Hez­kun­tza­tik ema­ku­me lan­gi­leon anto­la­kun­tza­ri ekin| Dina­mi­ka : Ikas­le Abertzaleak

Martxoa­ren 8ra begi­ra hez­kun­tza­tik ema­ku­me lan­gi­leon anto­la­kun­tza­ri ekin dina­mi­ka abian jarri dugu ikas­tetxez ikas­tetxe. Ber­tan, ikas­leok for­ma­tu ezber­di­nen bitar­tez (tai­ler, hitzal­di, ezta­bai­da…) hain­bait gai jorra­tu­ko ditu­gu, hala nola , hiper­se­xua­li­za­zioa, ema­ku­me lan­gi­leon ahal­dun­tze poli­ti­koa edo­ta martxoak 8aren bila­kae­ra his­to­ri­koa. Aurre­lan­ke­ta honek sor­tzen duen tes­tuin­gu­ruan, martxoak 6an Ikas­le Abe­r­tza­­leak-etik hezi­gu­nee­tan paroak eskatzea era­ba­ki dugu. Hez­kun­tza­tik ema­ku­me langileon […]

A25: Ema­ku­meon­ga­na­ko indar­ke­ria­ren aur­ka­ko egu­nean elka­rre­ta­ratze eta tai­le­rrak : Ikas­le Abertzaleak

Bes­te urte batez aza­roa­ren 25a ger­tu­ratzen ari zai­gun hone­tan, ikas­leoi irmo­ki salatzea dago­ki­gu gaur egun ema­ku­me lan­gi­leen aur­ka ema­ten den bio­len­tzia matxis­ta guz­tia. Horre­ga­tik egun horre­tan hezi­gu­nee­tan mobi­li­za­tu­ko gara. Aza­roak 25aren buel­tan sor­tzen den tes­tuin­gu­ruan, beha­rrez­ko ikus­ten dugu Ikas­le Abe­r­tza­­leak-etik hezi­gu­nee­tan paroak eskatzea. Ordu horie­tan, kon­tzen­tra­zioak eta bio­len­tzia­ren ingu­ru­ko haus­nar­ke­tak pla­za­ra­tu­ko dituen tai­le­rrak buru­tu­ko ditu­gu. Beraz, […]

Tasak mer­ke­tu, bekak hobe­tu! Martxoa­ren 26ean ikas­le gre­ba : Ikas­le Abertzaleak

Gaur Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­de­ko hain­bat mili­tan­te bil­du gara hemen dato­rren martxoa­ren 26ean Hego Eus­kal Herri­ko uni­ber­tsi­ta­tean, biga­rren mai­la­ko hez­kun­tzan eta lan­bi­de hezi­ke­tan egun guz­ti­ko ikas­le gre­ba deitze­ko eta Hegoal­de­ko lau hiri­bu­rue­tan egoar­dian egin­go ditu­gun mobi­li­za­zioen berri ema­te­ko. Uni­ber­tsi­ta­te­ko tasak jaitsi eta bekak hobetzea­ren alde­ko ikas­le gre­ba izan­go da martxoa­ren 26koa, borro­ka horre­tan inda­rrak bil­du eta […]

Ikas­le Aber­tza­lea­ken oha­rra Bil­bo­ko Erron­da kale­ko egoitza­ren ingu­ruan : Ikas­le Abertzaleak

Ohar honen bitar­tez, Ikas­le Aber­tza­leok 2019ko aza­roa­ren 17 goi­zean, Bil­bo­ko Erron­da kale­ko egoitza berres­ku­ra­tu dugu­la jaki­na­raz­ten dugu. Egoitza era­bil ez gene­zan udan Sor­tuk alda­tu zuen sarrai­la ken­du dugu eta berri­ro ere Ikas­le Aber­tza­leon eta ikas­le mugi­men­dua­ren eskue­tan utzi dugu egoitza. Egoe­ra horre­tan iritsi gara aza­roa­ren erdi­ra. His­to­ri­ko­ki era­bi­li eta kua­dea­tu dugun azpie­gi­tu­ra garran­tzitsu horren faltak, […]

Aza­roa­ren 28ko ikas­le gre­ba deial­dia­ren hari­ra, Ikas­le Aber­tza­lea­ken oha­rra : Ikas­le Abertzaleak

“Gora Ikas­leon Borroka”-k sina­tu­ta, aza­roa­ren 28rako eus­kal hez­kun­tza sis­te­ma pro­pio baten alde­ko ikas­le gre­ba deial­dia egin dute Eus­kal Herri­ko zen­bait ikas­tetxe­tan, eta, gre­ba deial­dia­ren hari­ra, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­de­tik gure ikus­pun­tu poli­ti­koa azal­du nahi dugu. Ezer azal­tzen hasi aurre­tik ordea, gure erres­pe­tua adie­ra­zi nahi die­gu hez­kun­tza kapi­ta­lis­ta­ren aur­ka mobi­li­zatze­ko hau­tua egi­ten duten guz­tiei; kasu hone­tan, greba […]

Gre­ba oro­ko­rre­ra­ko deial­dia­ren hari­ra Ikas­le Aber­tza­leon Oharra

Ohar honen bitar­tez, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea urta­rri­la­ren 30erako dei­tua dagoen gre­ba oro­ko­rre­ra batzen dela adie­ra­zi nahi dugu. Horre­ga­tik, DBH eta batxi­ler­go­ko, lan­bi­de hezi­ke­ta­ko eta uni­ber­tsi­ta­te­ko Eus­kal Herri­ko ikas­le­ria lan­gi­lea gre­ba egi­te­ra eta ondo­ren­go lerroe­tan zehaz­tu­ko ditu­gun mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ra deitzen dugu. Azken urtee­tan kri­si eko­no­mi­koa­ren era­gi­nak hez­kun­tza­ren ere­muan modu naba­rian bizitzen ari gara, bai­ta ikasle […]

GREBA OROKORRERAKO DEIALDIAREN HARIRA IKASLE ABERTZALEON OHARRA : Ikas­le Abertzaleak

Ohar honen bitar­tez, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea urta­rri­la­ren 30erako dei­tua dagoen gre­ba oro­ko­rre­ra batzen dela adie­ra­zi nahi dugu. Horre­ga­tik, DBH eta batxi­ler­go­ko, lan­bi­de hezi­ke­ta­ko eta uni­ber­tsi­ta­te­ko Eus­kal Herri­ko ikas­le­ria lan­gi­lea gre­ba egi­te­ra eta ondo­ren­go lerroe­tan zehaz­tu­ko ditu­gun mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ra deitzen dugu. Azken urtee­tan kri­si eko­no­mi­koa­ren era­gi­nak hez­kun­tza­ren ere­muan modu naba­rian bizitzen ari gara, bai­ta ikasle […]

Ikas­le Aber­tza­leek berres­ku­ra­tu dute Bil­bo­ko erron­da kale­ko egoitza

Ohar honen bitar­tez, Ikas­le Aber­tza­leok 2019ko aza­roa­ren 17 goi­zean, Bil­bo­ko Erron­da kale­ko egoitza berres­ku­ra­tu dugu­la jaki­na­raz­ten dugu. Egoitza era­bil ez gene­zan udan Sor­tuk alda­tu zuen sarrai­la ken­du dugu eta berri­ro ere Ikas­le Aber­tza­leon eta ikas­le mugi­men­dua­ren eskue­tan utzi dugu egoitza. Egoe­ra horre­tan iritsi gara aza­roa­ren erdi­ra. His­to­ri­ko­ki era­bi­li eta kua­dea­tu dugun azpie­gi­tu­ra garran­tzitsu horren faltak, […]

Sor­tuk gon­bi­da­pe­na­ri uko egin­da, bere gain har­tu du Ikas­le Aber­tza­lea­kek egoitza­ren auzia­ri ate­ra­bi­dea ema­te­ko ardura

Pasa den astean Ikas­le Aber­tza­leak eta ikas­le mugi­men­du­ko hain­bat era­gi­le­ta­ko ehun bat mili­tan­tek dei egin zie­ten, pren­tsau­rrean, Sor­tu­ko kideei, atzo, oste­gu­na, egin zen batzar oro­ko­rrean par­te har zeza­ten. Sor­tu­ko kideak bai­na, uko egin zio­ten ber­ta­ratzea­ri. Hala, ikas­le mugi­men­duak «lan poli­ti­ko eta sin­di­ka­la» egi­te­ko beha­rrez­koa duen egoitza uka­tua zaio­la iku­si­ta, beren gain har­tu dute egoitza­ren auzia […]

Ikas­le Aber­tza­leak «ate­ra­bi­dea» eman nahi dio Bil­bo­ko egoitza­ren aferari

Aspal­di­tik dator IA Ikas­le Aber­tza­leak era­kun­dea­ren eta Sor­tu­ren arte­ko gataz­ka, ikas­le era­kun­deak orain arte era­bi­li duen Bil­bo­ko egoitza­ren ingu­ruan. IAk egoitza «lapur­tzea» egotzi dio Sor­tu­ri; Sor­tuk, berriz, esan du egoitza hori «ezker aber­tza­lea­re­na» dela, eta gaur egun IAk «bes­te posi­zio batzuk» ditue­la eta ezker aber­tza­lea­re­kin zuen alian­tza «hautsi» egin due­la. Orain, IAk age­rral­di jen­detsua egin du, […]