Asier Guri­di eus­kal exi­lia­tu poli­ti­koa gose greban

Tin­kok bere elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio Asier Guri­di Zalo­ña erre­fu­xia­tu poli­ti­koa­ri burutzen ari den gose gre­ba­ren aurrean. Era berean, bere semea­ren esku­bi­de guz­tiak ber­ma­tuak iza­te­ko beha­rrez­koak diren tra­mi­te guz­tiak egi­te­ko ozto­po­rik jar ez die­zaio­ten gal­de­gi­ten dugu. Asier Guri­di pre­so egon zen 5 urtez, eta gaur Vene­zue­lan dago errefuxiatuta.1992ko aben­dua­ren 15ean atxi­lo­tu zuen Espai­nia­ko Guar­dia Zibi­lak, eta bost […]

Asier Guri­di exi­lia­do polí­ti­co vas­co en huel­ga de hambre

Tin­ko quie­re mos­trar su soli­da­ri­dad ante la huel­ga de ham­bre que lle­va a cabo el refu­gia­do polí­ti­co Asier Guri­di Zalo­ña. Asi­mis­mo, exi­gi­mos que no se le pon­gan obs­tácu­los para rea­li­zar los trá­mi­tes nece­sa­rios para garan­ti­zar todos los dere­chos de su hijo. Asier Guri­di, pre­so duran­te 5 años y refu­gia­do hoy en Vene­zue­la, fue dete­ni­do el 15 de diciem­bre de […]

Ikas­le gre­bak pai­ra­tu­ta­ko erre­pre­sioa­ren aurrean

Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­deak Hego Eus­kal Herrian dei­tu­ta­ko ikas­le gre­ba­ren hari­ra zipaioek eta uni­ber­tsi­ta­te­ko segur­ta­sun pri­ba­tu­ko kideek gre­ba­la­rien aur­ka buru­ta­ko era­soen aurrean, tar­tean buru­tu­ta­ko 30etik gora atxi­lo­ke­tak, Tin­kok hona­koa adie­ra­zi nahi du: 1. Gure anto­la­kun­deak bat egi­ten du gre­ba­la­rien alda­rri­ka­pe­ne­kin, izan ere sis­te­ma kapi­ta­lis­tak hez­kun­tza era­bil­tzen du bur­ge­sia­ren behar eko­no­mi­ko eta pro­duk­ti­boak asetze­ko, eta ez jen­dea­ren gaitasun […]

Ante la repre­sión ejer­ci­da con­tra la huel­ga estudiantil

Ante los ata­ques con­tra los huel­guis­tas pro­ta­go­ni­za­dos por los cipa­yos y miem­bros de la segu­ri­dad pri­va­da de la uni­ver­si­dad con moti­vo de la huel­ga estu­dian­til con­vo­ca­da por la orga­ni­za­ción Ikas­le Aber­tza­leak en Hego Eus­kal Herria, entre ellos más de 30 deten­cio­nes, Tin­ko quie­re mani­fes­tar lo siguien­te: 1. Nues­tra orga­ni­za­ción com­par­te las rei­vin­di­ca­cio­nes de los huel­guis­tas, ya […]

Yvan Colon­na­ren heriotza: agiria.

Pre­soen asi­mi­la­zioan eta infan­ti­li­za­zioan oina­rri­tu­ta­ko Fran­tzia­ko admi­nis­tra­zioak era­bil­tzen duen sis­te­ma buro­kra­ti­koak, finean, per­tso­na­ren sun­tsi­pe­na eta, mili­tan­te poli­ti­koen kasuan, hauen boron­da­tea men­de­ratzea bes­te­rik ez du bilatzen. Yvan Colon­na mili­tan­te inde­pen­den­tis­ta kor­si­ka­rra­ren heriotza­ren aurrean, Tin­kok dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kie bere seni­de, hur­ko eta bur­ki­de guz­tiei. Yva­nek 19 urte zera­matzan pre­so eta Fran­tzia­ko Esta­tuak bizi oso­ra­ko zigo­rra eza­rria zion. […]

Muer­te de Yvan Colon­na: comunicado.

El sis­te­ma buro­crá­ti­co que uti­li­za la admi­nis­tra­ción fran­ce­sa, basa­do en la infan­ti­li­za­ción y la asi­mi­la­ción, no bus­ca otra cosa que la des­truc­ción de la per­so­na y, en el caso del mili­tan­te polí­ti­co, doble­gar su volun­tad. Ante la muer­te del mili­tan­te inde­pen­den­tis­ta cor­so Yvan Colon­na, Tin­ko quie­re hacer lle­gar sus con­do­len­cias a sus fami­lia­res, alle­ga­dos y todos y todas sus […]

Otsai­le­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​02/​01 Zipaioak sar­tu dira berriz Ibae­ta­ko kan­pu­sean eta ikas­le bat ide­ti­fi­ka­tu dute. 2022/​02/​01 Pre­so poli­ti­koen aur­ka­ko bes­te kerei­la bat onar­tu du Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lak. 2022/​02/​07 Espai­nia­ko Gober­nuak uka­tu egin du pre­so poli­ti­koen zigor batu­ke­ta amaitze­ko asmo­rik due­nik. 2022/​02/​07 Guar­dia Zibi­lak tor­tu­ra­tu zue­la azal­du du Iratxe Sor­za­bal pre­so poli­ti­koak Espa­nia­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lean. 2022/​02/​10 Erre­pre­sio poli­ti­koa­ren aur­ka­ko mani­fes­ta­zioa egin dute Ibae­ta­ko kapu­sean IA‑k […]

Balan­ce repre­si­vo de febrero

01/​02/​2022 Los cipa­yos vuel­ven a entrar en el cam­pus de Ibae­ta e iden­ti­fi­can a un alumno. 01/​02/​2022 La Audien­cia Nacio­nal admi­te a trá­mi­te otra que­re­lla con­tra los pre­sos polí­ti­cos. 07/​02/​2022 El Gobierno espa­ñol nie­ga que ten­ga inten­ción de aca­bar con la suma de penas de los pre­sos polí­ti­cos. 07/​02/​2022 La pre­sa polí­ti­ca Iratxe Sor­za­bal expli­ca en la Audien­cia Nacional […]

M13an ADI EGON! ONGI ETORRI IBAI!

Martxoa­ren 13an, Ibai Agi­na­ga eus­kal pre­so poli­ti­ko komu­nis­ta espetxe­tik ate­ra­ko da Espai­nia­ko Esta­tuak 18 urte bahi­tu­ta eman ondo­ren. Azke­nik, Beran­go jaio­te­rri­ra itzu­li ahal izan­go da 21 urte ondo­ren, 3 urte klan­des­ti­ni­ta­tean eman baitzi­tuen. Urte haue­tan guz­tie­tan, Ibaik ez dio borro­ka egi­tea­ri utzi. Esta­tuek eta haien lagun­tzai­le guz­tiek egin­da­ko xan­taien aurrean tin­ko man­ten­du da beti une bakar […]

¡ATENTOS AL 13M! ONGI ETORRI IBAI!

El 13 de mar­zo sale de pri­sión Ibai Agi­na­ga, pre­so polí­ti­co comu­nis­ta vas­co que ha esta­do casi 19 años secues­tra­do por el Esta­do espa­ñol y que por fin podrá vol­ver a su pue­blo natal Beran­go des­pués de estar 21 años fue­ra, ya que 3 de ellos estu­vo en la clan­des­ti­ni­dad. Duran­te todos estos años, Ibai nun­ca ha dejado […]