Comu­ni­cat davant del tan­ca­ment de Cris­ta­les Guardiola]

El pro­per 15 de des­em­bre, una nova empre­sa se suma­rà a la ja llar­ga llis­ta de fàbri­ques que tan­quen a les Terres de l’E­bre durant els darrers mesos, sumant-se als casos de LEAR, ANTAIX i tan­tes altres. Ara li ha arri­bat l’ho­ra a l’em­pre­sa Cris­ta­les Guar­dio­la, situa­da fins ara al polí­gon del Baix Ebre, a Tor­to­sa, i que entre l’a­gost i l’oc­tu­bre pas­sats ha aco­mia­dat a 63 dels seus 83 tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res, que­dant els 20 res­tants a l’es­pe­ra del tan­ca­ment anun­ciat pel pro­per 15 de des­em­bre, moment en el que segons l’em­pre­sa, s’a­ca­ben les darre­res comandes.

Davant d’a­ques­ta situa­ció, des de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS, sin­di­cat per l’a­lli­be­ra­ment de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, mani­fes­tem públicament:

1- La nos­tra soli­da­ri­tat i suport incon­di­cio­nals amb les com­pan­yes i com­panys de Cris­ta­les Guardiola.

2- La nos­tra sor­pre­sa ini­cial, i des­prés ver­gon­ya, en veu­re com els sin­di­cats mem­bres del Comi­tè d’Em­pre­sa (CCOO, UGT i USO) han accep­tat una indem­nitza­ció de 20 dies per any tre­ba­llat amb un màxim de 12 men­sua­li­tats, que cobra­ran del FOGASA, no de l’em­pre­sa (i que tri­ga­ran més de 6 mesos en cobrar el 60% de les indem­nitza­cions)… Cosa irri­sò­ria si els sin­di­cats hagues­sin estat capaços d’a­pli­car una polí­ti­ca de pres­sió social sobre l’em­pre­sa, per­que els i les tre­ba­lla­do­res rebes­sin les indem­nitza­cions a les que legal­ment poden aspi­rar, molt per sobre del que aca­ba­ran cobrant.

3- Que el fet que els i les tre­ba­lla­do­res es puguin repar­tir els 488.000 € del pla social de l’em­pre­sa, poca cosa, sinó res, podrà solu­cio­nar, ja que repar­tits serien poc més de 5879€ per a cadas­cú dels 83 tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res aco­mia­dats en els darrers mesos (però que ja no els per­to­ca­rà als 59 com­panys i com­pan­yes aco­mia­da­des ara fa tres anys)

4- Que una vega­da més, tant la Gene­ra­li­tat, com les cúpu­les sin­di­cals de CCOO, UGT i USO, com els par­tits ins­ti­tu­cio­nals, no han fet gai­re­bé res, per no dir RES, a favor de la defen­sa dels llocs de tre­ball a les nos­tres comar­ques al cen­tre dels Paï­sos Cata­lans… Tot el con­tra­ri del que va pas­sar amb la SEAT fa uns mesos per exem­ple, on tant la UGT com el PSC, pre­mia­ren als esqui­rols i als seus afi­liats que van accep­tar les reta­lla­des de drets a la SEAT, a can­vi de la crea­ció d’uns teò­rics nous 1000 llocs de tre­ball a TMB, que seran coberts no per les com­pan­yes i com­panys que por­ten mesos accep­tant con­trac­tes tem­po­rals, etc., sinó per aques­ta gent fidel a la UGT i al PSC… Exac­ta­ment el que pas­sa­va fa qua­ran­ta anys amb el Sin­di­ca­to Ver­ti­cal i la Falange.

5- Que tal i com ja vam dir davant del cas de LEAR, des de la COS creiem que l’ú­ni­ca sor­ti­da via­ble actual­ment a les Terres de l’E­bre, és la de denun­ciar per tots els mit­jans a aques­tes empre­ses, a les cúpu­les sin­di­cals i als polí­tics pro­fes­sio­nals, que men­tre no dei­xen d’aug­men­tar els seus bene­fi­cis, no fan més que dei­xar que la nos­tra terra es que­di sen­se futur.

I fer-ho de for­ma uni­tà­ria i des de baix, tal i com vam defen­sar l’E­bre en el seu dia, ara hem de tor­nar a sor­tir al carrer per defen­sar els nos­tres llocs de treball.

6- Que tal i com déiem, és cada vega­da més urgent el posar en comú els diners de les indem­nitza­cions, plans socials, etc., ocu­par les fàbri­ques, i posar-les de nou en fun­cio­na­ment, però ara, sen­se patrons, per­que els i les tre­ba­lla­do­res ja hem demos­trat en força oca­sions que som per­fec­ta­ment capaços de posar en mar­xa amb èxit tot el que sigui.

Hem de crear coope­ra­ti­ves de pro­duc­ció i de con­sum prò­pies, soli­dà­ries i igua­li­tà­ries, com a la millor solu­ció per defen­sar i man­te­nir els llocs de tre­ball als nos­tres pobles.

7 – Aques­tes ocu­pa­cions són legí­ti­mes pel sim­ple fet que si amb tots els diners que la gene­ra­li­tat i l’es­tat els han donat als empre­sa­ris per «sal­var» les empre­ses, i eixos diners que venen dels nos­tres impos­tos ja no ens els tor­na­ran, lla­vors tenim tota la legi­ti­mi­tat de recla­mar per nosal­tres, allò que és nos­tre, els nos­tres llocs de tre­ball, les nos­tres fàbriques!!

A les Terres de l’E­bre volem solucions!!

Volem viu­re i tre­ba­llar a casa nostra!!

COS

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *