Gaur 50 urte ero­ri zen Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta mili­tan­te iraultzailea

Lehen­go batean, kalea­ren erdian, Ben­­ta-Han­­di erdian, Xabier anaia, hil zuten. Lehen­go batean, kalea­ren erdian, Ben­­ta-Han­­di erdian, Xabier anaia, hil zuten. Eta nolaz gu, gu, egu­ne­ro­ko patxa­ra mer­kean oso lasai bizi geran… geu­re izer­dia xur­gatzen duten bes­te jen­de hoiek bihar ere, berri­ro ere, bes­te bat hil­ko dute. bihar ere, berri­ro ere, bes­te bat hil­ko dute. Lehen­go batean, kalea­ren erdian, Ben­­ta-Han­­di erdian, Xabier anaia, hil zuten. Lehen­go batean, kalearen […]

Amnis­tia­ren alde­ko oihua Puer­to III-ko kar­tze­la­raino era­man dute (Agi­ria eta argaz­kiak) /​Lle­van el gri­to por la amnis­tía has­ta la cár­cel de Puer­to III (Comu­ni­ca­do y fotos)

Hauek dira kar­tze­la aurrean ira­ku­rrit­ko tes­tua eta ate­ra­ta­ko argaz­kiak: Orain dela 3 urte kar­te­la ber­be­ra honen aurrean egon ginen amnis­tia alda­rri­katzen. Gero­xea­go Topa­se­ra, Valen­ce­ra eta Alca­­la-Meco­­ko kar­tze­le­ta­ra ere egin geni­tuen martxak, kasua­ren ara­be­ra pre­so poli­ti­ko erien aska­ta­su­na gal­de­gi­te­ko edo pre­so poli­ti­koen borro­kal­diei babe­sa ema­te­ko. Esan beza­la, Puer­to de San­ta Maria­ra itzu­li egin gara, 80ko hamar­ka­da­tik preso […]

Gora lan­gi­leon borro­ka! /​Gora ema­ku­meon borroka!

Alre­de­dor de 400 per­so­nas se mani­fes­ta­ron el 1 de mayo con­vo­ca­das la pla­ta­for­ma Maiatzak 1 egin, com­pues­ta por dife­ren­tes colec­ti­vos socia­les y popu­la­res que apues­tan por­que el pri­me­ro de mayo recu­pe­re sus tra­di­cio­na­les for­mas de lucha y se tra­te de una jor­na­da en la que pri­me las rei­vin­di­ca­cio­nes revo­lu­cio­na­rias. Salien­do del Are­nal bil­bo­ta­rra y tras reco­rrer gran par­te de Bilbo […]

Amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa buru­tu da Bilbon

Ehun­ka lagun bil­du dira Bil­bon amnis­tia­ren alda­rria­re­kin. Azken urteo­tan beza­la Sarek dei­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioa­ren ostean amnis­tia­ren alde­ko alda­rriak bere espa­zioa bere­ga­na­tu zuen Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko kaleetan.

Pasa den larun­ba­tean Amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak mani­fes­ta­zioa buru­tu zuen Bil­bon /​El pasa­do sába­do el movi­mien­to proam­nis­tía se movi­li­zo en Bilbao

[EUS] Has­te­ko, jakin berri dugun albis­tea hela­ra­zi nahi dizue­gu: Javier Perez de Nan­cla­res eus­kal erre­fu­xia­tu poli­ti­koa Mexi­kon hil da gaur. Eus­kal Herri­ra itzu­li ahal izan gabe hil da mili­tan­te poli­ti­ko hau. Gure dolu­mi­nak fami­lia­ri. Agur eta oho­re Javier! Klan­des­ti­ni­ta­tean, depor­ta­zioan, kar­tze­lan eta azke­nik etxean pre­so. Horre­la pasa­tu du Bele­nek bere bizitza­ren zati­rik han­die­na, aska­ta­su­na­ren aldeko […]

Donos­tia­ko amn­si­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioan ira­ku­rri­ta­ko tes­tua eta argaz­kiak /​Tex­to y fotos de la mani­fes­ta­ción por la amnis­tia de la sema­na gran­de en Donostia

Lehe­nik eta behin, mila esker ger­tu­ra­tu zare­ten guz­tioi. Pix­­ka­­na­­ka-pix­­ka­­na­­ka bagoaz amnis­tia­ren alda­rria zabal­tzen, eta nola ez, Amnis­tia­ren Alde­ko mugi­men­dua Eus­kal Herri osoan eratzen, Donos­tia­ko mani­fes­ta­zio hau honen adi­bi­de dugu­la­rik. Ez da erra­za amnis­tiak beza­la­ko esa­nahi poli­ti­ko garran­tzitsu bezain indar­tsua duen mugi­men­du bat eratzea, are gutxia­go Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren sek­to­re des­ber­di­ne­ta­ra zabal­tzea. Bi Esta­tu zapal­tzai­leen “begi­ra­da­pean” […]