Zipaioak herri lan­gi­lea­ren etsaiak!

[EUS] Sio­nis­tak babes­ten atzo eta ukrai­nia­rrak gaur, zipaioak, eus­kal bur­ge­sia­ren zer­bitzu­ra dagoen poli­zia, bes­te behin ere faxis­mo eta inpe­ria­lis­moa­ren alde egi­ten, lan­gi­le­ria era­sotzen. Bil­bo Anti­fa­xis­tak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die, gaur Bil­bon, maiatzak 9an, nazis­moa­ren aur­ka­ko Garai­pen egu­nean egin­da­ko elka­rre­ta­ratzean atxi­lo­tu­ta­ko per­tso­na­ri eta bai­ta iden­ti­fi­ka­tu­ta­ko bes­tea­ri ere. Bil­bo Anti­fa­xis­tak, gaur Pla­za Biri­bi­lean batu diren per­tso­nei hurren­goa helarazi […]

Sobre el Mesías Ote­gi y el Jesui­ta Arzalluz

A ti Arnal­do Ote­gi, estra­te­ga de pos­tal y meta­fí­si­co con carre­ra, me diri­jo a ti por medio de estas líneas por­que ha lle­ga­do el pun­to que has ago­ta­do mi pacien­cia. Y mira que duran­te los últi­mos años me has dado moti­vos sobra­dos para ello, pero es que tras escu­char tus decla­ra­cio­nes en torno al falle­ci­mien­to de Xavier Arzalluz […]

Aurre­rantz (1) (ES)

Somos mili­tan­tes de la Izquier­da Aber­tza­le, jóve­nes y mayo­res, que siem­pre hemos lucha­do por una Eus­kal Herria socia­lis­ta e inde­pen­dien­te, eus­kal­dun, femi­nis­ta y eco­lo­gis­ta. Nues­tra mili­tan­cia revo­lu­cio­na­ria la hemos rea­li­za­do en diver­sas orga­ni­za­cio­nes y colec­ti­vos del Movi­mien­to Vas­co de Libe­ra­ción Nacio­nal, cada cual en la que ha creí­do más con­ve­nien­te. Ante la situa­ción por la que atra­vie­sa actual­men­te Euskal […]

Aurre­rantz (1)

Tes­tu hau hedatze­ra eta ezta­bai­datze­ra deitzen dugu, berri­ki argi­ta­ra­tu diren bes­te tes­tu batzue­kin bate­ra, bizi dugun egoe­ra his­to­ri­ko zai­la bis­ta­tik gal­du gabe; izan ere, egoe­ra his­to­ri­ko honek masa zapal­duak ber­piz­te­ra era­man gaitza­ke eta gure antze­ko kolek­ti­boe­kin kon­tak­tatze­ra, elkar­tzen gai­tuz­ten pun­tuak bilatze­ko eta horien ingu­ruan batze­ko. Egia da lan hori ozto­pa deza­keen garai batean sar­tzen ari gare­la, hots, hau­tes­kun­de-garaian: espai­niar hau­tes­kun­deak (ekai­na), EAE­ko hau­tes­kun­de esta­tu­ta­rioak (urria); hala eta guz­tiz ere, aur­ki­tu ditza­ke­gun zail­ta­su­nak gora­behe­ra, gure plan­te­amen­dua da koiun­tu­ra hone­ta­tik koor­di­na­tu­ta irte­tea eta aurre­ra egi­tea Aska­pen Nazio­na­le­ko Eus­kal Era­kun­de Sozia­lis­ta Iraul­tzai­lea­ren eraikuntzan.