Ezke­rral­deak Qatar 2022ri Boi­kot /​Boi­kot a Qatar 2022

[EUS] Gerra eta mise­ria­ra kon­de­natzen gai­tuen sis­te­ma honek gizar­tea­ren esfe­ra guz­tiak ustel­tzen dituen beza­la, kiro­la bera ere, ez da honen atza­pa­rre­ta­tik libra­tu. Ustel­ke­ria hori, gero eta nabar­me­na­goa da kirol pro­fe­sio­na­la­ren adie­raz­le nagu­sie­nean, fut­bo­lean, ale­gia. Urtee­tan lan­gi­le kla­sea­ren artean nahi­ko heda­tu­ta egon arren, azken urteo­tan, hasie­ra batean izan zene­tik nahi­kotxo alden­du dela esan gene­za­ke. 1989an Hillsboroughen […]