Aska­pe­na­ren oha­rra: larun­ba­tean Altsasun

Basel Zayed (myes​pa​ce​.com/​b​a​s​e​l​z​a​y​e​d​t​u​rab) kan­ta­ri pales­ti­na­rra gon­bi­da­tu genuen elkar­ta­su­nez-tour-ean par­te har­tu zezan hain­bat kon­tzer­tu­tan, bes­teak bes­te, Anje Duhal­de, Pet­ti, Mikel Urdan­ga­rin, Txu­ma Muru­ga­rren eta “eus­kal­du­nak” tal­dea­re­kin, larun­ba­tean berriz Jose­ba Tapia­re­kin Altsa­su­ko Inter­na­zio­na­lis­ta egu­nean. Azke­nean larun­ba­tean sala­tu genuen beza­la ez dio­te etor­tzen utzi eta pasa den astean sala­ke­ta egin bazuen ere, orain kan­tatxo bate­kin eta bideo mezu bate­kin egin du bere ekarpena…

Pac­bi mani­fes­tuan dioen gisan Israe­li Boi­kot egi­teaz gain, garran­tzitsua da pales­ti­na­rre­kin harre­ma­nak bul­tzatzea, area­go beren jar­dun artis­ti­koak, aka­de­mi­koak edo kirol arlo­koak garatze­ko nola­ko zai­latsu­nak dituz­ten iku­si­ta (isrrael­dar artis­ta, kiro­la­ri edo aka­de­mi­koak, berriz, izu­ga­rriz­ko lagun­tzak eta esta­tua­ren bul­tza­da jasotzen dituz­ten bitartean).

Jose­ba Tapia berretsi digu bere kon­pro­mi­soa eta Nabil Mon­sour-ekin bate­ra Altsa­sun egon­go da gaue­ko 9etan Ior­tia aretoan.

Hona hemen bere­me­zua eta kanta

Gaz­te­sa­rea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *