La inde­pen­den­cia del pue­blo o un nue­vo pac­to entre eli­tes. Valo­ra­ción de Enda­vant OSAN en rela­ción con la situa­ción polí­ti­ca en el Prin­ci­pat de Catalunya.

La inde­pen­den­cia del pue­blo o un nue­vo pac­to entre eli­tes. Valo­ra­ción de Enda­vant OSAN en rela­ción con la situa­ción polí­ti­ca en el Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. Hoy, la CUP, y con ella la Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta y anti­ca­pi­ta­lis­ta, están libran­do una bata­lla cla­ve que pue­de ser deci­si­va en la pró­xi­ma eta­pa polí­ti­ca en el Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. En fun­ción de […]

Mani­fies­to de la Cri­da Comunista

Quie­nes somos, de dón­de veni­mos Los y las pro­mo­to­ras y fir­man­tes de este mani­fies­to nos con­si­de­ra­mos here­de­ras del hilo rojo cata­lán, es decir, de las luchas popu­la­res sufri­das, lle­nas de vic­to­rias y amar­gas derro­tas, del poten­te teji­do aso­cia­ti­vo, del tra­ba­jo por la len­gua, de la auto­or­ga­ni­za­ción de los y las tra­ba­ja­do­ras, del asam­blea­ris­mo sin­di­cal, de la resis­ten­cia femi­nis­ta ante […]

Mani­fies­to de apo­yo al pro­ce­so inde­pen­den­tis­ta, en el 30 ani­ver­sa­rio de la muer­te de Quim Sánchez

Mani­fies­to en recuer­do de nues­tro com­pa­ñe­ro Quim Sán­chez, en el 30 ani­ver­sa­rio de su muer­te, home­na­je que hace­mos exten­si­ble a todos los lucha­do­res y lucha­do­ras de nues­tro pue­blo que han muer­to defen­dien­do los dere­chos nacio­na­les y socia­les de los Paï­sos Cata­lans y que no pue­den dis­fru­tar de este el alien­to de liber­tad que se vis­lum­bra en la cons­truc­ción de […]

Dis­cur­so de Anna Gabriel (por­ta­voz de la CUP) sobre el ini­cio del pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te hacia la Repú­bli­ca Catalana

Este 27 de sep­tiem­bre, en un con­tex­to anó­ma­lo y excep­cio­nal —excep­cio­nal por su carác­ter ple­bis­ci­ta­rio y cons­ti­tu­yen­te, y anó­ma­lo por­que no debe­ría­mos acep­tar con tan­ta nor­ma­li­dad que tan­ta gen­te acu­mu­le tan­to sufri­mien­to y que suban los lími­tes del paro y las des­igual­da­des fru­to de las polí­ti­cas de dis­tin­tos gobier­nos, tam­bién las de esta Gene­ra­li­tat — , se gene­ra­ron unos resul­ta­dos elec­to­ra­les que […]

El Paral­ment de Cata­lun­ya empie­za la des­co­ne­xión de España

El pleno del Par­la­men­to de Cata­lun­ya ha apro­ba­do la decla­ra­ción de ini­cio del pro­ce­so de inde­pen­den­cia con 72 votos a favor, 63 en con­tra y nin­guan abs­ten­ción. Uno de los pun­tos des­ta­ca­dos del tex­to apro­ba­do es el que avi­sa que ni el Par­la­ment ni el pro­ce­so de des­co­ne­xión demo­crá­ti­ca se supe­di­ta­rán a las deci­sio­nes de las ins­ti­tu­cio­nes del Estado […]

27‑S: Por la Rup­tu­ra y un Pro­ce­so Cons­ti­tu­yen­te hacia una ver­da­de­ra soberanía

x Red Roja Cata­lun­ya vive des­de hace cin­co años un inten­so deba­te social y nacio­nal que va a tener un hito deci­si­vo de expre­sión en las elec­cio­nes del 27 de Setiem­bre. Se diri­me la volun­tad de ini­ciar un pro­ce­so de rup­tu­ra con el régi­men del 78 y la posi­bi­li­dad de abrir un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te don­de el pue­blo cata­lán dé […]

Milers de per­so­nes recla­men la inde­pen­dèn­cia a Barcelona

Enti­tats i pla­ta­for­mes inde­pen­den­tis­tes han enca­pça­lat com és tra­di­cio­nal la mani­fes­ta­ció que ha come­nçat aques­ta tar­da de l’On­ze de Setem­bre a la Plaça Urqui­nao­na i trans­co­rre­gut per la Ron­da de Sant Pere de Bar­ce­lo­na. Ha estat de les mani­fes­ta­cions més con­co­rre­gu­des de les últi­mes Diades.

11 de Setem­bre 2010: TIREM PEL DRET, INDEPENDÈNCIA!

Mani­fest Nacio­nal. Que la cen­tra­li­tat polí­ti­ca cata­la­na s’ha des­plaçat cap a posi­cio­na­ments cla­ra­ment favo­ra­bles a l’au­to­de­ter­mi­na­ció, espe­cial­ment des­prés de l’èxit de la mani­fes­ta­ció inde­pen­den­tis­ta del mes de juliol, ja no ho afir­ma tan sols la CUP, sinó la majo­ria d’anàlisis polí­ti­ques. L’horitzó de l’autodeterminació pren força com a úni­ca via de sor­ti­da per al nos­tre país, que ha […]

Giro­na: La CUP con­vo­ca una mani­fes­ta­ció per la Inde­pen­dèn­cia l’11 de setem­bre a Girona

Ins­ta la res­ta de par­tits a actuar amb res­pon­sa­bi­li­tat i a fer els pas­sos valents que dema­na el país. Aquest matí s’han pre­sen­tat els actes inde­pen­den­tis­tes de l’On­ze de setem­bre a Giro­na, orga­nitzats per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) i l’or­ga­nitza­ció juve­nil Mau­lets, sota el lema “Demo­crà­cia per als Paï­sos Cata­lans: INDEPENDÈNCIA!”. L’ac­te més des­ta­cat és la mani­fes­ta­ció con­vo­ca­da pel […]