Api­ri­la­ren 28an eta maiatza­ren 26an buru­tu behar diren hau­tes­kun­deen aurrean herri adie­raz­pe­na abs­tetzio akti­boa­ren alde /​Mani­fies­to popu­lar a favor de la abs­ten­ción acti­va en las citas elec­to­ra­les del 28 de abril y el 26 de mayo

[EUS] Aur­ten­go uda­be­rrian, Espai­nia­ko esta­tua­ren men­pe dagoen Eus­kal Herri­ko alde hone­tan, hain­bat hau­tes­kun­de deial­di badi­tu­gu. Alde bate­tik, Maiatza­ren 26a dugu (Udal- eta Foru-Hau­tes­kun­deak, Euro­par Par­la­men­tua hau­tatze­koe­kin bate­ra) eta, bes­te­tik, Espai­nia­ko hau­tes­kun­de oro­ko­rrak, Api­ri­lak 28. Deial­di hauen tes­tuin­gu­ru­ko ezau­ga­rri nagu­sia Espai­nia­ko esta­tuak jasa­ten dituen kon­trae­sa­nen eta kri­sien area­gotzea dugu. Izan ere, infor­ma­zio asko­ren ara­be­ra, 2007-ko krisialdiaren […]