¿Has­ta dón­de lle­ga­rá el lobby de Sortu-EHBildu?

El pre­si­den­te de EHBil­du dice: El Esta­do tie­ne dos gran­des pro­ble­mas a los que hacer fren­te: Cata­lun­ya y la rece­sión eco­nó­mi­ca. Y el PSOE va a seguir los dic­ta­dos del IBES-35 y las oli­gar­quías eco­nó­mi­cas y bus­car un acuer­do con la dere­cha. No se aver­güen­za dicien­do que hace sema­nas EHBil­du le ha dado el voto al GAL espa­ñol para que no […]

Paï­sos Cata­lans. Hacia la refor­ma o hacia la revolución

El Par­la­ment de Cata­lun­ya exi­ge la amnis­tía, que se vaya la guar­dia civil y rei­vin­di­ca el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción y la des­obe­dien­cia. No somos quién para dar lec­cio­nes (nues­tra his­to­ria recien­te lo acre­di­ta), pero ello no pue­de ser obs­tácu­lo para que siga­mos pre­ten­dien­do libe­rar a nues­tras nacio­nes obre­ras y aca­bar con el capi­tal. Sere­mos bre­ves por­que el deba­te real […]

Sor­tu­ren 3. kon­fe­ren­tzia. Zaha­rrak berri /​Ter­ce­ra Con­fe­ren­cia de Sor­tu. Más de lo mismo

[EUS] Kon­fe­ren­tzia­ren azken inter­ben­tzio osoa­ren berri ez badu­gu ere, zen­bait aipa­men eta adie­raz­pen ira­kur­tze­ko auke­ra izan dugu euren kide­ko den komu­ni­ka­bi­dean, horren­bes­tez, bere ager­ka­ri digi­ta­lean argi­ta­ra­tu­ta­koa abia­pun­tutzat har­tu­rik, kon­tsi­de­ra­zio batzuk egin­go ditu­gu. Ohar­tu gare­nez, batzue­tan, boze­ra­mai­letzak zein buru­za­giek, hor­taz alder­diak, gau­za bat esan eta egun gutxi­ra kon­tra­koa adie­raz­ten dute, hala nola, une batean eus­ko burgesiarekin […]

Pun­to, casi final, al MLNV. Fal­tan «las per­so­nas presas»

Algu­nas con­si­de­ra­cio­nes a cuen­ta del suma­rio, jui­cio y «acuer­do» del 11⁄13 del pasa­do 16 de sep­tiem­bre ya han sido sufi­cien­te­men­te expues­tas y no ahon­da­re­mos en ellas. Sí sub­ra­yar que muchas de las vic­to­rias que el com­ple­jo Sor­­tu-EHBi­l­­du publi­ci­ta como pro­pias son pre­ci­sa­men­te par­te sus­tan­cial de la línea polí­ti­ca que nues­tros enemi­gos dise­ñan para com­ba­tir­nos. En esa tarea […]

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa Eus­kal Herria­ren­tzat /​Inde­pen­den­cia y socia­lis­mo para Eus­kal Herria

[EUS] Zahar­ki­tu­rik al gau­de hel­bu­ru horie­kin bat egi­ten dugu­nok? Zer-nola­­ko pre­mi­sak eta dina­mi­kak inple­men­ta genitza­ke Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa lor­tze­ko? Aipa­tu hel­bu­ruak lor­tu ahal iza­te­ko, zer da inolaz ere egin behar­ko ez genu­kee­na? Saia­tu­ko gara modu labu­rrean gal­de­roi eran­tzu­ten, bai­na, aldi berean, zen­bait «zer­ga­tik?» utzi­ko ditu­gu tin­ton­tzian. «Zahar­ki­tu­rik ote gau­den» gal­de­raz Prak­ti­kan, Eus­kal Herriko […]

Masai­le­zu­rra apur­tzea­ga­tik 200 euro baino ez /​Te rom­pen la man­dí­bu­la por 200 euros

[EUS] Espai­niar zein Fran­tziar bur­ges dik­ta­du­rei adie­raz­pen aska­ta­su­nak kal­te egi­ten die­nean, adie­raz­pen aska­ta­su­na eta mani­fes­ta­zioak egi­te­ko esku­bi­deak debe­ka­tu­rik dau­de Eus­kal Herrian. Zer esa­nik ez, faxis­ta ikus­ga­rrie­nei babe­sa ema­te­ko bada, edo­zein gaia izan­da ere. Matxi­na­da faxis­ta­tik eta 1978 maki­lla­je­tik dato­rren erre­gi­me­na­re­kin gaur­ko Espai­niak apur­tu ez due­nez, ezin da bes­te modu­rik izan. Has­te­ko, eta VOX alder­di faszista […]

Eus­kal sozial­de­mo­kra­zia­ren koor­di­natzai­leak eskai­ni­ta­ko elka­rriz­ke­ta­ren hari­ra /​Sobre la entre­vis­ta al coor­di­na­dor de la social­de­mo­cra­cia vasca

[EUS] Zer esan deza­ke­gu, Eus­kal Herria­ren aur­ka Espai­niak eta Fran­tziak dara­bil­ten kon­fron­ta­zioa­ri buruz­ko kon­trae­san nagu­si­rik plan­te­atzen ez dute­nez? Zer­ga­tik, garran­tzi han­di­ko auke­ra media­ti­ko horren aurrean, ez da plan­te­atzen Eus­kal Herria­ren nazio eta gizar­te ara­zoa? Zer­ga­tik ez da argi eta gar­bi plan­te­atzen Herri Lan­gi­lea bere etor­ki­zu­na­ren jabe baka­rra denik? Gal­de­ra irain­ga­rri mor­do bat Eus­kal Herria bizirauteko, […]

Bake pro­ze­sua, bir­gi­zar­te­ratzea /​Pro­ce­so de paz, reinserción

EUS «Bakea Bideak», «Harre­rak» eta «Cois­tek» kon­fe­ren­tzia bat anto­la­tu dute dato­rren ekai­na­ren 25erako, eta aurre­ra­tu­ta­koa­ren ara­be­ra, pre­so poli­ti­koen «bir­gi­zar­te­ratzea bake pro­ze­sua­ren bai­tan» har­tu­ko dute min­tza­gaitzat (eus­kal eta irlan­dar pre­so poli­ti­koez ari­tu­ko dire­la­koan gau­de, bai eta, Eus­kal Herri­ko eta Ipar Irlan­da­ko «bake pro­ze­suaz» ere). Sozial­de­mo­kra­ten, epel jokatzen dute­nen, buro­kra­ten eta, oro har, nor­be­ra­ren ongi­za­tea lor­tzea xede […]

Final auto­no­mis­ta de la últi­ma ETA y su entorno

David Pla nos con­ta­rá lo que le parez­ca, evi­den­te­men­te, pero el final de ETA, en sus manos y entre las de otros, fue un des­pro­pó­si­to detrás de otro. Es decir, se pasó de una pri­me­ra deci­sión clan­des­ti­na (entre algunos/​as de ETA más el lobby que dio el gol­pe de Esta­do en 2009) de aban­do­nar los postulados, […]

Kon­trae­san erre­for­mis­tak /​Con­tra­dic­cio­nes reformistas

[EUS] Erre­pa­sa­tu ditu­gu Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ko (EAOE) kide­ren batek edo bes­tek idatzi­ta­ko arti­ku­luak eta pla­za­ra­tu­ta­ko adie­raz­pe­nak, oku­patzen eta zapal­tzen gai­tuz­ten espai­niar eta fran­tses sis­te­me­tan, esku­bi­de osoz, txer­ta­tu­rik dagoen Ezker Aber­tza­lea. Hala­ko haus­nar­ke­tak dira, gure iritzi apa­lean, erre­for­mis­moa­ren adie­raz­ga­rri bat gehia­go, kons­tan­te bat euren egu­ne­ro­koan, eta neu­rriz eklek­ti­koa den jarre­ra ideo­lo­gi­koa berretsi egi­ten dute. […]