Azala / Portada
 

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Alde Hemen­dik / ¡Que se vayan!

[EUS] Urria­ren 12an His­pa­ni­ta­tea­ren Egu­na ospatzen dute batzuek, eta bera­re­kin bate­ra, Espai­niar Koroa­ren ize­nean Ame­ri­ke­tan 1492an hasi­ta­ko sarras­kia. 1987ko urrian lege bidez eza­rri zuten Espai­nia­ko «jaie­gun nazio­na­la» izan­go zela eta, lege horren arti­ku­lu baka­rrean, zera zioten: «Auke­ra­tu­ta­ko datak, urriak 12, […]

2017-10-12 Amnistiaren txokoa, Azala29

Boltxe

CDR de Vic: «Defen­da­mos los votos, Defen­da­mos la República»

Este fin de sema­na en muchos luga­res del terri­to­rio los Comi­tès de defen­sa del Refe­rén­dum (CDR) han cam­bia­do la R de Refe­rén­dum por la de Repú­bli­ca y tam­bién se han coor­di­na­do para res­pon­der a la repre­sión y dar la bien­ve­ni­da al nue­vo Esta­do. Remarcamos […]

2017-10-1824

Boltxe

Mani­fest del Comi­tè de Defen­sa de la Repú­bli­ca de Vic/Manifiesto del Comi­tè de Defen­sa de la Repú­bli­ca de Vic

  [CAT] Defen­sem els vots, Defen­sem la Repú­bli­ca. En l’assemblea ober­ta del pas­sat 12 d’octubre, dia de la resis­tèn­cia indí­ge­na, cele­bra­da a la Plaça Gau­dí, el Comi­tè de Defen­sa del Refe­rèn­dum de Vic va deci­dir come­nçar a actuar com a Comi­tè de Defensa […]

2017-10-1826

Boltxe

Benet Sale­llas: «Hi ha el risc que el poble sigui traït i no estem dis­po­sats a per­me­tre-ho» / Benet Sale­llas: «Exis­te el ries­go de que el pue­blo sea trai­cio­na­do y no esta­mos dis­pues­tos a permitirlo»

  [CAT] Entre­vis­ta al dipu­tat de la CUP, que expli­ca els fets del par­la­ment d’aquesta set­ma­na i la seva pro­pos­ta per a des­en­ca­llar la situa­ció La deci­sió de sus­pen­dre la decla­ra­ció d’independència dimarts al par­la­ment ha obert un perío­de d’incertesa i de dubtes […]

2017-10-1491
Editoriala / Editorial

Boltxe

De Com­pos­te­la a Bar­ce­lo­na, hacien­do camino

Ape­nas ha pasa­do un mes des­de que en el mar­co del Dia da Patria Gale­ga y jun­to a otras orga­ni­za­cio­nes y colec­ti­vos revo­lu­cio­na­rios del Esta­do espa­ñol y de Por­tu­gal, fir­ma­mos el Mani­fies­to Inter­na­cio­na­lis­ta de Com­pos­te­la. La lec­tu­ra de dicho mani­fies­to no deja lugar a dudas. […]

2017-09-06272
Koadro eskola
Feminismoa
Amnistiaren txokoa

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Alde Hemen­dik / ¡Que se vayan!

[EUS] Urria­ren 12an His­pa­ni­ta­tea­ren Egu­na ospatzen dute batzuek, eta bera­re­kin bate­ra, Espai­niar Koroa­ren ize­nean Ame­ri­ke­tan 1492an hasi­ta­ko sarras­kia. 1987ko urrian lege bidez eza­rri zuten Espai­nia­ko «jaie­gun nazio­na­la» izan­go zela eta, lege horren arti­ku­lu baka­rrean, zera zio­ten: «Auke­ra­tu­ta­ko datak, urriak 12, […]

2017-10-1229
Berriak / Noticias
Sarean / En la red
Boltxeteka
Eztabaidak / Debates
Azken iruzkinak / Últimos comentarios
Agenda
Nov 11

Lenin egu­na 2017

noviembre 11
Efemerideak

No hay próximos eventos en este momento.

Esaera famatuak / Frases célebres

El pro­le­ta­ria­do debe reivin­di­car la liber­tad de sepa­ra­ción polí­ti­ca para las colo­nias y nacio­nes opri­mi­das por «su» nación.