Boltxe

UPV: despidos y endogamia

Duran­te el fran­quis­mo, la Uni­ver­si­dad fun­cio­na­ba por desig­na­ción. Las ins­ti­tu­cio­nes del Esta­do nom­bra­ban los altos car­gos, diri­gían los pro­gra­mas y con­tro­la­ban la ense­ñan­za. Exi­gien­do a los fun­cio­na­rios, fue­sen rec­to­res, cate­drá­ti­cos o sim­ples pro­fe­so­res, la adhe­sión mas abso­lu­ta. Inclu­so, obli­gán­do­les a aca­tar los prin­ci­pios fun­da­men­ta­les del Movi­mien­to. Para ser ser­vi­do­res del Esta­do úni­co, de par­ti­do

Jon Iurrebaso Atutxa

Bake prozesua, birgizarteratzea /​Proceso de paz, reinserción

EUS «Bakea Bideak», «Harre­rak» eta «Cois­tek» kon­fe­ren­tzia bat anto­la­tu dute dato­rren ekai­na­ren 25erako, eta aurre­ra­tu­ta­koa­ren ara­be­ra, pre­so poli­ti­koen «bir­gi­zar­te­ratzea bake pro­ze­sua­ren bai­tan» har­tu­ko dute min­tza­gaitzat (eus­kal eta irlan­dar pre­so poli­ti­koez ari­tu­ko dire­la­koan gau­de, bai eta, Eus­kal Herri­ko eta Ipar Irlan­da­ko «bake pro­ze­suaz» ere). Sozial­de­mo­kra­ten, epel jokatzen dute­nen, buro­kra­ten eta, oro

Jose Mari Lorenzo Espinosa

Vergüenza nacional vasca

Aun­que su pro­me­te­dor títu­lo indi­que lo con­tra­rio, este artícu­lo no tra­ta asun­tos polí­ti­cos… O no es esa la inten­ción. Aun­que al final… pue­de ser inevi­ta­ble. Lo cier­to es que yo que­ría decir que, este año en tie­rras de Aban­do, se van a vol­ver a tor­tu­rar y matar en públi­co, no menos de 48 toros.

Doce apuntes sobre marxismo (III de XII)

Hace­mos la entre­ga III de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Como diji­mos, en esta entre­ga ana­li­za­re­mos el perío­do que va de 1848 a 1871. Avi­sa­mos que en la IV tra­ta­re­mos del perío­do que va de la Comu­na de 1871 has­ta la Segun­da Inter­na­cio­nal de 1889.

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Txikitok bataila irabazi du /​Txikito ha ganado la batalla

[EUS] Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi kar­tze­la­ko Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­deak Txi­ki­to­ri. Txi­ki­tok ira­ga­rri zuen ez zue­la horre­la­ko neu­rri­rik onar­tu­ko eta han­dik aurre­ra bisi­tei uko egin­go zie­la. Ala­bai­na, pasa den oste­gu­nean Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­dea

Halabedi Halabedi

Iñaki eta Eneko (GKS): «Gazte soziologia pixkanaka iraultza prozesura batzea da gure helburua»

Otsai­lean aur­kez­tu zen GKS, Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, Gas­teiz­ko Auzo­la­na Pilo­ta­le­kuan. Bi kide­re­kin hitz egi­te­ko auke­ra izan dugu Hiz­pi­dean, GKSk irra­ti­ra­ko eman­da­ko lehen elka­rriz­ke­tan. Lehen elka­rriz­ke­ta iza­nik, anto­la­kun­dea­ren non­dik nora­koak eza­gu­tu nahi izan ditu­gu. Non­dik sor­tzen den, zer­ga­tik den Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, anto­la­kun­dea­ren hel­bu­ruak, gaz­te pres­pek­ti­baz egi­ten duten ira­kur­ke­ta… GKSk Eus­kal

gedar

Gazte Koordinadora Sozialista eta Ikasle Abertzaleei elkarrizketa: «Prozesu sozialistari bultzada ematea, komunitate politikoa indartzea eta langile kultura hedatzea dagokigu»

«Jaial­di kapi­ta­lis­tak daka­rren des­po­li­ti­za­zioa­ren aurrean, guri bes­te ospa­ki­zun ere­du bat garatzea dago­ki­gu. Guk ez dau­ka­gu for­mu­la per­fek­tu­rik, bai­na Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­neak ospa­ki­zun ere­du horre­tan ekar­pe­na egin nahi du» Api­ri­la­ren 23an aur­kez­tu zenu­ten Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­nea, Azpei­tian (Gipuz­koa). Zerk era­man zai­tuz­te Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko eta Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ko

Ikasle Abertzaleak Ikasle Abertzaleak

Selektibitateari ez!

Bada­tor Selek­ti­bi­ta­tea, ikas­leon bizitza bal­din­tzatzen duen eta gure etor­ki­zu­na­ren nola­ko­ta­su­na jokoan jar­tzen duen fro­ga. Neur­tu ezin diren ezi­ne­gon, estres eta buruhaus­teak sor­tzen diz­ki­gun azter­ke­tal­di naz­ka­ga­rria. Amaitze­ko gogoa­re­kin has­ten ditu­gun hiru egun hauek geroz eta ger­tua­go dau­de ‑ekai­nak 4,5, 6 eta 7‑, eta egu­nak pasa aha­la urdu­ri­ta­su­na ere geroz eta naba­ria­goa da.

Boltxe

Auzolana nos habla de la apuesta por la abstención en este ciclo electoral

En esta cola­bo­ra­ción para Suel­ta la olla, el maga­zi­ne matu­tino pro­du­ci­do por las radios libres de Eus­kal Herria Hala­be­di irra­tia, 97 irra­tia, el colec­ti­vo Auzo­la­na nos habla del ciclo elec­to­ral en el que esta­mos inmer­sos y la apues­ta por la abs­ten­ción acti­va que hace este colec­ti­vo. El auge de la ultra­de­re­cha,