Nación Andaluza

Nación Anda­lu­za ante las decla­ra­cio­nes de Cayo Lara. Anda­lu­cía con Catalunya

«Cuan­do os inci­ten a luchar con­tra las regio­nes her­ma­nas, luchad por la liber­tad de Anda­lu­cía. Que­re­mos liber­tad por­que los pode­res cen­tra­les jamás resol­ve­rán nues­tros urgen­tes pro­ble­mas. Plan­tea­dos y resuel­tos los tene­mos en nues­tra Cons­ti­tu­ción de 1883.» Mani­fies­to de la Nacio­na­li­dad, 1919 El pasa­do 23 de mar­zo, el que fue­ra coor­di­na­dor gene­ral de IU, el

Auzolan

Api­ri­la­ren 28an eta maiatza­ren 26an buru­tu behar diren hau­tes­kun­deen aurrean herri adie­raz­pe­na abs­tetzio akti­boa­ren alde /​Mani­fies­to popu­lar a favor de la abs­ten­ción acti­va en las citas elec­to­ra­les del 28 de abril y el 26 de mayo

[EUS] Aur­ten­go uda­be­rrian, Espai­nia­ko esta­tua­ren men­pe dagoen Eus­kal Herri­ko alde hone­tan, hain­bat hau­tes­kun­de deial­di badi­tu­gu. Alde bate­tik, Maiatza­ren 26a dugu (Udal- eta Foru-Hau­tes­kun­deak, Euro­par Par­la­men­tua hau­tatze­koe­kin bate­ra) eta, bes­te­tik, Espai­nia­ko hau­tes­kun­de oro­ko­rrak, Api­ri­lak 28. Deial­di hauen tes­tuin­gu­ru­ko ezau­ga­rri nagu­sia Espai­nia­ko esta­tuak jasa­ten dituen kon­trae­sa­nen eta kri­sien area­gotzea dugu. Izan ere,

Nación Andaluza

Comu­ni­ca­do de NA: Nación Anda­lu­za ante el cen­te­na­rio del Mani­fies­to de la Nacionalidad

Este mes de mar­zo se han cum­pli­do 100 años de la Asam­blea Anda­lu­cis­ta de Cór­do­ba que rati­fi­ca­ba el mani­fies­to de Cór­do­ba del 1 de enero de 1919. Un siglo des­pués la vigen­cia del «Mani­fies­to de la Nacio­na­li­dad» es abso­lu­ta, sien­do un docu­men­to polí­ti­co ins­pi­ra­dor para la izquier­da inde­pen­den­tis­ta anda­lu­za y para la

Boltxe

Aur­ten ere M1 Lan­gi­leon­tzat! Maiatzak 1ean Donos­tia­ra! ¡Este año tam­bién 1M para las tra­ba­ja­do­ras! ¡El 1 de Mayo a Donostia!

[EUS] «Kla­se borro­ka ala sumi­sioa. Lan­gi­le bote­rea erai­ki.» Horiek izan ziren aurre­ko urtean maiatza­ren lehe­nean Donos­tian ate­ra geni­tuen alda­rriak, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­nean. Due­la 130 urte Biga­rren Inter­na­zio­nal Komu­nis­tak maiatza­ren lehe­na Lan­gi­leen Nazioar­te­ko Egu­na izen­da­tu zue­ne­tik, mun­du oso­ko lan­gi­le­riak egun hori balia­tu izan du lan­gi­le borro­ka­ren alda­rri­ka­pe­ne­ra­ko. Guk aurre­ko urtean M1

gedar

Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la­ren uka­pe­na­ri eta esplo­ta­zioan oina­rri­tu­ta­ko makro eki­tal­dia­ri aurre egi­te­ko Bil­bao 2020 Euro­co­pa honi ez dina­mi­ka abia­tu dute

2020ko ekai­na eta uztai­la artean, UEFAk Euro­co­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. «Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­du eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­du bat joka­tu­ko dira» dina­mi­ka­ko kideek argi­tu dute­nez. Gaur­ko age­rral­dian argi adie­ra­zi dute ez dute­la hala­ko Euro­co­pa­rik nahi. Sala­tu dute Eus­kal langileriaren

Arran

Con­si­de­ra­cio­nes en rela­ción a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a las elec­cio­nes gene­ra­les españolas

[ES] Con­si­de­ra­cio­nes en rela­ción a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a las elec­cio­nes gene­ra­les espa­ño­las Cómo es cono­ci­do la CUP deci­dió asam­blea­ria­men­te al Con­se­jo Polí­ti­co del 10 de mar­zo no pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes gene­ra­les en el Esta­do espa­ñol, des­pués de un pro­ce­so de deba­te y pri­sa de deci­sio­nes con la

Boltxe

Mara­vi­llas gaz­tetxea­ren agi­ria epai­ke­ten hari­ra /​Comu­ni­ca­do del Gaz­tetxe Mara­vi­llas en rela­ción con los juicios

[EUS] MARAVILLAS GAZTETXEA • GUNE SOZIAL AUTOGESTIONATUA Bi hila­be­te pasa egin dira Mara­vi­llas Gaz­tetxea hus­tu zute­ne­tik ins­pek­zio tek­ni­ko baten aitza­ki­pean. Ez dugu ahaz­tu­ko astee­tan zehar gure auzoak pai­ra­tu­ta­ko oku­pa­zio poli­zia­la zein honen ondo­rioak. Argi dau­ka­gu zein zen hel­bu­rua; Mara­vi­llas Gaz­tetxea bes­te behin ere era­sotzeaz ez ezik, gure mun­dua uler­tze­ko era

Gezu­rrak eta bur­ges meto­do­lo­gia: erre­bi­sio­nis­moa­ren porro­ta. Eneko Com­pain­si erantzuna

Azken egu­no­ta­ko ger­ta­ka­rien hari­ra, ildo komu­nis­ta­re­ki­ko ahotsak indar­tu egin dira berau sun­tsitze­ko deter­mi­na­zioa ager­tu duten ordez­ka­ri des­ber­di­nen par­te­tik. Izan ere, haiek kri­ti­ka poli­ti­koa zer­bait «natu­ral» gisa aur­kez­ten saiatzen badi­ra ere, haien esen­tzia­lis­mo dog­ma­ti­koa­ren lehen ager­ka­ria, jarre­ra horien guz­tien atzean den­bo­ra luzez sis­te­ma­ti­ko­ki erre­pi­katzen ari den zapal­kun­tza eta zan­pa­ke­ta estra­te­gia aurkitzen

Boltxe

Erra­ki, gune auto­ges­tio­na­tuen babes sarea aur­kez­tu da

Garai zai­lak bizi ditu­gu egun domi­na­zio bur­ge­sak bahi­tu­ta dituen Eus­kal lurre­tan. Kri­sial­di kapi­ta­lis­tak lan­gi­le kla­sean geroz eta gor­di­na­goa den pro­le­ta­ri­za­zioa eka­rri du. Geroz eta gehia­go dira legea­ren eta orde­na sozia­la­ren dog­ma zibi­koa gain­di­tu eta hala­beha­rrez euren burua lege­di bur­ge­se­tik at pen­tsatze­ra behar­tu­ta dau­den lan­gi­le sek­to­reak. Izan ere, jabe­go eza proletargoak

Boltxe

Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na sor­tu da

Leioa­ko Cam­pu­sean bil­du gara hamar­na­ka ikas­le, UIBren sorre­ra­ren berri ema­te­ko. Hego Eus­kal Herri­ko Cam­pus ezber­di­ne­ta­ko ikas­leak batu gara, uni­ber­tsi­ta­te espa­rruan sufritzen ditu­gun ezin­ta­sun, muga eta zapal­kun­tza ezber­di­nei eran­tzun bate­ra­tua anto­latzen ari gare­la azal­tze­ko. Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na (UIB), ordea, ez da ikas­le era­gi­le bat gehia­go. Ikas­le mugi­men­duan dina­mi­ka asko­ren par­te izan