Denok gara Maravillas | Maravillas somos todas

[EUS] Denok Mara­vi­llas gare­la dio­gu eta aldi berean ez dela gaz­tetxe bat, mun­dua uler­tze­ko modu bat bai­zik. Jada hauek lema hutsak iza­tea­ri utzi dio­te eta gure prak­ti­kan mate­rial­tze­ra pasa­tu dira. Bat gara gure proiek­tuak gure auzo eta herrie­tan erai­kitze­ko orduan, eta bat gara hauek defen­datze­ko orduan. Eta izan behar zen

Ante el nuevo movimiento de peones de la oligarquía: Ahora más que nunca ¡A luchar por la liberación de Andalucía!

Ante el nue­vo esce­na­rio polí­ti­co sur­gi­do tras el 2D la Comi­sión Nacio­nal de Nación Anda­lu­za quie­re mani­fes­tar: 1. Los resul­ta­dos de las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas anda­lu­zas del pasa­do 2D han gene­ra­do una situa­ción de alar­ma. Para Nación Anda­lu­za el adve­ni­mien­to del neo­fas­cis­mo a las ins­ti­tu­cio­nes no ha sido algo espon­tá­neo. Siem­pre ha

Saludo de Nuevo Año

A la gen­te del común y sus orga­ni­za­cio­nes socia­les y polí­ti­cas Con afec­to va para todos uste­des nues­tro abra­zo iman­ta­do con los mejo­res deseos y mucha fuer­za, la que nece­si­ta­mos para librar con éxi­to la bata­lla social y polí­ti­ca que como reto de dig­ni­dad huma­na nos impo­ne el año 2019. Enten­de­mos los pen­sa­mien­tos encon­tra­dos

Nación Andaluza

Seguir luchando para liberar Andalucía del españolismo

Des­de Nación Anda­lu­za agra­de­ce­mos a las 4988 anda­lu­zas que han opta­do por apo­yar nues­tras can­di­da­tu­ras, las úni­cas que apos­ta­ban por una Anda­lu­cía inde­pen­dien­te, socia­lis­ta y femi­nis­ta. Valo­ra­mos posi­ti­va­men­te los resul­ta­dos con­se­gui­dos que supe­ran los resul­ta­dos de 2004 (enton­ces en una coa­li­ción jun­to con otras orga­ni­za­cio­nes). Más aún cuan­do dichos votos refle­jan el

Boltxe

Piztu Bilbo, Itzali MTV!

[EUS] Arratsal­de on eta eske­rrik asko gaur­ko 11 Botxo Egu­na posi­ble egin duzuen guz­tioi. Gaur­ko egun hau azken hila­be­tee­tan «Piz­tu Bil­bo-Itza­li MTV» era­gi­leak hiri-ere­du hege­mo­ni­koa­ren ingu­ruan egin dituen haus­nar­ke­ten oste­ko pro­ze­su logi­ko beza­la uler­tu behar dugu. Haus­nar­ke­ta haue­ta­tik, bes­te batzuen artean, ondo­rio argi bat ate­ra genuen: inoiz gure bizitza eta

Boltxe

2018ko Gudari Eguna dela eta Oreretako 6 gudarien senideek bidalitako gutuna

2018ko Guda­ri Egu­nean, zera adie­ra­zi nahi genu­ke Peru, Gude, Rafa, Mikel, Arran­tza­le eta Egoitzen seni­deok: Ore­re­tan ger­ta­tu diren azken eki­me­ne­kin etsi­ta, gure sami­na bule­goe­ta­tik hara­ta­go zabal­tzea era­ba­ki dugu. Irai­la­ren 15ean, gure herrian poli­zia baten seni­deen zau­riak ixte­ko egin zen ome­nal­diak era­bat asal­da­tu gai­tu. Gehia­go gai­ne­ra, azal­pe­nak bez­pe­ran, tele­fo­noz eta pren­tsak

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Estrasburgoko epaiaren aurean /​Ante la sentencia de Estrasburgo

[EUS] Giza Esku­bi­deen Euro­pa­ko Auzi­te­giak Fran­tzian bete­ta­ko zigo­rren metatzea­ren hari­ra gaur kale­ra­tu­ta­ko epaia­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi die era­ba­ki honek era­gi­ten dien pre­so zein hur­koei, eta hona­ko balo­ra­zio poli­ti­koa egin nahi du: Eus­kal Herria zan­patzen duten Esta­tuei gure herria oku­patze­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen

Carlos Aznárez

Brasil: Otra vez la alternativa es entre «socialismo o barbarie»

Lo más temi­do pero pre­vi­si­ble a la vez, ya ha ocu­rri­do. Bol­so­na­ro estu­vo a pun­to de alzar­se con la pre­si­den­cia de Bra­sil en pri­me­ra vuel­ta y gra­cias al voto con­se­cuen­te del pobre­río del Nor­des­te, se que­dó en la puer­ta. Remar­co lo de con­se­cuen­te ya que hubo infi­ni­dad de barrios peri­fé­ri­cos de las gran­des

Boltxe

«Jaiki» izeneko talde politiko berria sortu da Arrasaten

«Alder­di poli­ti­koe­ta­tik at herri­gin­tza borro­ka­la­ria bul­tzatze­ko» asmoz jaio den tal­dea da. Herri­ko gaz­te batzuk dau­de eki­me­na­ren atzean, eta «inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa, femi­nis­moa eta eus­kal­tza­le­ta­su­na izan­go dituz­te» ardatz. Ez dute zehaz­tu, nor­tzuk dau­den tal­de poli­ti­ko honen atzean, ezta ere hau­tes­kun­dee­ta­ra aur­kez­te­ko asmo­rik duten. Hona hemen Jai­ki­ko kideen tal­dea­ren sorre­ra­ri buruz igo­rri duten