Arran

Consideraciones en relación a la candidatura Front Republicà a las elecciones generales españolas

[ES] Con­si­de­ra­cio­nes en rela­ción a la can­di­da­tu­ra Front Repu­bli­cà a las elec­cio­nes gene­ra­les espa­ño­las Cómo es cono­ci­do la CUP deci­dió asam­blea­ria­men­te al Con­se­jo Polí­ti­co del 10 de mar­zo no pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes gene­ra­les en el Esta­do espa­ñol, des­pués de un pro­ce­so de deba­te y pri­sa de deci­sio­nes con la

Boltxe

Maravillas gaztetxearen agiria epaiketen harira /​Comunicado del Gaztetxe Maravillas en relación con los juicios

[EUS] MARAVILLAS GAZTETXEA • GUNE SOZIAL AUTOGESTIONATUA Bi hila­be­te pasa egin dira Mara­vi­llas Gaz­tetxea hus­tu zute­ne­tik ins­pek­zio tek­ni­ko baten aitza­ki­pean. Ez dugu ahaz­tu­ko astee­tan zehar gure auzoak pai­ra­tu­ta­ko oku­pa­zio poli­zia­la zein honen ondo­rioak. Argi dau­ka­gu zein zen hel­bu­rua; Mara­vi­llas Gaz­tetxea bes­te behin ere era­sotzeaz ez ezik, gure mun­dua uler­tze­ko era

Gezurrak eta burges metodologia: errebisionismoaren porrota. Eneko Compainsi erantzuna

Azken egu­no­ta­ko ger­ta­ka­rien hari­ra, ildo komu­nis­ta­re­ki­ko ahotsak indar­tu egin dira berau sun­tsitze­ko deter­mi­na­zioa ager­tu duten ordez­ka­ri des­ber­di­nen par­te­tik. Izan ere, haiek kri­ti­ka poli­ti­koa zer­bait «natu­ral» gisa aur­kez­ten saiatzen badi­ra ere, haien esen­tzia­lis­mo dog­ma­ti­koa­ren lehen ager­ka­ria, jarre­ra horien guz­tien atzean den­bo­ra luzez sis­te­ma­ti­ko­ki erre­pi­katzen ari den zapal­kun­tza eta zan­pa­ke­ta estra­te­gia aur­kitzen

Boltxe

Erraki, gune autogestionatuen babes sarea aurkeztu da

Garai zai­lak bizi ditu­gu egun domi­na­zio bur­ge­sak bahi­tu­ta dituen Eus­kal lurre­tan. Kri­sial­di kapi­ta­lis­tak lan­gi­le kla­sean geroz eta gor­di­na­goa den pro­le­ta­ri­za­zioa eka­rri du. Geroz eta gehia­go dira legea­ren eta orde­na sozia­la­ren dog­ma zibi­koa gain­di­tu eta hala­beha­rrez euren burua lege­di bur­ge­se­tik at pen­tsatze­ra behar­tu­ta dau­den lan­gi­le sek­to­reak. Izan ere, jabe­go eza pro­le­tar­goak

Boltxe

Unibertsitateko Indar Batasuna sortu da

Leioa­ko Cam­pu­sean bil­du gara hamar­na­ka ikas­le, UIBren sorre­ra­ren berri ema­te­ko. Hego Eus­kal Herri­ko Cam­pus ezber­di­ne­ta­ko ikas­leak batu gara, uni­ber­tsi­ta­te espa­rruan sufritzen ditu­gun ezin­ta­sun, muga eta zapal­kun­tza ezber­di­nei eran­tzun bate­ra­tua anto­latzen ari gare­la azal­tze­ko. Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na (UIB), ordea, ez da ikas­le era­gi­le bat gehia­go. Ikas­le mugi­men­duan dina­mi­ka asko­ren par­te izan

Gazte Koordinadora Sozialista

Araba eta Bizkaiko Gazte Topaketa Sozialistak, apirilaren 5etik 7ra Laudion

Gaur gure lehen­da­bi­zi­ko eki­me­na aur­kez­tu asmoz gatoz zuen­ga­na, bame rnai­la­ko lanak egi­ten ibi­li ondo­ren jar­du­ne­ra­ko gogotsu bal­kau­de, jar­du­na bai­ta, hain zuzen ere, gure hel­bu­ru eta beha­rri­za­nei eran­tzu­te­ko era erreal baka­rra. Hona hemen, ildo polltl­ko sozia­lis­ta­ren pla­za­ratzea, eta ildo honen era­ma­lle den borro­ka komu­ni­ta­tea ell­katzea hel­bu­ru duen jar­du­nal­dia: Ara­ba eta Biz­kai­ko

Nación Andaluza

Nación Andaluza ante el centenario de la fundación de la III Internacional: Contra el imperialismo ¡Organicemos la Revolución Andaluza!

Este mes de mar­zo se cum­ple el cen­te­na­rio de la fun­da­ción de la III Inter­na­cio­nal Obre­ra o Inter­na­cio­nal Comu­nis­ta. Del día 2 al día 6 de mar­zo de 1919 se reuni­ría su I Con­gre­so bajo la direc­ción de V.I. Lenin en el Petro­gra­do sovié­ti­co que alum­bra­ría la revo­lu­ción bol­che­vi­que. Ante este cen­te­na­rio des­de Nación

Agiriak

Sobre el Mesías Otegi y el Jesuita Arzalluz

A ti Arnal­do Ote­gi, estra­te­ga de pos­tal y meta­fí­si­co con carre­ra, me diri­jo a ti por medio de estas líneas por­que ha lle­ga­do el pun­to que has ago­ta­do mi pacien­cia. Y mira que duran­te los últi­mos años me has dado moti­vos sobra­dos para ello, pero es que tras escu­char tus decla­ra­cio­nes en torno

Boltxe

Gasteiz 1976: Pasan los años…

Pasan los años des­de aquel mar­zo de 1976 y los ros­tros de los cin­co obre­ros ase­si­na­dos en Gas­teiz por la poli­cía fas­cis­ta espa­ño­la se man­tie­nen como eran, jóve­nes. Los ros­tros jóve­nes de cin­co per­so­nas inte­gran­tes del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co que par­ti­ci­pa­ban en una asam­blea enmar­ca­da en una durí­si­ma huel­ga que per­si­guió

Nación Andaluza

Comunicado de Nación Andaluza «28‑F: Día de la dependencia de Andalucía»

NACIÓN ANDALUZA, orga­ni­za­ción polí­ti­ca inde­pen­den­tis­ta, socia­lis­ta y femi­nis­ta, ni par­ti­ci­pa ni apo­ya esta fes­ti­vi­dad por con­si­de­rar que repre­sen­ta un enga­ño al pue­blo anda­luz. Lo que real­men­te se cele­bra es el some­ti­mien­to de Anda­lu­cía al mar­co cons­ti­tu­cio­nal espa­ñol, la nega­ción del dere­cho a deci­dir, la nega­ción de la sobe­ra­nía como un dere­cho inalie­na­ble.