Pales­ti­nan guz­tion etor­ki­zu­na dago jokoan /​En Pales­ti­na se jue­ga el futu­ro de todos

[EUS] Israe­lek Pales­ti­na­ren aur­ka abia­tu­ta­ko geno­zi­dioa eta gar­bi­ke­ta etni­koa ikus­ten ari gara, zuze­nean eta tele­bis­ta bidez. Mila­ka per­tso­na­ren erail­ke­ta, ospi­ta­le eta esko­len bon­bar­da­ke­ta eta derri­go­rrez­ko hamai­ka des­pla­za­men­du­ren leku­ko iza­ten ari gara, «Nazioar­te­ko Komu­ni­ta­tea­ren» jus­ti­fi­ka­zio eta kon­pli­zi­ta­tea­re­kin, «terro­ris­moa­ren aur­ka Israe­lek duen defen­tsa­ra­ko esku­bi­dea­ren» ize­nean. Due­la urte batzuk herri pales­ti­na­rra terro­ris­ta lez izen­datzea pen­tsae­zi­na izan­go zen gurean. […]

Euro­pa pro­bin­tzia­li­za­tu, euro­zen­tris­moa apur­tu! /​¡Pro­vin­cia­li­zar Euro­pa! ¡Des­truir el eurocentrismo!

[EUS] Era­so inpe­ria­lis­ta area­gotzen dabil Sahel-en. Gaur egun, Afri­ka­ko zonal­de hora Men­de­bal­de Kolek­ti­boa­ren hege­mo­nia inpe­ria­lis­ta­ri eus­te­ko borro­ka fron­te garran­tzitsue­ne­ta­ri­ko bat bihur­tu da. Azken bola­dan, zonal­de horre­tan dau­den indar harre­ma­nak aldatzen ari dira: Mali, Bur­ki­na Faso eta Niger men­de­bal­de­ko uzta­rri inpe­ria­lis­ta­ren aur­ka altxatzen hasi dira eta nazioar­te­ko alian­tza berriak sus­tatzea­ri ekin dio­te. Ordea, men­de­bal­de­tik ez da elkartasun […]

Vie­jo y nue­vo fas­cis­mo (Bil­bao Zaha­rra, 2023/​06/​19)

Ayer estu­vi­mos en Bil­bao la Vie­ja hablan­do sobre vie­jo y nue­vo fas­cis­mo. Gra­cias por la invi­ta­ción a las orga­ni­za­do­ras. Ha sido un pla­cer deba­tir con voso­tras. 🗣️ Algu­nas de las cues­tio­nes que toqué en mi inter­ven­ción: Con­clu­sión polí­ti­ca: no hay alter­na­ti­va posi­ble al fas­cis­mo den­tro del modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta y menos por medio de la par­ti­ci­pa­ción a la […]

«Cam­pis­mo y anti­im­pe­ria­lis­mo»: sobre la cari­ca­tu­ri­za­ción del inter­na­cio­na­lis­mo, paci­fis­mo mili­ta­ris­ta e impe­ria­lis­mo con ros­tro humano, una res­pues­ta a Bikila.

Hace unos días se publi­có en dife­ren­tes medios de comu­ni­ca­ción de Eus­kal Herria un artícu­lo de Joxe Iriar­te Biki­la, titu­la­do Kan­pis­moa eta anti­in­pe­ria­lis­moa (cam­pis­mo y anti­im­pe­ria­lis­mo). Median­te este artícu­lo de opi­nión el repre­sen­tan­te de Alter­na­ti­va usa el alta­voz mediá­ti­co para cri­ti­car y ata­car, a tra­vés de este­reo­ti­pos y gene­ra­li­za­cio­nes, a los orga­ni­za­do­res de la mani­fes­ta­ción nacio­nal del 11 de mar­zo No a la […]