7000 per­tso­na­tik gora mobi­li­za­tu gara mugi­men­du femi­nis­tak aza­roa­ren 25erako anto­la­tu­ta­ko mani­fes­ta­zio eta elkarretaratzeetan

7000 per­tso­na­tik gora mobi­li­za­tu gara mugi­men­du femi­nis­tak aza­roa­ren 25erako anto­la­tu­ta­ko mani­fes­ta­zio eta elkarretaratzeetan
Berri­ro ere Eus­kal Herrian bizi garen hain­bat ema­ku­me eta gizon irten gara kale­ra indar­ke­ria sexis­ta­ri gure ezetza ema­te­ra. Eus­kal jen­dar­tea zorion­du nahi dugu kaleak “Aski da!” oihua­re­kin bete ditugulako.

Atzo­ko egu­nean zehar hain­bat mobi­li­za­zio egin geni­tuen mezu argi bate­tik, indar­ke­ria sexis­ta­ri aurre egi­te­ko prest gau­de­la. Eta bes­te behin ere, ins­ti­tu­zioak beren dis­kur­tso fal­tsua­re­kin itxu­rak egi­te­ra irten dire­la­koan gau­de. Bil­gu­ne femi­nis­ta­tik argi dugu zein den ins­ti­tu­zioen bete­beha­rra eta hori da behin eta berri­ro exiji­tu­ko die­gu­na; neu­rri efi­kaz eta inte­gra­lak ema­ku­meon kon­tra­ko indar­ke­ria­re­kin buka­tu ahal iza­te­ko. Indar­ke­ria mota honen izae­ra estruk­tu­ra­la aitor­tzea ezin­bes­te­koa da lana ongi egitekotan.

Indar­ke­ria sexis­tak izae­ra estruk­tu­ra­la due­la esa­ten dugu­nean bene­ta­ko alda­ke­ta baten beha­rra exiji­tu nahi dugu, jen­dar­tea eral­datze­ko, sis­te­ma patriar­ka­la erro­tik erauz­te­ko deter­mi­na­zioa har­tu eta aurre­ra era­ma­tea. Eus­kal Herri pare­ki­dea­ren alde­ko lana da fun­tsean egin beharrekoa.

Bukatze­ko, aza­roak 25az hara­ta­go, ema­ku­meoi auto­de­fen­tsa­ra­ko deial­dia luzatzen die­gu. Geu­re burua defen­datze­ko dugun gai­ta­su­nean egu­ne­ro sines­ten eta era­soei aurre egi­ten jarraitze­ko deia. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *