Saludo de Nuevo Año

A la gen­te del común y sus orga­ni­za­cio­nes socia­les y polí­ti­cas Con afec­to va para todos uste­des nues­tro abra­zo iman­ta­do con los mejo­res deseos y mucha fuer­za, la que nece­si­ta­mos para librar con éxi­to la bata­lla social y polí­ti­ca que como reto de dig­ni­dad huma­na nos impo­ne el año 2019. Enten­de­mos los pen­sa­mien­tos encon­tra­dos

Nación Andaluza

Seguir luchando para liberar Andalucía del españolismo

Des­de Nación Anda­lu­za agra­de­ce­mos a las 4988 anda­lu­zas que han opta­do por apo­yar nues­tras can­di­da­tu­ras, las úni­cas que apos­ta­ban por una Anda­lu­cía inde­pen­dien­te, socia­lis­ta y femi­nis­ta. Valo­ra­mos posi­ti­va­men­te los resul­ta­dos con­se­gui­dos que supe­ran los resul­ta­dos de 2004 (enton­ces en una coa­li­ción jun­to con otras orga­ni­za­cio­nes). Más aún cuan­do dichos votos refle­jan el

Boltxe

Piztu Bilbo, Itzali MTV!

[EUS] Arratsal­de on eta eske­rrik asko gaur­ko 11 Botxo Egu­na posi­ble egin duzuen guz­tioi. Gaur­ko egun hau azken hila­be­tee­tan «Piz­tu Bil­bo-Itza­li MTV» era­gi­leak hiri-ere­du hege­mo­ni­koa­ren ingu­ruan egin dituen haus­nar­ke­ten oste­ko pro­ze­su logi­ko beza­la uler­tu behar dugu. Haus­nar­ke­ta haue­ta­tik, bes­te batzuen artean, ondo­rio argi bat ate­ra genuen: inoiz gure bizitza eta

Boltxe

2018ko Gudari Eguna dela eta Oreretako 6 gudarien senideek bidalitako gutuna

2018ko Guda­ri Egu­nean, zera adie­ra­zi nahi genu­ke Peru, Gude, Rafa, Mikel, Arran­tza­le eta Egoitzen seni­deok: Ore­re­tan ger­ta­tu diren azken eki­me­ne­kin etsi­ta, gure sami­na bule­goe­ta­tik hara­ta­go zabal­tzea era­ba­ki dugu. Irai­la­ren 15ean, gure herrian poli­zia baten seni­deen zau­riak ixte­ko egin zen ome­nal­diak era­bat asal­da­tu gai­tu. Gehia­go gai­ne­ra, azal­pe­nak bez­pe­ran, tele­fo­noz eta pren­tsak

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Estrasburgoko epaiaren aurean /​Ante la sentencia de Estrasburgo

[EUS] Giza Esku­bi­deen Euro­pa­ko Auzi­te­giak Fran­tzian bete­ta­ko zigo­rren metatzea­ren hari­ra gaur kale­ra­tu­ta­ko epaia­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi die era­ba­ki honek era­gi­ten dien pre­so zein hur­koei, eta hona­ko balo­ra­zio poli­ti­koa egin nahi du: Eus­kal Herria zan­patzen duten Esta­tuei gure herria oku­patze­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen

Carlos Aznárez

Brasil: Otra vez la alternativa es entre «socialismo o barbarie»

Lo más temi­do pero pre­vi­si­ble a la vez, ya ha ocu­rri­do. Bol­so­na­ro estu­vo a pun­to de alzar­se con la pre­si­den­cia de Bra­sil en pri­me­ra vuel­ta y gra­cias al voto con­se­cuen­te del pobre­río del Nor­des­te, se que­dó en la puer­ta. Remar­co lo de con­se­cuen­te ya que hubo infi­ni­dad de barrios peri­fé­ri­cos de las gran­des

Boltxe

«Jaiki» izeneko talde politiko berria sortu da Arrasaten

«Alder­di poli­ti­koe­ta­tik at herri­gin­tza borro­ka­la­ria bul­tzatze­ko» asmoz jaio den tal­dea da. Herri­ko gaz­te batzuk dau­de eki­me­na­ren atzean, eta «inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa, femi­nis­moa eta eus­kal­tza­le­ta­su­na izan­go dituz­te» ardatz. Ez dute zehaz­tu, nor­tzuk dau­den tal­de poli­ti­ko honen atzean, ezta ere hau­tes­kun­dee­ta­ra aur­kez­te­ko asmo­rik duten. Hona hemen Jai­ki­ko kideen tal­dea­ren sorre­ra­ri buruz igo­rri duten

Boltxe

Bilboko erronda kaleko egoitzaren harira, Ikasle Abertzaleak antolakundearen oharra

Ira­kur­ke­ta honen bitar­tez Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko Erron­da kale­ko ikas­leon egoitza­ren ingu­ruan ema­ten ari diren ger­tae­rak sala­tu nahi ditu­gu. Izan ere, argi­ta­ra ate­ratze­ko beha­rrean aur­ki­tu gara. Urte hone­ta­ko martxoan komu­ni­ka­tu baten bitar­tez adie­ra­zi genuen Ezker Aber­tza­le­ko eta Nazio Aska­pen Mugi­men­du­ko era­gi­leon artean erres­pe­tuz­ko harre­ma­nak erai­kitze­ko beha­rra dugu­la; espa­rru ezber­di­ne­tan aritzen garen

«Siriako ipar-ekialdean estatu islamikoaren aurkako guda amaituta, atzerriko indarren jokaerak zalantza pizten du» artikuluaren harira /​SIRIAREN ALDE en referencia al artículo “SIRIAKO IPAR-EKIALDEAN ESTATU ISLAMIKOAREN AURKAKO GUDA AMAITUTA, ATZERRIKO INDARREN JOKAERAK ZALANTZA PIZTEN DU” publicado el sábado 28 de julio en Gaur8 de NAIZ sobre la situación actual que atraviesa Siria.

[EUS] Siria­ren alde atzo uztai­lak 28 larun­ba­ta Nai­ze­ko Gaur8n argi­ta­ra­tu­ko «Siria­ko ipar-ekia­l­­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren hari­ra. Has­te­ko, Nai­zen Gaur8k Sirian dau­den per­tso­na kur­duak tur­kiar eta siriar gober­nuen asmoen bel­dur dire­la berres­ten du, Recep Tay­yip Erdoğa­nek zuzen­tzen duen tur­kiar gober­nu erreak­zio­na­rioa eta

Boltxe

Autogobernu faltsuen defentsatik at, Euskal Herriak askatasuna!

Espai­niar esta­tu inpe­ria­lis­ta­ren auzi­te­gi kons­ti­tu­zio­na­lak Nafar Foru Erki­de­go­ko sasi-lege­bil­tza­rra­ren era­ba­ki batzuk ber­tan behe­ra utzi ditue­la-eta hain­bat era­gi­lek mani­fes­ta­zio bat anto­la­tu dute «Nafa­rroa­ren auto­go­ber­nua­ren defen­tsan» martxoa­ren 18an Iru­ñean. Heda­tu duten ira­kur­ke­tan «bul­tza­da zen­tra­li­zatzai­lea» gaitzetsi eta «poli­ti­ka­ren judi­zia­li­za­zioa demo­kra­zia ete­ten ari dela» aipa­tu dute bes­teak bes­te. Zer­taz ari dira ordea? Zer eli­katzen