Jon Iurrebaso Atutxa

Països Catalans. Hacia la reforma o hacia la revolución

El Par­la­ment de Cata­lun­ya exi­ge la amnis­tía, que se vaya la guar­dia civil y reivin­di­ca el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción y la desobe­dien­cia. No somos quién para dar lec­cio­nes (nues­tra his­to­ria recien­te lo acre­di­ta), pero ello no pue­de ser obs­tácu­lo para que siga­mos pre­ten­dien­do libe­rar a nues­tras nacio­nes obre­ras y aca­bar con el capi­tal. Sere­mos

admin

La CUP es presentarà a les eleccions per impedir la governabilitat a l’Estat /​La CUP se presentará a las elecciones para impedir la gobernabilidad del Estado

[CAT] La CUP ha deci­dit impul­sar una can­di­da­tu­ra prò­pia a les pro­pe­res elec­cions espan­yo­les del 10 de novem­bre, avui en Con­sell Polí­tic extra­or­di­na­ri. Aques­ta deci­sió és el resul­tat d’un debat afron­tat pel con­junt de la mili­tàn­cia per donar res­pos­ta a un con­text d’excepcionalitat demo­crà­ti­ca mar­cat per la repres­sió i la

admin

Ikasle Abertzaleak rompe definitivamente con Sortu

El sin­di­ca­to estu­dian­til aber­tza­le vas­co Ikas­le Aber­tza­leak ha deci­di­do rom­per defi­ni­ti­va­men­te cual­quier lazo con el par­ti­do Sor­tu, tras no acu­dir nin­gun miem­bro de este par­ti­do social­de­mo­cra­ta a la invi­ta­ción que le cur­só Ikas­le Aber­tza­leak a su asam­blea del pasa­do jue­ves con la fina­li­dad de dar­le una solu­ción al con­flic­to por la sede

Ikasle Abertzaleak Ikasle Abertzaleak

Sortuk gonbidapenari uko eginda, bere gain hartu du Ikasle Abertzaleakek egoitzaren auziari aterabidea emateko ardura

Pasa den astean Ikas­le Aber­tza­leak eta ikas­le mugi­men­du­ko hain­bat era­gi­le­ta­ko ehun bat mili­tan­tek dei egin zie­ten, pren­tsau­rrean, Sor­tu­ko kideei, atzo, oste­gu­na, egin zen batzar oro­ko­rrean par­te har zeza­ten. Sor­tu­ko kideak bai­na, uko egin zio­ten ber­ta­ratzea­ri. Hala, ikas­le mugi­men­duak «lan poli­ti­ko eta sin­di­ka­la» egi­te­ko beha­rrez­koa duen egoitza uka­tua zaio­la iku­si­ta, beren

Nación Andaluza

Nación Andaluza ante las elecciones del 10N ¡ELECCIONES ESPAÑOLAS, ABSTENCIÓN ANDALUZA!

Ante la nue­va lla­ma­da a las ciu­da­da­nas del Esta­do espa­ñol a par­ti­ci­par en un pro­ce­so elec­to­ral para la elec­ción de «repre­sen­tan­tes» en el Con­gre­so de los Dipu­tados, des­de NACIÓN ANDALUZA con­si­de­ra­mos que hemos de tener en cuen­ta: El capi­ta­lis­mo en su actual eta­pa senil se encuen­tra al bor­de de una nue­va rece­sión

Jon Iurrebaso Atutxa

Sorturen 3. konferentzia. Zaharrak berri /​Tercera Conferencia de Sortu. Más de lo mismo

[EUS] Kon­fe­ren­tzia­ren azken inter­ben­tzio osoa­ren berri ez badu­gu ere, zen­bait aipa­men eta adie­raz­pen ira­kur­tze­ko auke­ra izan dugu euren kide­ko den komu­ni­ka­bi­dean, horren­bes­tez, bere ager­ka­ri digi­ta­lean argi­ta­ra­tu­ta­koa abia­pun­tutzat har­tu­rik, kon­tsi­de­ra­zio batzuk egin­go ditu­gu. Ohar­tu gare­nez, batzue­tan, boze­ra­mai­letzak zein buru­za­giek, hor­taz alder­diak, gau­za bat esan eta egun gutxi­ra kon­tra­koa adie­raz­ten dute, hala

Se forma un nuevo FLNC en Córcega y anuncia nuevas acciones para «salvar al pueblo corso de una desaparición programada»

https://​www​.cor​se​ma​tin​.com/​a​r​t​i​c​l​e​/​d​e​r​n​i​e​r​e​–​m​i​n​u​t​e​/​v​i​d​e​o​–​u​n​–​n​o​u​v​e​a​u​–​f​l​n​c​–​s​e​–​c​o​n​s​t​i​t​u​e​–​e​t​–​a​n​n​o​n​c​e​–​d​e​s​–​a​c​t​i​ons

Boltxe

Los rostros de Txiki y Otaegi siempre serán jóvenes

Los ros­tros de Txi­ki y Otae­gi siem­pre serán jóve­nes. Por enci­ma de quie­nes les ase­si­na­ron, por enci­ma de quie­nes les ter­gi­ver­san, de aque­llos opor­tu­nis­tas que se apro­ve­chan de sus figu­ras para hacer lo con­tra­rio de lo que repre­sen­tan, por enci­ma de quie­nes tra­tan de lle­var­les hacia un anti­fran­quis­mo esta­ta­lis­ta… por enci­ma

Jon Iurrebaso Atutxa

Punto, casi final, al MLNV. Faltan «las personas presas»

Algu­nas con­si­de­ra­cio­nes a cuen­ta del suma­rio, jui­cio y «acuer­do» del 11⁄13 del pasa­do 16 de sep­tiem­bre ya han sido sufi­cien­te­men­te expues­tas y no ahon­da­re­mos en ellas. Sí sub­ra­yar que muchas de las vic­to­rias que el com­ple­jo Sor­­tu-EHBi­l­­du publi­ci­ta como pro­pias son pre­ci­sa­men­te par­te sus­tan­cial de la línea polí­ti­ca que nues­tros enemi­gos dise­ñan

Ikasle Abertzaleak Ikasle Abertzaleak

Ikasle Abertzaleak «aterabidea» eman nahi dio Bilboko egoitzaren aferari

Aspal­di­tik dator IA Ikas­le Aber­tza­leak era­kun­dea­ren eta Sor­tu­ren arte­ko gataz­ka, ikas­le era­kun­deak orain arte era­bi­li duen Bil­bo­ko egoitza­ren ingu­ruan. IAk egoitza «lapur­tzea» egotzi dio Sor­tu­ri; Sor­tuk, berriz, esan du egoitza hori «ezker aber­tza­lea­re­na» dela, eta gaur egun IAk «bes­te posi­zio batzuk» ditue­la eta ezker aber­tza­lea­re­kin zuen alian­tza «hautsi» egin due­la.