Sen­doa Jura­do: «La mejor for­ma de hacer fren­te a la repre­sión es la lucha ideo­ló­gi­ca en todos sus planos»

Sen­doa Jura­do, apar­te de ser por­ta­voz del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión, debo decir que es pai­sano mío. Él y yo somos bara­kal­da­rrak, veni­mos de un pue­blo de tra­di­ción obre­ra, lucha­do­ra y que ha apor­ta­do mucha gen­te en las dife­ren­tes peleas. Con­se­cuen­cia de ello, es que es un pue­blo que ha cono­ci­do la repre­sión como pocos. […]

Mere­zi­ta­ko ome­nal­dia /​Home­na­je merecido

[EUS] Azken egu­no­tan hain­bat pre­so poli­ti­ko­ri kar­tze­la­tik irte­tean haien herrie­tan eman­da­ko ongi eto­rri beroen hari­ra, zala­par­ta bizian hasi dira bake­za­le fal­tsu ezber­di­nak eta «bik­ti­men» era­kun­de neo-faxis­tak. Lehe­nen­goek ongi eto­rria giro pri­ba­tuan egi­te­ko deia egin dute, eta bes­teek ema­tea debe­katzea eska­tu, eki­tal­di horie­tan bik­ti­men memo­ria irain­tzen ari dire­la­koan. Mili­tan­te poli­ti­koak publi­ko­ki irain­tzen dituz­ten ber­be­rek harre­ra pribatuak […]

Pre­so ez-poli­ti­koak /​Pre­sos no-políticos

[EUS] Azken garaie­tan asko hitz egin da pre­so poli­ti­koei buruz, beraie­kin egi­ten dituz­ten injus­ti­ziei buruz eta Esta­tu espai­no­lean dagoen demo­kra­zia ezaz. Pre­so poli­ti­koen exis­ten­tzia­re­kin asko dira sumin­du dire­nak, gehie­nak ezus­tean harra­pa­tu ditu egoe­rak, eta gai­ne­ra pen­tsatzen dute hau orain dela gutxi­ko feno­me­noa dela. Batzuek uste dute Kata­lu­nia­koak dire­la pre­so poli­ti­ko baka­rrak, azken batean 1898 auzikoak […]

Zuek zare­te terro­ris­tak /​Voso­tros sois los terroristas

[EUS] Pasa den oste­gu­nean Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak hamar­na­ka pre­so poli­ti­ko ohi­ren kon­tu korron­te eta onda­su­nen aur­ka­ko ope­ra­zioa abia­tu zuen. Dirua, auto­ak eta higie­zi­nak bahi­tu zituen eta per­tso­na asko­ren bizitza izo­rratze­ko urrats erre­pre­si­bo han­dia eman zuen (ope­ra­zio honen bar­nean dau­de­ne­na eta etor­ki­zu­ne­koe­tan egon­go dire­ne­na). Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bar­nean bizi garen hei­nean, jabetza pri­ba­tua eta oina­rriz­ko esku­bi­deak bat […]

Pre­so bat babe­sean har­tu /​Apa­dri­na un preso

[EUS] Eduar­do Galeano idaz­le uru­guaia­rra zena­ren ara­be­ra, «hori­zon­ta­la den eta ber­din­ta­su­ne­tik jar­du­ten den elkar­ta­su­na­re­kin ger­tatzen dena­ren kon­tra, kari­ta­tea goi­tik behe­ra gau­zatzen da, jasotzen due­na umi­liatzen du eta inoiz ez du ezta pix­katxo bat ere bote­re harre­ma­na aldatzen». Che Gue­va­rak ere bi kon­tzep­tu hauen artean ezber­din­du zuen: «Gaur hemen aurre­ra era­man behar dugu­na, elkar­ta­su­na da. Ez […]

Bakea ostia­ka ira­baz­ten da/​La paz se gana a hostias

[EUS] Egoe­ra­ren dra­ma­ti­ko­ta­su­na­ga­tik ez balitz komi­koak iru­di­tu­ko litzaiz­ki­gu­keen muge­ta­raino sar­tu da pazi­fis­mo bur­ge­sa herria­ren sub­kon­tzien­tean. Esta­tuak herria­ri bio­len­tzia­rik umi­lia­ga­rrie­na ezar­tzea ere, herriak baketsua iza­tea­ri uzte­ko inoiz ez dela aitza­kia dioen pazi­fis­mo hori­xe da. Kate­ke­si­ko pazi­fis­mo hura da, bote­retsua­ren aurrean erre­be­latzen dena­ren­tzat zigo­rra eskatze­ko orduan «begia begi truk» defen­datzen due­na, bai­na zapal­dua­ri bes­te masai­la jar­tzea eskatzen […]

Kon­tatzen ez dena ez da /​¿Y si no se cuenta?

[EUS] Bada­kit batek baino gehia­gok, idaz­ten duda­na ira­ku­rri eta gero, komu­ni­ka­bi­deen inde­pen­den­tzia­ri era­so egi­ten dio­da­la eta haien aska­ta­su­na ez duda­la erres­pe­tatzen esan­go due­la. Bali­te­ke ere haien arte­ko kor­po­ra­ti­bis­moak bul­tza­tu­ta, tes­tu hau pape­rean publi­katzen duen inon­go komu­ni­ka­bi­dek ez argi­ta­ratzea. Batek daki, agian kon­tra­koa ger­ta­tu­ko da, modu horre­tan esa­ten ditu­dan gau­ze­tan ze erra­tu­ta nagoen era­kus­te­ko. Iku­si­ko dugu. Bi […]

Zer da kale borro­ka? /​¿Qué es la kale borroka?

(EUS) Martxoa­ren 11n «Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa» dina­mi­kak mani­fes­ta­zioa zuen dei­tu­ta Iru­ñean. Deial­dia­ren hel­bu­rua, hila­be­te oso baten eki­me­na­ri amaie­ra ema­tea eta Eus­kal Herrian herri mugi­men­duen aur­ka ger­tatzen ari diren erre­pre­sio kasuen sala­ke­ta egi­tea zen. Beraz, komu­ni­ka­bi­de gehie­nek esan zute­na­ren kon­tra, mani­fes­ta­zioa ez zuen Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak dei­tu, eta ez zen amnis­tia­ren alde­koa izan. Kon­tua da askoz erra­za­goa dela […]

Egia erdiak, gezu­rrak eta mitoak gerra psi­ko­lo­gi­koa­ren par­te gisa./ Medias ver­da­des, men­ti­ras y mitos como par­te de la gue­rra psicológica

[EUS] Orain dela egun batzuk Arkaitz Rodri­guez Sor­tu­ko boze­ra­mai­lea elka­rriz­ke­ta­tu zuen Saioa Mar­ti­ja kaze­ta­riak, «Ahoz Aho +» ETB1-eko saioan. Elka­rriz­ke­ta­ren momen­tu batean, kaze­ta­riak Sor­tuk «ATA­re­kin» (Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri erre­fe­ren­tzia egi­nez) harre­ma­nik man­ten­tzen ote zuen gal­de­tu zion Rodri­gue­zi. Eran­tzu­na ez zen izan ez bai ezta ez ere. Sor­tu­ren boze­ra­mai­leak zera esan zuen: «ATAk […]

Zer egi­ten duzue poli­zia­re­kin hiz­ke­tan? /​¿Qué hacéis hablan­do con la policía?

Zer egi­ten duzue poli­zia­re­kin hiz­ke­tan? Orain dela bede­ratzi hila­be­te «Egia eta gezu­rrei buruz» izen­bu­rua zera­man arti­ku­lua idatzi nuen. Ber­tan, bes­te gau­za asko­ren artean, Sor­tu­ko buru­za­giek Rodol­fo Are­se­kin izan­da­ko bile­ra bat aipa­tu nuen, Ares Ertzain­tza­ren ardu­ra­dun poli­ti­ko nagu­sia zen garaian egin­da­koa. Bile­ra har­ta­ra Are­sek zerren­da bat era­man zuen, Eus­kal Herrian beti­da­nik «zerren­da beltz» izen­da­tu dugun horietako […]