Apues­tan por un espa­cio inde­pen­den­tis­ta en Aritxulegi

Tra­duc­cion de La Hai­ne-Eus­kal Herria

Txar­li Gon­za­lez y Ant­ton Gomez, en nom­bre de Ezker Aber­tza­lea han comen­ta­do esta maña­na en Aritxu­le­gi que ha lle­ga­do el tiem­po de reco­ger los fru­tos y de con­vo­car un espa­cio inde­pen­den­tis­ta, por la sobe­ra­nia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria.

Segun, los con­vo­can­tes, ese espa­cio, anti impe­ria­lis­ta, femi­nis­ta eco­lo­gis­ta, anto­glo­ba­li­za­cion, anti razis­ta y eus­kal­dun, debe dar pasos por la terri­to­ria­li­dad y la sobe­ra­nia de la patria vasca.

Segun el docu­men­to que han hecho publi­co, con esta nue­va estra­te­gia, se recu­pe­ran un buen nume­ro de herra­mien­tas en pos de la sobe­ra­nia vas­ca y reafir­man Udal­bil­tza, la pri­me­ra ins­ti­tu­cion nacio­na vasca.

Este nue­vo espa­cio, debe tener su pro­pia iden­ti­dad, al mar­gen de inje­ren­cias de fue­ra de Eus­kal Herria, y con ella se recu­pe­ra una refe­ren­cia nece­sa­ria, para la cons­truc­cion del esta­do vas­co, socialista.

Ekai­nean «ultra-kons­ti­tu­zio­na­lek» tiroz era­so­tu­ta­ko EAEk guda­rien alde jarri­ta­ko oroi­ta­rria berri­nau­gu­ra­tu dute eguer­dian Aritxu­le­gin egin­da­ko ekitaldian.

Ber­tan «Gere­zi garaia hel­du da, bil­du ditza­gun beraz» Txar­li Gon­za­lez eta Antzon Gomez ezker aber­tza­le his­to­ri­koa­ren kideek sina­tu­ri­ko agi­ria eza­gutze­ra eman da. «Hamar­ka­da luze­ko borro­ka ondo­ren, Eus­kal Herri­ko mugi­men­du inde­pen­de­tis­ta anto­latze­ko bal­din­tza obje­ti­boak dau­de­la uste dugu, gune inde­pen­den­tis­ta bat sor­tuz», nabar­men­du dute aipa­tu dokumentuan.

Adie­ra­zi­ta­koa­ren ara­be­ra, gune inde­pen­den­tis­ta ezker, aurre­ra­koi eta inde­pen­den­tis­ta­ren ikus­pe­gi­tik erai­ki eta anto­la­tu behar da, bai­ta «mai­la eta izae­ra guz­ti­ko ideien onar­pe­ne­tik: Eus­kal Herria­ren lurral­de­ta­su­na, femi­nis­moa, eko­lo­gis­ta, glo­ba­li­za­zioa­ren aur­ka­ko­ta­su­na, eus­kal­du­na, arra­za­ke­ra­ren aur­ka­koa eta nazioartekotasuna».

Nabar­men­du dute­nez, azken urteo­tan egi­ni­ko «lan poli­ti­ko mar­dul eta trin­koa» egi­tas­moa «indar beteaz abiatze­ko» ber­me­rik han­die­na da. Gune inde­pen­den­tis­ta­re­ki­ko ilu­sioa bere zehaz­ta­pen mai­la­tik eto­rri­ko dela dio agi­riak eta horre­ta­ra­ko bost kate­go­ria gako aurris­kus­ten dira. «Sek­to­re sozio-poli­ti­ko inde­pen­den­tis­tak anto­latzea, pola­ri­za­zio sozia­la, dis­kur­tsoa eta ekin­bi­deak berriz­tatze­ko gai­ta­su­na, egun­go Esta­tu egi­tu­ren gai­nez­katzea eta elkar­ki­de­ta­sun aktiboa».

Doku­men­tuan esa­ten denez, «estra­te­gia berri honen oina­rrian eus­kal nazioa eta eus­kal Esta­tua­ren erai­kun­tza­ra­ko guz­tiz balia­ga­rriak diren tres­na berres­ku­ratzea egon behar­ko luke, modu era­gin­ko­rrean anto­latze­ko». Hone­tan, Udal­bil­za aipatzen dute, «lehen­da­bi­zi­ko eus­kal era­kun­de nazio­nal, Eus­kal Herri­ko erai­kun­tza nazio­na­la azkar­tze­ko gil­tza­rria iza­te­ko dei­tua dago».

Dio­te­nez, gune inde­pen­den­tis­ta­ren zuzen­da­ritzak nor­ta­sun pro­pia izan­go du, «kan­po­ko zuzen­ke­riak eta inje­ren­tziak eki­di­nez. Honek guz­tiak ez du tal­ka egi­ten ezker aber­tza­leak, inde­pen­den­tzia­ren alde­ko borro­kan gara­tu duen ibil­bi­dea­ren ondo­rioz, gune hone­tan bete­ko duen ardu­ra garran­tzitsu eta erreferentzialtasunarekin».

Nabar­men­du dute­nez, «gere­zi garaia hel­du­da, bil­du ditza­gun beraz inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ri bidea zabaltzeko».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *