Con­si­de­ra­cions d’Arran en defen­sa de la revol­ta catalana

[CAT] Fa nou dies es va fer públi­ca la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Suprem al pro­cés sobi­ra­nis­ta, amb això, es van sen­ten­ciar drets fona­men­tals i es va mar­car un punt d’inflexió en l’acceleració de la repres­sió. Ara, qual­se­vol mobi­litza­ció que com­por­ti que els cos­sos poli­cials desis­tei­xin de com­plir una ordre judi­cial pot ser con­si­de­ra­da sedi­ció. Alho­ra, però, […]

Con­si­de­ra­cio­nes en rela­ción a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a las elec­cio­nes gene­ra­les españolas

[ES] Con­si­de­ra­cio­nes en rela­ción a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a las elec­cio­nes gene­ra­les espa­ño­las Cómo es cono­ci­do la CUP deci­dió asam­blea­ria­men­te al Con­se­jo Polí­ti­co del 10 de mar­zo no pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes gene­ra­les en el Esta­do espa­ñol, des­pués de un pro­ce­so de deba­te y pri­sa de deci­sio­nes con la mili­tan­cia. Ante esta situa­ción Poble […]