Mobi­li­za­zioak izan dira uni­ber­tsi­ta­tean azken sare­ka­da salatzeko

Gas­teiz­ko PAT-en irakurketa

Dagoe­ne­ko 35 dira espai­niar indar arma­tuek bahi­tu dituz­ten eus­kal inde­pen­den­tis­tak. Hauen arte­ko bi Gas­teiz­ko cam­pu­se­ko ikas­leak dira.. Ope­ra­zio erre­pre­si­bo honen aurrean gure eran­tzu­na argia da:
Era­soen aurrean borro­kan jarrai­tu­ko dugu, gogor eta tin­ko!. Ope­ra­zio honen aurrean eran­tzu­te­ko mani­fes­ta­zioa egin dugu fakul­ta­tez – fakul­ta­te, 400 bat gaz­tek elkar­ta­su­na adie­ra­zi eta borro­kan gogor eta tinko
jarraitze­ko irmo­ta­su­na adie­ra­zi dugu.

Zipaioak ere eto­rri dira, bai­na hain­bes­te jen­de­ren aurrean kikil­du­ta gera­tu dita. Pau­su berriak ema­ten ari garen momen­tu hone­tan borro­ka­la­ri inde­pen­den­tis­tak bahitzen dihar­du­ten tor­tu­ratzai­le horiek beti­koan darrai­te, mar­ko berriak ire­kitzen saiatzen dire­nak atxi­lo­tu, tor­tu­ra­tu, espetxe­ra­tu eta zigortzen.

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko pau­suak zan­go­tra­ba­tu nahi dituz­te, bai­na herri honek argi dau­ka zer nahi duen, eta borro­ka latz hone­tan beti iza­nen da nor­bait aurre­ra jarraitzeko.
Jasotzen dugun gol­pe berri bakoitzak mar­ko berriak ire­kitze­ko arra­zoi gehia­go ema­ten diz­ki­gu, elkar­ta­sun adie­raz­pe­nek gure arte­ko mai­ta­su­na indar­be­rritzen dute.

Jo ta ke ira­ba­zi arte!!!
Borro­ka da bide bakarra!!!

Hue­zi­ko ikas­leen oharra:

Gaur kla­se guz­tiak eten dira eta mani­fes­ta­zio jen­detsua buru­tu da Ezko­riatza­tik zehar­zehar, 150 ikas­le baino gehia­go ate­ra gara kale­ra. Herri
sarre­ra­ra iris­tean, Ertzain­tzak bost lagun iden­ti­fi­ka­tu ditu; ondo­ren, mani­fes­ta­zioa uni­ber­tsi­ta­te­ra itzul­tzen ari zela, indar poli­zia­lek ateraino
jarrai­tu dituz­te ikas­leak, eta ate kan­poan egon dira. Minu­tu batzuen ostean, alde egin dute.

Atxi­lo­tuen inko­mu­ni­ka­zioak irau­ten duen hei­nean, HUHE­ZI­ko ikas­leok itxial­dia buru­tu­ko dugu gaz­te guz­tiei gure elkar­ta­su­na eta bereha­la aska ditzaten
adie­raz­te­ko, eta bere­zi­ki Maia­len Eldua­ri. Egu­ne­ro egin­go ditu­gu kon­tzen­tra­zioak edo mani­fes­ta­zioak, bai goi­zez bai arratsaldez.

Utzi bakean eus­kal gazteria!

Pre­soen Alde­ko Tal­deak – PAT

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *