Comu­ni­cat d´urgència davant el gra­vís­sim acci­dent del túnel de les dos vali­res del Prin­ci­pat dÁndorra

[accidente+laboral.jpg]

Ahir dis­sab­te 7 de novem­bre, cap al mig­dia, va tenir lloc un nou i gra­vís­sim acci­dent labo­ral al nos­tre país que ha arras­sat 5 vides, de 5 com­panys tre­ba­lla­dors, i n’ha ferit de diver­sa con­si­de­ra­ció a altres 6. En el moment de redac­tar aques­ta nota, 4 dels 5 com­panys morts con­ti­nua­ven sota la ferra­lla de l’estructura enfon­sa­da. I 5 nous com­panys morts que s’afegeixen al jove tre­ba­lla­dor de 23 anys que va morir en març de 2007. Tots 6 eren d’origen por­tu­guès i no tenien drets al Prin­ci­pat d’Andorra (excep­te el de “tre­ba­llar” en les con­di­cions mar­ca­des per la patro­nal d’un estat on, a títol d’exemple, no és fes­tiu el 1r de Maig).

Des de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS, sin­di­cat per l’alliberament de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, denun­ciem públicament:

1– Que mal­grat haver-se anun­ciat públi­ca­ment l’aturada de les obres fins l’anàlisi d’un infor­me tèc­nic sobre allò oco­rre­gut, ente­nem que les obres con­ti­nua­ran abans no s’aclareixi cap responsabilitat.

2– Que no s’aclariran res­pon­sa­bi­li­tats en poc més de 3 – 4 dies, ja que una inves­ti­ga­ció míni­ma­ment correc­ta de l’accident, i el con­se­qüent infor­me tèc­nic en con­di­cions, neces­si­ta mesos de tre­ball (així ha pas­sat per exem­ple amb l’accident del nou Mes­ta­lla, a Valèn­cia, en maig de 2008, on les 4 morts con­ti­nuen sen­se jut­jar-se, i l’informe va tri­gar més d’un any en fer-se públic)

3– Que no es dis­po­sa­rà del temps i dels mit­jans neces­sa­ris per la inves­ti­ga­ció i depu­rar res­pon­sa­bi­li­tats, ja que aquest túnel, una de les prin­ci­pals inver­sions en infras­truc­tu­res fetes pel govern ando­rrà, ja té un retard ofi­cial de 2 anys res­pec­te a la data ori­gi­nal d’inauguració (de 2008 a 2010)

4– Que donats els immen­sos intere­sos eco­nò­mics i polí­tics deri­vats de la “impor­tàn­cia” d’aquesta obra, òbvia­ment la fei­na es repren­drà sen­se aixe­car gai­res pro­ble­mes pels res­pon­sa­bles tèc­nics i mate­rials d’aquest accident.

5– Que, per últim, un estat com l’andorrà, on la legis­la­ció en matè­ria social i labo­ral és gai­re­bé inexis­tent, i on les per­so­nes tre­ba­lla­do­res es tro­ben en una con­di­ció real de ser “no-ciu­ta­dans”, pesa­rà més la vida

Així mateix, des de la COS ente­nem que:

1– Cal fer una pres­sió real sobre el govern ando­rrà per tal que assu­mei­xi la seva res­pon­sa­bi­li­tat indi­rec­ta en aquest, i altres acci­dents labo­rals, en no legis­lar míni­ma­ment en matè­ria labo­ral, de segu­re­tat i salut al tre­ball, etc.

2– Cal garan­tir tots els drets socials i polí­tics per totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res resi­dents al Prin­ci­pat d’Andorra (i arreu dels Paï­sos Cata­lans), per tal d’evitar aques­ta barbàrie.

3– Cal garan­tir una bor­sa públi­ca, i veri­ta­ble­ment inde­pen­dent, de tèc­nics en pre­ven­ció de ris­cos labo­rals i ins­pec­tors de tre­ball, per tal de fer un segui­ment exhaus­tiu de qual­se­vol acti­vi­tat pro­duc­ti­va, i molt espe­cial­ment d’aquestes obres de gran envergadura.

4– Cal garan­tir una for­ma­ció con­tí­nua, de qua­li­tat i gra­tuï­ta per totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res en matè­ria de pre­ven­ció de ris­cos laborals.

5– Així mateix cal forçar, per tots els mit­jans legals pos­si­bles, a les empre­ses a garan­tir la segu­re­tat i la salut dels i de les tre­ba­lla­do­res, unes con­di­cions real­ment dig­nes de tre­ball, la fi dels des­talls a la cons­truc­ció, i, sem­pre que sigui pos­si­ble, garan­tir els des­can­sos neces­sa­ris en aquells talls d’obra de més risc (enco­frats, ferra­llats, etc.)

Aquest terri­ble acci­dent mor­tal a la ram­pa d’accès del túnel de les Dos Vali­res, on s’ha esfon­sat tota l’estructura de bas­ti­des i cim­bres de suport de l’encofrat de l’accès prin­ci­pal d’aquesta obra, no fa més que demos­trar l’excasa, quan no nul·la, preo­cu­pa­ció per les nos­tres vides, que no tenen el més mínim dub­te en “sacri­fi­car” quan estan en perill els seus bene­fi­cis multimilionaris.

Des de la COS volem mani­fes­tar el nos­tre con­dol amb les famí­lies i amis­tats dels com­panys morts, i la nos­tra més rotun­da repul­sa i deman­da de res­pon­sa­bi­li­tats davant d’aquests terri­bles fets.

A la fei­na ni un mort més!!

Tre­ba­llar per viu­re si, morir tre­ba­llant mai més!!

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *