Iña­ki eta Eneko (GKS): «Gaz­te sozio­lo­gia pix­ka­na­ka iraul­tza pro­ze­su­ra batzea da gure helburua»

Otsai­lean aur­kez­tu zen GKS, Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, Gas­teiz­ko Auzo­la­na Pilo­ta­le­kuan. Bi kide­re­kin hitz egi­te­ko auke­ra izan dugu Hiz­pi­dean, GKSk irra­ti­ra­ko eman­da­ko lehen elka­rriz­ke­tan. Lehen elka­rriz­ke­ta iza­nik, anto­la­kun­dea­ren non­dik nora­koak eza­gu­tu nahi izan ditu­gu. Non­dik sor­tzen den, zer­ga­tik den Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, anto­la­kun­dea­ren hel­bu­ruak, gaz­te pres­pek­ti­baz egi­ten duten ira­kur­ke­ta… GKSk Eus­kal Herri­ko esze­na­to­ki poli­ti­koan egin­go duen […]