Erre­kal­de­ko Josu Mugu­ru­za 20 urte­rre­na herri ekima.

Erre­kal­de­ko Josu Mugu­ru­za 20 urte­rre­na herri ekima.

Bart, faxis­tek auzoan dagoen Josu Mugu­ru­za­ren hor­mi­ru­dia era­so­tu dute. Zoritxa­rrez era­so faxis­ta hauek oso ohi­koak dira gurean, Esta­tuak , faxis­ta hauek Josu eta San­ti­ren hil­tzai­leak beza­la, babes­ten baititu.

Bai­na ez dute herria­ren ahot­sa ixi­la­ra­zi­ko eta gure auzo­ki­dea­ren iru­dia eta oroi­me­na gogoan zein auzoan gor­de­ko ditu­gu beti.

FAXISMOAREN AURREAN HERRIAREN INDARRA

60 eta 70. hamar­ka­de­tan auzo hau izan­da­koa eta Josuk berak, bes­te hain­bes­te auzo­ki­dek beza­la, auzo honi egin­da­ko ekar­pe­nak gogo­ra eka­rri nahi ditu­gu. Hauek, txi­kiak bai­na ezin­bes­te­koak ziren gau­zen alde borro­ka­tu zuten, auzo­ko bizi­bal­din­tzak hobe­tuz. Euren lana­ri esker, auzo­ko elkar­teen mugi­men­duak auzo­ki­deen one­ra­ko izan ziren hamai­ka lor­pen lor­tu zituen. Josuk aisial­di tal­dean, Eus­kal­te­gia­ren eta Herri Uni­ber­tsi­ta­tea­ren sorre­ran par­te har­tu zuen.

Orain dela hogei urte, herriak demo­kra­ti­ko­ki hau­ta­tu zuen dipu­tatu bat erail zuten, hala­ber, bere auzoa­re­ki­ko, bizi zuen errea­li­ta­tea­re­ki­ko, jen­dea­re­ki­ko eta garai horre­tan bizi ziren ara­zoe­ki­ko kom­pro­me­zu han­di­ko per­tso­na hil zuten.

Jakin bada­ki­gu auto-anto­la­kun­tza­ren bidea­ri ekin behar dio­gu­la, hau bai­ta gure abot­sa ixi­la­ra­zia ez iza­tea, eta auzoak bere etor­ki­zu­na­ren jabe iza­tea ber­ma­tu­ko duena.

Jon erail zute­ne­ko hogei urte pasa­tu dire­nean auto-anto­la­kun­tza­ren bidea­ri eki­tea Josu­ri egin die­zaio­ke­gun ome­nal­di­rik one­na da.

Hau dela eta, Erre­kal­de­ko era­gi­le ezber­di­nek hila­ren hogei­ta­ba­te­ra­ko ber­to­ko pla­zan anto­la­tu ditu­gun eki­men ezber­di­ne­tan par­te har­tze­ko deia luzatzen dizuegu.

Josu Mugu­ru­za­ri Erre­kal­de­ko Omenaldia.
Aza­roak 21

Goi­zean:
Argaz­ki Erakusketa.
Josu­ren Mura­la Birgatzea.

13:00
Josu­ren Mono­li­toa­ren Aurrean Auzo­ko Ekitaldia.

15:00
Baz­ka­ri Herri­kioa Plazan.

Baz­kal­du ondo­ren: Fre­di Paia bertsolaria

Musi­ka Erre­zi­tal­dia: Fer­min Valen­cia­ren ezkutik

Erre­kal­de­ko Josu Mugu­ru­za 20 urte­rre­na herri ekima.

A noche los fas­cis­tas, han ata­ca­do el mural y el mono­li­to de Josu. Des­gra­cia­da­men­te este tipo de agre­sio­nes son muy habi­tua­les en nues­tro pue­blo. Ya que el esta­do pro­te­ge a este tipo de ele­men­tos, así como pro­te­gió a los ase­si­nos de San­ti y Josu.

No calla­ran la voz del pue­blo y la ima­gen de nues­tro vecino per­du­ra­ra siem­pre en nues­tro recuer­do y en nues­tro barrio.

FRENTE AL FASCISMO, LA FUERZA DEL PUEBLO.

Nues­tro prin­ci­pal obje­ti­vo es recor­dar lo que era este barrio en los años sesen­ta y seten­ta, en los cua­les Josu (como uno más) jun­to con otros muchos [email protected] anó­ni­mos de este barrió, lucha­ron por esas cosas peque­ñas pero impres­cin­di­bles en dis­tin­tos ámbi­tos, que die­ron una mejor cali­dad de vida a Erre­kal­de. Gra­cias a su impli­ca­ción, hicie­ron posi­ble que el movi­mien­to aso­cia­ti­vo de este barrio con­si­guie­ra gran­des logros en bene­fi­cio de [email protected] [email protected] [email protected] del barrio. Recor­da­ros que Josu par­ti­ci­pó como moni­tor de tiem­po libre, en la crea­ción del Eus­kal­te­gi, en la Uni­ver­si­dad popu­lar, etc.

Hace 20 años no solo mata­ron a un dipu­tado demo­crá­ti­ca­men­te ele­gi­do, sino que mata­ron a una per­so­na que se impli­ca­ba con su entorno, su gen­te, su barrio y con las pro­ble­má­ti­cas socia­les que le toco vivir.

Somos cons­cien­tes de que el camino acer­ta­do para este barrio es seguir por la sen­da de la auto-orga­ni­za­ción y con­sen­so para que sea nues­tra voz la que lide­re los cam­bios y modi­fi­ca­cio­nes opor­tu­nas. Con­ti­nuar con un aso­cia­cio­nis­mo impli­ca­do y que da res­pues­tas a las pro­ble­má­ti­cas de este barrio, es el mejor home­na­je que se pue­de ren­dir a la figu­ra de Josu, vein­te años des­pués de su asesinato.

Por esto mis­mo que­re­mos invi­ta­ros a [email protected] a par­ti­ci­par en los actos que las dis­tin­tos gru­pos del barrio hemos pre­pa­ra­do para el día 21N en la pla­za de Errekalde.

Josu Mugu­ru­za­ri Erre­kal­de­ko Omenaldia.
Aza­roak 21

Goi­zean:
Argaz­ki Erakusketa.
Josu­ren Mura­la Birgatzea.

13:00
Josu­ren Mono­li­toa­ren Aurrean Auzo­ko Ekitaldia.

15:00
Baz­ka­ri Herri­kioa Plazan.

Baz­kal­du ondo­ren: Fre­di Paia bertsolaria

Musi­ka Erre­zi­tal­dia: Fer­min Valen­cia­ren ezkutik

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *