu­ta­ko EAEk guda­rien alde jarri­ta­ko oroi­ta­rria berri­nau­gu­ra­tu dute eguer­dian Aritxu­le­gin egin­da­ko ekitaldian.

Ber­tan «Gere­zi garaia hel­du da, bil­du ditza­gun beraz» Txar­li Gon­za­lez eta Antzon Gomez ezker aber­tza­le his­to­ri­koa­ren kideek sina­tu­ri­ko agi­ria eza­gutze­ra eman da. «Hamar­ka­da luze­ko borro­ka ondo­ren, Eus­kal Herri­ko mugi­men­du inde­pen­de­tis­ta anto­latze­ko bal­din­tza obje­ti­boak dau­de­la uste dugu, gune inde­pen­den­tis­ta bat sor­tuz», nabar­men­du dute aipa­tu dokumentuan.

Adie­ra­zi­ta­koa­ren ara­be­ra, gune inde­pen­den­tis­ta ezker, aurre­ra­koi eta inde­pen­den­tis­ta­ren ikus­pe­gi­tik erai­ki eta anto­la­tu behar da, bai­ta «mai­la eta izae­ra guz­ti­ko ideien onar­pe­ne­tik: Eus­kal Herria­ren lurral­de­ta­su­na, femi­nis­moa, eko­lo­gis­ta, glo­ba­li­za­zioa­ren aur­ka­ko­ta­su­na, eus­kal­du­na, arra­za­ke­ra­ren aur­ka­koa eta nazioartekotasuna».

Nabar­men­du dute­nez, azken urteo­tan egi­ni­ko «lan poli­ti­ko mar­dul eta trin­koa» egi­tas­moa «indar beteaz abiatze­ko» ber­me­rik han­die­na da. Gune inde­pen­den­tis­ta­re­ki­ko ilu­sioa bere zehaz­ta­pen mai­la­tik eto­rri­ko dela dio agi­riak eta horre­ta­ra­ko bost kate­go­ria gako aurris­kus­ten dira. «Sek­to­re sozio-poli­ti­ko inde­pen­den­tis­tak anto­latzea, pola­ri­za­zio sozia­la, dis­kur­tsoa eta ekin­bi­deak berriz­tatze­ko gai­ta­su­na, egun­go Esta­tu egi­tu­ren gai­nez­katzea eta elkar­ki­de­ta­sun aktiboa».

Doku­men­tuan esa­ten denez, «estra­te­gia berri honen oina­rrian eus­kal nazioa eta eus­kal Esta­tua­ren erai­kun­tza­ra­ko guz­tiz balia­ga­rriak diren tres­na berres­ku­ratzea egon behar­ko luke, modu era­gin­ko­rrean anto­latze­ko». Hone­tan, Udal­bil­za aipatzen dute, «lehen­da­bi­zi­ko eus­kal era­kun­de nazio­nal, Eus­kal Herri­ko erai­kun­tza nazio­na­la azkar­tze­ko gil­tza­rria iza­te­ko dei­tua dago».

Dio­te­nez, gune inde­pen­den­tis­ta­ren zuzen­da­ritzak nor­ta­sun pro­pia izan­go du, «kan­po­ko zuzen­ke­riak eta inje­ren­tziak eki­di­nez. Honek guz­tiak ez du tal­ka egi­ten ezker aber­tza­leak, inde­pen­den­tzia­ren alde­ko borro­kan gara­tu duen ibil­bi­dea­ren ondo­rioz, gune hone­tan bete­ko duen ardu­ra garran­tzitsu eta erreferentzialtasunarekin».

Nabar­men­du dute­nez, «gere­zi garaia hel­du­da, bil­du ditza­gun beraz inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ri bidea zabaltzeko».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *