Arra­ka­lak haus­po­tu, etor­ki­zu­na piz­tu /​Avi­ve­mos el pre­sen­te para ganar el futuro

[EUS] Garai naha­siak dato­ze­la ema­ten du gure Eus­kal Herri txi­ki honen bai­tan are txi­kia­goa den ezker mugi­men­dua­ren­tzat. Naha­siak iza­tea­ga­tik inter­es­ga­rriak ere izan dai­tez­kee­la pen­tsa­tu behar­ko dugu. Hein han­di batean uler­ga­rria da ziklo poli­ti­ko berria­ren tau­pa­dek, hasie­ra­koek behin­tzat, bar­ne gataz­ka­ren zala­par­ta sor­tzea; epe luze­ra jo deza­keen ziklo berri baten ire­kie­ran gau­de eta orain ezar­tzen ditu­gun oinarriek […]