Itaia

Martxoak 8 (I). M8 Emakume langileon nazioarteko eguna! Batu grebara! Batu iraultzara!

Berri­ro ere hur­bil­tzen ari zai­gu matxoa­ren 8a, eta egun honek sor­tzen duen atxi­ki­men­du zein mobi­li­za­zio egoe­ra oro­kor­tua­re­kin bate­ra, azto­ratzen hasi zaiz­ki­gu espa­zio mili­tan­te guz­tiak. Azken urtee­tan Eus­kal Herrian oihar­tzu­na har­tu duten ezta­bai­dek giro­tu­ta, urdu­ri gabil­tza denak, zer egin, nola egin, zei­ne­kin egin… zalan­tzaz josi­ta gau­de, elka­rre­kin ezta­bai­da­tu arren, geu­re buruak

Boltxe

Herri Unibertsitate Nazionala

Urteak dira ikas­leok, jasotzen dugun edu­kia zalan­tzan jarriaz gure intere­se­ta­ra­ko edu­kia, eta fun­tsean uni­ber­tsi­ta­tea bere oso­ta­su­nean, egi­ka­ritze­ko hau­tua egin genue­ne­tik. Argi dugu­la­ko, gaur egun­go uni­ber­tsi­ta­tea­ren bidez bar­ne­ratzen dugun edu­kia ez dagoe­la gure, hots, esplo­ta­tuak eta zapal­duak gare­non, beha­rre­ta­ra erai­kia. Ez behin­tzat uni­ber­tsi­ta­tea kapi­ta­lis­moa bizi­be­rritze­ko fun­tzioa betetzen duen insi­ti­tu­zioa den hei­nean.

Zipaioek Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren aurka burutako atxiloketen aurrean /​Ante las detenciones llevadas a cabo por los cipayos contra Galder Barbado y Aitor Zelaia

[EUS] Zipaioek Gal­der Bar­ba­do eta Aitor Zelaia­ren aur­ka buru­ta­ko atxi­lo­ke­ten aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Lehe­nik eta behin elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die­gu atxi­lo­tuei eta haien aska­ta­su­na gal­de­gin. Erre­pre­sioa­ren aurrean elkar­ta­su­na eta erre­pre­so­reen kon­tra­ko sala­ke­ta izan­go da beti gure eran­tzu­na. Bes­te­tik, esan beha­rra dugu gure

Nación Andaluza

Ante el apoyo al golpismo del gobierno español ¡Andalucía con la Venezuela bolivariana!

En el día de hoy el pre­si­den­te del gobierno espa­ñol, Pedro Sán­chez, ha reco­no­ci­do a Juan Guai­dó como pre­si­den­te de la repú­bli­ca de Vene­zue­la. Ante este hecho des­de Nación Anda­lu­za ‑orga­ni­za­ción inde­pen­den­tis­ta, socia­lis­ta y femi­nis­ta anda­­lu­­za- que­re­mos afir­mar: Des­de Nación Anda­lu­za mani­fes­ta­mos nues­tra soli­da­ri­dad con la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la. La izquier­da

Boltxe

Badator Gedar Langile Kazeta, langile klasearen aldarria

Hila­be­te­ta­ko lana­ren emaitza da Gedar Lan­gi­le Kaze­ta; bai­na ez Gedar osatzen dugun kideon lana­re­na soi­lik. Proiek­tu hau ezi­nez­koa izan­go litza­te­ke Eus­kal Herri­ko lan­gi­le kla­seak, bere aska­pe­na­ren bidean, auto­an­to­la­ke­ta­ri ekin izan ez balio, borro­ka­ri eutsi ordez amo­re eman izan balu. Gedar goranz­ko joe­ra duen borro­ka horren emaitza da, ezbai­rik gabe. Borro­ka­tik

Boltxe

Mensaje de Ilich Ramírez Sánchez al pueblo de Venezuela

Men­sa­je a mi pue­blo de Vene­zue­la este 23 de enero de 2019 Mis que­ri­dos com­pa­trio­tas CHAVISTAS: Con mi his­tó­ri­ca expe­rien­cia de com­ba­tien­te inter­na­cio­na­lis­ta, les expre­so des­de Fran­cia mi soli­da­ri­dad revo­lu­cio­na­ria y mi res­pal­do boli­va­riano al Pre­si­den­te Nico­lás MADURO MOROS. Gol­pes de Esta­do y pro­nun­cia­mien­tos pla­gan la his­to­ria de nues­tro país, algu­nos fue­ron jus­tos.

Boltxe

Pronunciamiento del Movimiento de Mujeres «Ana Soto»

El pue­blo vene­zo­lano tie­ne his­to­ria de com­ba­ti­vi­dad y resis­ten­cia, ha sido ejem­plo de lucha revo­lu­cio­na­ria y van­guar­dia para un pro­ce­so de cam­bio, ha gri­ta­do al mun­do que es el momen­to de la libe­ra­ción del domi­nio impe­ria­lis­ta, que no sere­mos una colo­nia de los EEUU, ni de nin­gún otro país que quie­ra des­po­jar­nos

Denok gara Maravillas | Maravillas somos todas

[EUS] Denok Mara­vi­llas gare­la dio­gu eta aldi berean ez dela gaz­tetxe bat, mun­dua uler­tze­ko modu bat bai­zik. Jada hauek lema hutsak iza­tea­ri utzi dio­te eta gure prak­ti­kan mate­rial­tze­ra pasa­tu dira. Bat gara gure proiek­tuak gure auzo eta herrie­tan erai­kitze­ko orduan, eta bat gara hauek defen­datze­ko orduan. Eta izan behar zen

Ante el nuevo movimiento de peones de la oligarquía: Ahora más que nunca ¡A luchar por la liberación de Andalucía!

Ante el nue­vo esce­na­rio polí­ti­co sur­gi­do tras el 2D la Comi­sión Nacio­nal de Nación Anda­lu­za quie­re mani­fes­tar: 1. Los resul­ta­dos de las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas anda­lu­zas del pasa­do 2D han gene­ra­do una situa­ción de alar­ma. Para Nación Anda­lu­za el adve­ni­mien­to del neo­fas­cis­mo a las ins­ti­tu­cio­nes no ha sido algo espon­tá­neo. Siem­pre ha