Boltxe

Aur­ten ere M1 Lan­gi­leon­tzat! Maiatzak 1ean Donos­tia­ra! ¡Este año tam­bién 1M para las tra­ba­ja­do­ras! ¡El 1 de Mayo a Donostia!

[EUS] «Kla­se borro­ka ala sumi­sioa. Lan­gi­le bote­rea erai­ki.» Horiek izan ziren aurre­ko urtean maiatza­ren lehe­nean Donos­tian ate­ra geni­tuen alda­rriak, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­nean. Due­la 130 urte Biga­rren Inter­na­zio­nal Komu­nis­tak maiatza­ren lehe­na Lan­gi­leen Nazioar­te­ko Egu­na izen­da­tu zue­ne­tik, mun­du oso­ko lan­gi­le­riak egun hori balia­tu izan du lan­gi­le borro­ka­ren alda­rri­ka­pe­ne­ra­ko. Guk aurre­ko urtean M1

gedar

Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la­ren uka­pe­na­ri eta esplo­ta­zioan oina­rri­tu­ta­ko makro eki­tal­dia­ri aurre egi­te­ko Bil­bao 2020 Euro­co­pa honi ez dina­mi­ka abia­tu dute

2020ko ekai­na eta uztai­la artean, UEFAk Euro­co­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. «Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­du eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­du bat joka­tu­ko dira» dina­mi­ka­ko kideek argi­tu dute­nez. Gaur­ko age­rral­dian argi adie­ra­zi dute ez dute­la hala­ko Euro­co­pa­rik nahi. Sala­tu dute Eus­kal langileriaren

Arran

Con­si­de­ra­cio­nes en rela­ción a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a las elec­cio­nes gene­ra­les españolas

[ES] Con­si­de­ra­cio­nes en rela­ción a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a las elec­cio­nes gene­ra­les espa­ño­las Cómo es cono­ci­do la CUP deci­dió asam­blea­ria­men­te al Con­se­jo Polí­ti­co del 10 de mar­zo no pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes gene­ra­les en el Esta­do espa­ñol, des­pués de un pro­ce­so de deba­te y pri­sa de deci­sio­nes con la

Boltxe

Mara­vi­llas gaz­tetxea­ren agi­ria epai­ke­ten hari­ra /​Comu­ni­ca­do del Gaz­tetxe Mara­vi­llas en rela­ción con los juicios

[EUS] MARAVILLAS GAZTETXEA • GUNE SOZIAL AUTOGESTIONATUA Bi hila­be­te pasa egin dira Mara­vi­llas Gaz­tetxea hus­tu zute­ne­tik ins­pek­zio tek­ni­ko baten aitza­ki­pean. Ez dugu ahaz­tu­ko astee­tan zehar gure auzoak pai­ra­tu­ta­ko oku­pa­zio poli­zia­la zein honen ondo­rioak. Argi dau­ka­gu zein zen hel­bu­rua; Mara­vi­llas Gaz­tetxea bes­te behin ere era­sotzeaz ez ezik, gure mun­dua uler­tze­ko era

Gezu­rrak eta bur­ges meto­do­lo­gia: erre­bi­sio­nis­moa­ren porro­ta. Eneko Com­pain­si erantzuna

Azken egu­no­ta­ko ger­ta­ka­rien hari­ra, ildo komu­nis­ta­re­ki­ko ahotsak indar­tu egin dira berau sun­tsitze­ko deter­mi­na­zioa ager­tu duten ordez­ka­ri des­ber­di­nen par­te­tik. Izan ere, haiek kri­ti­ka poli­ti­koa zer­bait «natu­ral» gisa aur­kez­ten saiatzen badi­ra ere, haien esen­tzia­lis­mo dog­ma­ti­koa­ren lehen ager­ka­ria, jarre­ra horien guz­tien atzean den­bo­ra luzez sis­te­ma­ti­ko­ki erre­pi­katzen ari den zapal­kun­tza eta zan­pa­ke­ta estra­te­gia aurkitzen

Boltxe

Erra­ki, gune auto­ges­tio­na­tuen babes sarea aur­kez­tu da

Garai zai­lak bizi ditu­gu egun domi­na­zio bur­ge­sak bahi­tu­ta dituen Eus­kal lurre­tan. Kri­sial­di kapi­ta­lis­tak lan­gi­le kla­sean geroz eta gor­di­na­goa den pro­le­ta­ri­za­zioa eka­rri du. Geroz eta gehia­go dira legea­ren eta orde­na sozia­la­ren dog­ma zibi­koa gain­di­tu eta hala­beha­rrez euren burua lege­di bur­ge­se­tik at pen­tsatze­ra behar­tu­ta dau­den lan­gi­le sek­to­reak. Izan ere, jabe­go eza proletargoak

Boltxe

Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na sor­tu da

Leioa­ko Cam­pu­sean bil­du gara hamar­na­ka ikas­le, UIBren sorre­ra­ren berri ema­te­ko. Hego Eus­kal Herri­ko Cam­pus ezber­di­ne­ta­ko ikas­leak batu gara, uni­ber­tsi­ta­te espa­rruan sufritzen ditu­gun ezin­ta­sun, muga eta zapal­kun­tza ezber­di­nei eran­tzun bate­ra­tua anto­latzen ari gare­la azal­tze­ko. Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na (UIB), ordea, ez da ikas­le era­gi­le bat gehia­go. Ikas­le mugi­men­duan dina­mi­ka asko­ren par­te izan

Gazte Koordinadora Sozialista

Ara­ba eta Biz­kai­ko Gaz­te Topa­ke­ta Sozia­lis­tak, api­ri­la­ren 5etik 7ra Laudion

Gaur gure lehen­da­bi­zi­ko eki­me­na aur­kez­tu asmoz gatoz zuen­ga­na, bame rnai­la­ko lanak egi­ten ibi­li ondo­ren jar­du­ne­ra­ko gogotsu bal­kau­de, jar­du­na bai­ta, hain zuzen ere, gure hel­bu­ru eta beha­rri­za­nei eran­tzu­te­ko era erreal baka­rra. Hona hemen, ildo polltl­ko sozia­lis­ta­ren pla­za­ratzea, eta ildo honen era­ma­lle den borro­ka komu­ni­ta­tea ell­katzea hel­bu­ru duen jar­du­nal­dia: Ara­ba eta Bizkaiko

Nación Andaluza

Nación Anda­lu­za ante el cen­te­na­rio de la fun­da­ción de la III Inter­na­cio­nal: Con­tra el impe­ria­lis­mo ¡Orga­ni­ce­mos la Revo­lu­ción Andaluza!

Este mes de mar­zo se cum­ple el cen­te­na­rio de la fun­da­ción de la III Inter­na­cio­nal Obre­ra o Inter­na­cio­nal Comu­nis­ta. Del día 2 al día 6 de mar­zo de 1919 se reu­ni­ría su I Con­gre­so bajo la direc­ción de V.I. Lenin en el Petro­gra­do sovié­ti­co que alum­bra­ría la revo­lu­ción bol­che­vi­que. Ante este cen­te­na­rio des­de Nación

Agiriak

Sobre el Mesías Ote­gi y el Jesui­ta Arzalluz

A ti Arnal­do Ote­gi, estra­te­ga de pos­tal y meta­fí­si­co con carre­ra, me diri­jo a ti por medio de estas líneas por­que ha lle­ga­do el pun­to que has ago­ta­do mi pacien­cia. Y mira que duran­te los últi­mos años me has dado moti­vos sobra­dos para ello, pero es que tras escu­char tus decla­ra­cio­nes en torno