[Pai­sos Cata­lans] Milers de per­so­nes es mani­fes­ten a Per­pin­yà per la uni­tat del país

Més de 5.000 mani­fes­tants van recó­rrer dis­sab­te els carrers de Per­pin­yà, en una de les majors mani­fes­ta­cions de la Dia­da del 7 de Novem­bre a la Cata­lun­ya Nord. La capi­tal ros­se­llo­ne­sa recor­da­va els 350 anys del Trac­tat dels Piri­neus, que divi­dia els Paï­sos Cata­lans, que tam­bé són 350 anys de resis­tèn­cia. L’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta fou pre­sent a la mobi­litza­ció, que aple­gà cata­lans i cata­la­nes dels dos cos­tats de la fron­te­ra impo­sa­da: Mau­lets del Ros­se­lló hi for­ma­ren un nom­brós bloc, tam­bé Enda­vant hi fou pre­sent, així com mili­tants de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar i la CAJEI. 

Des de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta es rei­vin­di­cà la uni­tat terri­to­rial dels Paï­sos Cata­lans i la volun­tat de resis­tèn­cia, els lemes de les pan­car­tes eren prou explí­cits: «350 anys d’o­cu­pa­ció, 350 anys de resis­tèn­cia!», «Auto­no­mies, regio­na­lis­mes, depar­ta­ments, pro­vín­cies… Una nació, cap renún­cia: Paï­sos Cata­lans».

 perpinyà perpinyà

Durant la mani­fes­ta­ció i el par­la­ment final al Cas­te­llet tam­bé es van recor­dar les darre­res rei­vin­di­ca­cions popu­lars al nord de la fron­te­ra: la denún­cia de la línia de Molt Alta Ten­sió, l’im­mi­nent tall de les emis­sions de TV3 en aques­tes comar­ques arran del des­ple­ga­ment de la TDT, la man­ca de pla­ces per cobrir l’al­ta deman­da d’es­co­la en cata­là, o la direc­ti­va del foc que s’a­pli­ca­rà a par­tir del 4 de gener i que a la Cata­lun­ya Nord impe­di­rà la cele­bra­ció de corre­focs i altres balls populars.

Al llarg del dia s’ha­vien fet tam­bé nom­bro­ses acti­vi­tats, i la jor­na­da es clo­gué a la nit amb un con­co­rre­gut concert.

[+] Gale­ria d’i­mat­ges (Mau­lets del Rosselló)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *