Boltxe

Por una patria socialista, por un Primero de Mayo revolucionario

De la mis­ma mane­ra que el calen­da­rio, capri­cho­so, este 2019, ha situa­do cer­ca, con ape­nas una sema­na de dife­ren­cia entre el Abe­rri Egu­na y el Pri­me­ro de Mayo, Txa­bi situó de la mis­ma mane­ra estas dos fechas. Las pala­bras del bil­baíno no deja­ban lugar a la duda. Inde­pen­den­tzia y sozia­lis­mo son las dos

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Faxismoaren aurrean, har ditzagun kaleak /​Ante el fascismo, tomemos las calles

[EUS] Ohar honen bidez, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak atzo Donos­tian eta Bil­bon, eta gaur Ore­re­tan bil­du diren anti­fa­xis­tei babe­sa hela­ra­zi nahi die, bai­ta faxis­tei zein zipaioei gure mes­pretxu eta gorro­to­rik han­die­na era­kutsi ere. Bada­ki­gu beti­da­nik egon dire­la faxis­tak Eus­kal Herrian, bai­na azken hamar­ka­de­tan euren gor­de­le­kue­tan ezku­ta­tu­rik ema­ten zuten

Comunistas de Castilla

Elecciones al parlamento español del 28 de abril: la abstención es la única opción consecuente

Comu­nis­tas de Cas­ti­lla ha deci­di­do prac­ti­car la abs­ten­ción acti­va ante la con­vo­ca­to­ria de elec­cio­nes gene­ra­les del pró­xi­mo 28 de abril por­que esta­mos con­ven­ci­das de que gane quien gane, nues­tro pue­blo tra­ba­ja­dor cas­te­llano pier­de. Nos suma­mos a las voces que no sólo no encuen­tran moti­vos para votar a nin­gu­na de las opcio­nes posi­bles,

Boltxe

Auzoan bizi nahi dugulako, hotel gehiagorik ez! | Nuestros barrios y nuestras vidas no están en venta!

[EUS] Bil­bo gero eta hiri bizi­gaitza­goa da, mer­ka­ta­ritza zen­troa diru­dien hiria, turi­s­­ta-kon­tsu­­mitzai­­lea­­ren behar eta intere­sei begi­ra erai­ki­ta­ko hiria. Hau egu­ne­ro antze­man dai­te­ke gure auzoe­tan: luxuz­ko hotel berriak eta komer­tzio kon­kre­tu batzuen mono­kul­ti­boa – turis­ti­fi­ka­zioa­ren sin­to­ma–; haien burua ixte­ra behar­tu­ta ikus­ten duten komer­tzio txi­kiak eta haien auzoe­ta­tik alde egi­te­ra derri­gor­tu­ta­ko biz­tan­le

Endavant

El único camino: la organización y la lucha.¡Pensamos colectivamente, construyamos juntas!/L’únic camí: l’organització i la lluita

[ES] El pasa­do sába­do 30 de mar­zo, en Enda­vant (OSAN) cele­bra­mos las segun­das jor­na­das orga­ni­za­ti­vas nacio­na­les, en Gra­cia (Bar­ce­lo­na). Son las segun­das, des­pués de las que hici­mos el 1 de octu­bre del 2016 en Saba­dell. Con el lema El úni­co camino: la orga­ni­za­ción y la lucha. ¡Pen­sa­mos colec­ti­va­men­te, cons­trui­mos jun­tas!, nos cen­tra­mos en

Nación Andaluza

Nación Andaluza ante las declaraciones de Cayo Lara. Andalucía con Catalunya

«Cuan­do os inci­ten a luchar con­tra las regio­nes her­ma­nas, luchad por la liber­tad de Anda­lu­cía. Que­re­mos liber­tad por­que los pode­res cen­tra­les jamás resol­ve­rán nues­tros urgen­tes pro­ble­mas. Plan­tea­dos y resuel­tos los tene­mos en nues­tra Cons­ti­tu­ción de 1883.» Mani­fies­to de la Nacio­na­li­dad, 1919 El pasa­do 23 de mar­zo, el que fue­ra coor­di­na­dor gene­ral de

Auzolan

Apirilaren 28an eta maiatzaren 26an burutu behar diren hauteskundeen aurrean herri adierazpena abstetzio aktiboaren alde /​Manifiesto popular a favor de la abstención activa en las citas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo

[EUS] Aur­ten­go uda­be­rrian, Espai­nia­ko esta­tua­ren men­pe dagoen Eus­kal Herri­ko alde hone­tan, hain­bat hau­tes­kun­de deial­di badi­tu­gu. Alde bate­tik, Maiatza­ren 26a dugu (Udal- eta Foru-Hau­tes­kun­deak, Euro­par Par­la­men­tua hau­tatze­koe­kin bate­ra) eta, bes­te­tik, Espai­nia­ko hau­tes­kun­de oro­ko­rrak, Api­ri­lak 28. Deial­di hauen tes­tuin­gu­ru­ko ezau­ga­rri nagu­sia Espai­nia­ko esta­tuak jasa­ten dituen kon­trae­sa­nen eta kri­sien area­gotzea dugu. Izan ere,

Nación Andaluza

Comunicado de NA: Nación Andaluza ante el centenario del Manifiesto de la Nacionalidad

Este mes de mar­zo se han cum­pli­do 100 años de la Asam­blea Anda­lu­cis­ta de Cór­do­ba que rati­fi­ca­ba el mani­fies­to de Cór­do­ba del 1 de enero de 1919. Un siglo des­pués la vigen­cia del «Mani­fies­to de la Nacio­na­li­dad» es abso­lu­ta, sien­do un docu­men­to polí­ti­co ins­pi­ra­dor para la izquier­da inde­pen­den­tis­ta anda­lu­za y para la

Boltxe

Aurten ere M1 Langileontzat! Maiatzak 1ean Donostiara! ¡Este año también 1M para las trabajadoras! ¡El 1 de Mayo a Donostia!

[EUS] «Kla­se borro­ka ala sumi­sioa. Lan­gi­le bote­rea erai­ki.» Horiek izan ziren aurre­ko urtean maiatza­ren lehe­nean Donos­tian ate­ra geni­tuen alda­rriak, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­nean. Due­la 130 urte Biga­rren Inter­na­zio­nal Komu­nis­tak maiatza­ren lehe­na Lan­gi­leen Nazioar­te­ko Egu­na izen­da­tu zue­ne­tik, mun­du oso­ko lan­gi­le­riak egun hori balia­tu izan du lan­gi­le borro­ka­ren alda­rri­ka­pe­ne­ra­ko. Guk aurre­ko urtean M1

gedar

Euskal langileriaren proiektu nazionalaren ukapenari eta esplotazioan oinarritutako makro ekitaldiari aurre egiteko Bilbao 2020 Eurocopa honi ez dinamika abiatu dute

2020ko ekai­na eta uztai­la artean, UEFAk Euro­co­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. «Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­du eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­du bat joka­tu­ko dira» dina­mi­ka­ko kideek argi­tu dute­nez. Gaur­ko age­rral­dian argi adie­ra­zi dute ez dute­la hala­ko Euro­co­pa­rik nahi. Sala­tu dute Eus­kal lan­gi­le­ria­ren