Pales­ti­na Askatze­ko Era­kun­deak esker ona adie­ra­zi die CAFe­ko lan­gi­leei

Bea­sain­go (Gipuz­koa) enpre­sa­ko lan­gi­le batzor­deak aho batez eska­tu dio zuzen­da­ritza­ri ez deza­la par­te har­tu Jeru­sa­lem­go tran­bia linea berria hor­nitze­ko lehia­ke­ta publi­koan, Pales­ti­na­ko lur oku­pa­tue­tan erai­ki­ko dela­ko. Pales­ti­na Askatze­ko Era­kun­deak esker ona adie­ra­zi die CAFe­ko lan­gi­leei