Boltxe

Erraki, gune autogestionatuen babes sarea aurkeztu da

Garai zai­lak bizi ditu­gu egun domi­na­zio bur­ge­sak bahi­tu­ta dituen Eus­kal lurre­tan. Kri­sial­di kapi­ta­lis­tak lan­gi­le kla­sean geroz eta gor­di­na­goa den pro­le­ta­ri­za­zioa eka­rri du. Geroz eta gehia­go dira legea­ren eta orde­na sozia­la­ren dog­ma zibi­koa gain­di­tu eta hala­beha­rrez euren burua lege­di bur­ge­se­tik at pen­tsatze­ra behar­tu­ta dau­den lan­gi­le sek­to­reak. Izan ere, jabe­go eza pro­le­tar­goak

Boltxe

Unibertsitateko Indar Batasuna sortu da

Leioa­ko Cam­pu­sean bil­du gara hamar­na­ka ikas­le, UIBren sorre­ra­ren berri ema­te­ko. Hego Eus­kal Herri­ko Cam­pus ezber­di­ne­ta­ko ikas­leak batu gara, uni­ber­tsi­ta­te espa­rruan sufritzen ditu­gun ezin­ta­sun, muga eta zapal­kun­tza ezber­di­nei eran­tzun bate­ra­tua anto­latzen ari gare­la azal­tze­ko. Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na (UIB), ordea, ez da ikas­le era­gi­le bat gehia­go. Ikas­le mugi­men­duan dina­mi­ka asko­ren par­te izan

Gazte Koordinadora Sozialista

Araba eta Bizkaiko Gazte Topaketa Sozialistak, apirilaren 5etik 7ra Laudion

Gaur gure lehen­da­bi­zi­ko eki­me­na aur­kez­tu asmoz gatoz zuen­ga­na, bame rnai­la­ko lanak egi­ten ibi­li ondo­ren jar­du­ne­ra­ko gogotsu bal­kau­de, jar­du­na bai­ta, hain zuzen ere, gure hel­bu­ru eta beha­rri­za­nei eran­tzu­te­ko era erreal baka­rra. Hona hemen, ildo polltl­ko sozia­lis­ta­ren pla­za­ratzea, eta ildo honen era­ma­lle den borro­ka komu­ni­ta­tea ell­katzea hel­bu­ru duen jar­du­nal­dia: Ara­ba eta Biz­kai­ko

Nación Andaluza

Nación Andaluza ante el centenario de la fundación de la III Internacional: Contra el imperialismo ¡Organicemos la Revolución Andaluza!

Este mes de mar­zo se cum­ple el cen­te­na­rio de la fun­da­ción de la III Inter­na­cio­nal Obre­ra o Inter­na­cio­nal Comu­nis­ta. Del día 2 al día 6 de mar­zo de 1919 se reuni­ría su I Con­gre­so bajo la direc­ción de V.I. Lenin en el Petro­gra­do sovié­ti­co que alum­bra­ría la revo­lu­ción bol­che­vi­que. Ante este cen­te­na­rio des­de Nación

Agiriak

Sobre el Mesías Otegi y el Jesuita Arzalluz

A ti Arnal­do Ote­gi, estra­te­ga de pos­tal y meta­fí­si­co con carre­ra, me diri­jo a ti por medio de estas líneas por­que ha lle­ga­do el pun­to que has ago­ta­do mi pacien­cia. Y mira que duran­te los últi­mos años me has dado moti­vos sobra­dos para ello, pero es que tras escu­char tus decla­ra­cio­nes en torno

Boltxe

Gasteiz 1976: Pasan los años…

Pasan los años des­de aquel mar­zo de 1976 y los ros­tros de los cin­co obre­ros ase­si­na­dos en Gas­teiz por la poli­cía fas­cis­ta espa­ño­la se man­tie­nen como eran, jóve­nes. Los ros­tros jóve­nes de cin­co per­so­nas inte­gran­tes del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co que par­ti­ci­pa­ban en una asam­blea enmar­ca­da en una durí­si­ma huel­ga que per­si­guió

Nación Andaluza

Comunicado de Nación Andaluza «28‑F: Día de la dependencia de Andalucía»

NACIÓN ANDALUZA, orga­ni­za­ción polí­ti­ca inde­pen­den­tis­ta, socia­lis­ta y femi­nis­ta, ni par­ti­ci­pa ni apo­ya esta fes­ti­vi­dad por con­si­de­rar que repre­sen­ta un enga­ño al pue­blo anda­luz. Lo que real­men­te se cele­bra es el some­ti­mien­to de Anda­lu­cía al mar­co cons­ti­tu­cio­nal espa­ñol, la nega­ción del dere­cho a deci­dir, la nega­ción de la sobe­ra­nía como un dere­cho inalie­na­ble.

Endavant

¡Los pactos y las sentencias se tumban en las calles: la autodeterminación no se negocia, se ejerce! /​L’autodeterminació no es negocia, s’exerceix! Els pactes i les sentències es tomben als carrers!

[ES] Ante el jui­cio con­tra per­so­nas encau­sa­das por el refe­rén­dum del 1 de octu­bre de 2017, inclui­das 9 pre­sas polí­ti­cas, es nece­sa­rio recor­dar algu­nas cosas. Los jui­cios no son nin­gún ejer­ci­cio de demo­cra­cia del esta­do, sino un acto de ven­gan­za y cas­ti­go colec­ti­vo por su par­te. Son, en defi­ni­ti­va, un

Boltxe

[gedar​.eus] Zergatik Langile Kazeta?

Oihua, alda­rria da Gedar. Ez, ordea, demo­kra­zia­ren prin­tzi­pioak zain­tze alde­ra hutsu­ne infor­ma­ti­boa betetze­ra dato­rren alda­rri­ka­pe­na. Ez. Gedar Lan­gi­le Kaze­tak ez du soi­lik baz­te­rrean dau­de­nak erdi­gu­ne­ra ekar­tze­ko xedea, ahaz­tu­ta­koak oroitzea; ezta oro­ko­rrean ger­tatzen ari dena kon­tatze­koa ere. Horiek baino hel­bu­ru han­dia­goak ezar­tzen diz­kio­gu lan­gi­le kla­sea­ren tres­na poli­ti­ko honi: ez modu pasi­bo

Emakume Langilea Iraultzarako Prest

Emakume langilea iraultzarako prest! dinamikaren jatorria

Dagoe­ne­ko jaki­na­ra­zi dugun beza­la, martxoak 8ari begi­ra hain­bat eskual­de­ta­ko ema­ku­meok batu eta jar­du­nal­di batzuk anto­la­tu ditu­gu. Due­la hila­be­te pare komu­nean genuen kez­ka batek elkar­tu gin­tuen: nola jarri martxan ema­ku­me lan­gi­leon aska­pen pro­ze­su era­gin­kor bat? Zen­tzu horre­tan, bada, eta gal­de­ra horrek pla­za­ratzen diz­ki­gun kora­pi­loak askatzen aha­le­gin­tzea­rren, dato­zen egu­ne­tan hain­bat hitzor­du izan­go